Slaugomųjų genocidui - NE

Joana Šimanauskienė. Adresuota: LR Seimas, LR Vyriausybė

Šiuo metu 12 Lietuvos "apaštalų" ir vyriausybės vadovas A.Kubilius pasirašė vadinamą Nacionalinį susitarimą. Jis netenkina tų, kas nesutiko, nepasirašė ir nepritaria nedarbingų, slaugomų, sunkaus neįgalumo lygio asmenų, kuriems būtina kitų žmonių slauga bei priežiūra, genocidui. Slaugomas žmogus - toks pat Lietuvos pilietis, tik, dažniausiai neturintis fizinių ir moralinių jėgų ginti ir atstovauti savo teisių. Nuo kūdikystės ligos patale gulintis vaikas, jaunuolis ar sunkios, nepagydomos ligos naikinamas suaugęs, ar dešimtmečius slaugoma Alzheimerio liga serganti močiutė, tai pačiai Lietuvai užauginusi gal penketą vaikų - visi jie slaugomi, prižūrimi artimųjų, kurie drauge gyvena savo slaugomojo gyvenimą. Tai reiškia, kad slaugomasis ir jį prižiūrintysis turi sugebėti išgyventi iš slaugomojo šalpos ir slaugos išmokos. Taip, gali slaugantysis eiti sau užsidirbti, bet kas tada slaugys?! Samdysim slaugytoją ir jam mokėsim už valandas. Tai kas yra tas slaugantysis, kas moka žmogui slaugančiam metų metus savo vaiką, artimąjį? Niekas. Įstaigoje už slaugymą mokamas atlyginimas ir dar su priedais. Ir dabar dar slaugos pinigai sumažinami 260 litų! Kas, ar vaistai ir slaugos priemonės atpigo, ar atpigo maistas ir komunalinės paslaugos? Ne? Ir dar - atimama net transporto kompensacija 32,50Lt.. Palyginus su 3000Lt., išleidžiamų seimo narių transportui per mėnesį, tikrai taupyti pradėta ne nuo tų. Vyriausybės kancleris pasakė, jog po šio pasirašymo turės naują politinį įrankį - Nacionalinį susitarimą, kuris įgyvendina valdžios siekį - pasidalinti atsakomybe už vykdomų reformų sėkmę ( ar nesėkmę). Mes,atstovaujantys slaugomuosius, norime Vyriausybės atsakomybės dėl neįgaliųjų diskriminacijos.l Reikalaujame: nemažinti slaugos ir šalpos pensijų sunkaus neįgalumo lygio asmenims, grąžinti ir padidinti transporto kompensaciją visiškos negalios asmenims. Pareiškiame - valstybės "gelbėjimas" slaugos pinigais - patale gulinčiųjų GENOCIDAS.

Už Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje Bonos skyriaus išsaugojimą

Kelno ir Bonos lietuvių bendruomenė. Adresuota: LR vyriausybė ir Užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Vyriausybė svarsto taupymo sumetimais uždaryti Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje Bonos skyrių. Mes manome, kad Bonos skyrius yra labai reikalingas ne tik, kaip institucija, teikianti konsulines paslaugas, kuriomis kiekvienais metais naudojasi šimtai Lietuvos Respublikos piliečių iš visos Vakarų, Pietų bei Pietryčių Vokietijos. Rengdamas bei dalyvaudamas daugybėje renginių, palaikydamas kontaktus su Lietuva besidominčiomos institucijomis bei asmenimis, jis taip pat dirba svarbų, Lietuvos Respublikos ekonomikos, kultūros bei politikos atstovavimo bei tarpininkavimo Vokietijoje, darbą. Bonos skyriaus, esančio šalia didžiausių Vakarų Europos magistralių, uždarymas būtų didelis nuostolis ne tik Vokietijoje gyvenantiems ar čia besilankantiems LR piliečiams, bet ir pačiai Lietuvai: jos atstovavimui bei reprezentavimui viename iš svarbiausių Europos regionų. Todėl mes skelbiame parašų rinkimo akciją už Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje Bonos skyriaus ar konsulato išsaugojimą. Kelno ir Bonos lietuvių bendruomenė

LRTK sprendimu pažeidžiamos vartotojų teisės

I. Jasulaitytė. Adresuota: Lietuvos radijo ir televizijos komisija, LR Susisiekimo ministerija, LR Vyriausybė, LR Seimas, Valstybinė vartotojų teisių gynimo tarnyba, Vartotojų teisių gynimo centras

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, prieštaraujame Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimui trumpinti TV kanalų “TV1”, “TV 6”, “Info TV”, “Liuks!”, “BTV” transliacijų laiką skaitmeninės televizijos vartotojams. Planuojama aukščiau minėtus kanalus darbo dienomis transliuoti tik nuo 18 val., tai reiškia, kad šių televizijų transliacija sutrumpėja net 2 kartus. Tai vienašališkas sprendimas, pažeidžiantis skaitmeninės televizijos vartotojų teises. Prašome Jūsų palaikyti vartotojus perėjusius ar ketinančius pereiti prie skaitmeninės televizijos (įsigijusius priedėlius, naujus televizorius ir panašiai), kurie tikėjosi gauti ne prastesnę paslaugą negu turėjo iki šiol, o dėl šio LRTK sprendimo gali nukentėti. Mes norime pareikšti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, kad priimant svarbius sprendimus, kurie turi įtakos vartotojui, negali būti diskriminuojamos atskiros vartotojų grupės. Reikalaujame priimtą sprendimą pakeisti arba atšaukti. (Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo tekstą galite rasti šiuo adresu http://www.rtk.lt/lt/news2.php?strid=1005&id=33380)

Už stiprią Valstybinę ŽIV/AIDS programą

Asociacija "Pozityvus gyvenimas", pirmininkas Jurgis Andriuška. Adresuota: LR Seimаs, LR Vyriausybė, LR Sveikatos apsaugos ministras, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Kreipimasis 2008 metais Lietuvoje pasibaigė Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programa (toliau programa). Į šios programos vykdymą buvo įtrauktos įvairios institucijos, tarp kurių buvo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau SADM). Tačiau, dėl nepakankamai aiškiai programoje suformuotų kai kurių vykdytojų konkrečių funkcijų, atsakomybės, finansavimo šaltinių, o taip pat dėl netinkamo programos koordinavimo, SADM ir kitų institucijų dalyvavimas šioje programoje buvo neįmanomas. Tai patvirtino 2009-02-27 gautas SADM raštas Nr.(19.8-33)-SD-1871. 2007 metais Lietuvos AIDS centrui prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pavesta parengti „Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2009-2013 metų profilaktikos ir kontrolės programos“ projektą. Tačiau iki šiol programos projektas nėra patvirtintas, o šios programos projekte suformuoti tikslai, uždaviniai nepakankamai aiškūs, taip pat nėra pakankamai aišku kas, kada, kaip, kur ir kokiomis lėšomis įgyvendins Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės programą. Lietuva iki šiol neturi savo vizijos ir kokybiškos strategijos, kaip vykdyti ŽIV/AIDS profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje. Todėl 2009 metais būtina parengti naują, kokybišką 2010-2015 metų Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės strategiją. Europos Sąjungos ir kitose šalyse ŽIV/AIDS problemos sprendimas yra vienas iš strateginių ir prioritetinių sričių stiprinant šalies stabilumą. Pasaulyje ŽIV plitimo problema sprendžiama kompleksiškai, stiprinant sveikatos priežiūros ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą, kuriant ir stiprinant centrus žmonėms su ŽIV/AIDS, vykdant žalos mažinimo, saugaus lytinio elgesio, švietimo ir kitas programas. Lietuvoje iki šiol socialiniams ŽIV infekcijos plitimo aspektams, konkrečiam darbui su žmonėmis, turinčiais ŽIV/AIDS, buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, o tai padidina ŽIV užsikrėtusiųjų, AIDS sergančiųjų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, turi įtakos nekontroliuojamam ŽIV infekcijos plitimui Lietuvoje. Nekontroliuojamas ŽIV infekcijos plitimas daro tiesioginę įtaką atskiram individui, šeimai, visuomenei, o tai stiprina neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir stabilumui. Formuojant Valstybės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategiją būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, užtikrinti Lietuvos pasirašytų Dublino ir Vilniaus Deklaracijų įsipareigojimų vykdymą (deklaracijų kopijos pridedamos). Būtina užtikrinti lygiavertį darbą tiek su pažeidžiamomis grupėmis, tiek su infekuotais ŽIV, nemažinant prioritetų vienai ar kitai grupei, kitaip visos pastangos užkirsti kelią ŽIV plitimui neduos norimo rezultato ir ateityje pareikalaus dar didesnių investicijų. Labai svarbu laiku ir be kliūčių pasiekti tikslines grupes vykdant prevenciją, suteikiant šių grupių nariams reikiamas paslaugas ir pagalbą. Valstybinės institucijos, turinčios pakankamai resursų, ne visada turi tiek pat galimybių pasiekti savo klientus ir pacientus. Tačiau pacientų ir nevyriausybinės organizacijos, neturėdamos pakankamai resursų, turi visas galimybes pasiekti tuos žmones, kuriems skirtos programos, paslaugos ar reikalinga pagalba. Pasiekti norimų rezultatų galėsime tik tada, kai programos įgyvendinime bus užtikrintas tiek Valstybinių institucijų, tiek pacientų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, pagrįstas partneryste ir bendradarbiavimu. Formuojant ir įgyvendinant būsimą Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programą būtina išnaudoti visas galimybes pritraukiant į programos vykdymą Europos Sąjungos, investicinių ir kitų Lietuvos ir užsienio fondų lėšas. Būtina sukurti sąlygas, kurios leistų pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategijos įgyvendinimą privataus kapitalo lėšas. Kad pasiektume gerų rezultatų - reikalinga politinė valia, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir stiprus veiksmų koordinavimas. Kreipiamės į Jus, pagal Jūsų galias ir kompetenciją skubos tvarka priimti teigiamus sprendimus dėl šių klausimų: 1. Iš naujo suformuoti Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos (programos) parengimo darbo grupę. Remiantis „2001 metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiosios sesijos metu priimtos Deklaracijos“ 32 paragrafu užtikrinti programos parengimo darbo grupėse ir būsimos programos koordinavimo taryboje žmonių su ŽIV/AIDS ir nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą*. 2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skubos tvarka į 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslinių grupių sąrašą įtraukti grupę - „Infekuotieji ŽIV ir sergantieji AIDS asmenys“. Tai padės pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimą reikiamų finansinių resursų. 3. Užtikrinti (įpareigoti) būsimoje „ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programoje“ šių institucijų, kaip pagrindinių vykdytojų, dalyvavimą – LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Teisingumo ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija. Pavesti šioms ministerijoms parengti savo dalyvavimo programoje veiksmų strategijas ir suformuoti biudžetą. 4. Rekomenduoti (gal būt įpareigoti) visoms Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos vykdančioms institucijoms į jau esamą jų tikslinių grupių sąrašą įtraukti ir šias grupes – infekuoti ŽIV ir sergantys AIDS, narkotikų vartotojai, asmenys, teikiantys seksualines paslaugas, vyrai, turintys lytinius santykius su vyrais, paaugliai/jaunimas, migrantai, kaliniai. Atsižvelgdami į esamą šalies ekonominę situaciją, savo pasiūlymais mes siekiame, kad kuo efektyviau ir racionaliau būtų naudojamos lėšos, labiau koordinuotai organizuojamas darbas, vykdant ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, bei pagerėtų kokybė ir prieinamumas prie paslaugų. Prašome Jūsų, atsižvelgiant į problemos aktualumą, parodyti gerą politinę valią ir pilietiškumą, prisidedant savo teigiamais sprendimais prie Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos parengimo ir tolimesnio jos įgyvendinimo Lietuvoje. Tik Jūsų politiniai sprendimai padės ir toliau vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, kas padės mums išlaikyti pozicijas tarp šalių, kuriose mažiausias ŽIV paplitimas pasaulyje. Asociacija "Pozityvus gyvenimas" - [url=http://www.stophiv.lt]http://www.stophiv.lt[/url]

Už teisingą parlamentarų atlyginimų skaičiavimą

M. Vaičiūnienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, LR Vyriausybė, LR prezidentas

Mokytojas yra viena svarbiausių profesijų pasaulyje. Mokytojo atlyginimas tiesiogiai priklauso nuo valstybės vykdomos politikos, taikomų mokesčių, skaidrios Vyriausybės veiklos ir t.t. JAV, kur parlamentarų altyginimai siekia 150 000 dolerių per metus, mokytojai uždirba 3 kart mažiau - t.y. apie 50 000 dolerių per metus. Vakarų Europoje skirtumas tarp parlamentarų ir mokytojų altyginimo yra 1,8-2,5 kartų. Netgi Albanijoje mokytojai uždirba 5 kartus mažiau nei parlamentarai. Lietuvoje vidutinis mokytojo altyginimas yra vos ne 10 kartu mažesnis nei parlamentarų atlyginimas. Atsižvelgiant į šią informaciją, siūlyčiau susieti parlamentarų ir mokytojų atlyginimus - parlamentarų atlyginimai negali viršyti mokytojų atlyginimus daugiau nei 2 kartus. Tai turėtų paskatinti juos pasirūpinti ne tik savimi, bet mokytojais, o kartu ir kitais Lietuvos piliečiais.

Dėl darbuotojų dirbančių biudžetinėse įstaigose darbo užmokesčio BMA suvienodinimo ir priedo už darbo stažo.

Genė Raudienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, LR Vyriausybė

Darbuotojai dirbantys valstybinėse įstaigose pagal sutartis gauna labai mažus atlyginimus, nes jiems skaičiuoja nuo BMA - 128 Lt. ir negauna priedo už darbo stažą nors dirba valstybinėje įstaigoje. Tai yra labai nesąžininga. Vyriausybė ir seimas turėtų pakeisti darbo apmokėjimo įstatymą ir turėtų išmokėti neišmokėtus priedus už stažą, atlyginti žmonėms materialinę žalą nekalbant apie moralinę.

Prievartinius dokumentų keitimus - NEMOKAMAI!

V.Dagilis. Adresuota: LR Vyriausybė, Parlamentas

Kokių nors [b]dokumentų[/b] (vairuotojo teisių, paso, asmens tapatybės kortelės etc.) [b]keitimas[/b], sąlygotas aplinkybių, kurios nepriklauso nuo jo turėtojo (pvz., valstybės institucijos nutaria, kad dokumento forma neatitinka kokių nors reikalavimų), turi būti [b]nemokamas[/b].

Dėl Vilniaus Energijos piknaudžiavimo

Aras Skukauskas. Adresuota: LR Vyriausybė, Vilniaus m. savivaldybė, LR Prezidentūrą

Kreipimasis į LR Vyriausybę ir Vilniaus m. savivaldybę, LR Prezidentūrą, dėl įmonės, galinčios esant ekonomikos krizei, įtakoti piliečių socialinę padėtį , tuo pačiu ir valstybės stabilumą ir nacionalinį saugumą. Vilniaus žmonės tapo "Vilniaus energijos" darbuotojų, o gal ir savininkų nemokšiškumo ir godumo įkaitais. Kai praeitą kartą ši įmonė kėlė kainas apie 50 proc., teisinosi, kad nafta pabrango dvigubai. Kai dabar nafta yra atpigusi 2,5 karto, jie naudojasi kitais- dujų kainų argumentais. Visų pirma dujos nėra vienintelėjų naudojama žaliava. Antra,antra dolerio kursas nuo to karto, kai jie kėlė kainas, smarkiai nukrito. Tai parodo, kad "Vilniaus energijos" akcininkai turi viziją tik pelnytis iš einamųjų piniginių srautų, juos pavertus grynuoju pelnu finansuoti akcininkų savo kitas veiklas. Viena iš jų yra "Ozo" verslo zona (beje būdama faktiškai valstybės nuosavybė, A.Zuoko administuojamos savivaldybės praktiškai neatlygintinai perleista privatiems juridiniams asmenims), kurioje statybų finansavimas ir būsimas rentabilumas, o kartu ir galimybė finansuoti bankų skolintomis lėšomis dabar strigo. Todėl, norint užtikrinti verslo sėkmę, akcininkai siekia bet kokia kaina užsitikrinti pajamų šaltinį iš savo valdomų įmonių resursų. Patogiausia tam yra panaudoti "Vilniaus energiją", nes čia apyvartiniai srautai- didžiausi. "Vilniaus Energija" šiomis dienomis per žiniasklaidą skelbia, kad artėja bankroto būklė. Prašau Vyriausybės ir Vilniaus savivaldybės atsakingų skyrių pareigūnų, kad bankroto procedūros būtų įvykdytos kuo greičiau, o įmonė nacionalizuota ir atiduota efektyviai valdyti Vilniaus municipalinei valdžiai. "Vilniaus Energijos" veikla ne kartą po privatizacijos parodė, kad jų savininkai nėra suinteresuoti vykdyti pagrindinės veiklos vystymą ir prigimtinę įmonės misiją. Investicijos pagrinde buvo nukreipiamos ne į veiklos racionalizavimą, šilumos tinklų infrastruktūros atnaujinimą, alternatyvių energijos šaltinių įsisavinimą, o į korumpuotos dirbtinai lojalizuojamos administracijos išlaikymui, grynojo pelno generavimui, akcininkų draugų įmonių, pasilinksminimo renginių rėmimui, savireklamai, naujų automobilių pirkimui ir pan. Pavyzdžiui, šiuo įmonei ir valstybei sunkiu laikotarpiu administracijos darbuotojams išmokamos iki 140 000 Lt siekiančios algos. Kaip pilietis, Vilniaus gyventojas, visuomenės atstovas esu pasipiktinęs, kad šis miesto gyventojus aptarnaujantis verslas (beje, turintis monopolinį statusą) yra atiduotas į viešai susikompromitavusių, korupcija, kriminalinio ir administracinio pobūdžio nusikaltimais verslininkų, pagarsėjusių ir agresyviu lobizmu, rankas. Reikalauju, kad bankroto procedūros būtų inicijuotos ir atliktos kuo operatyviau, kartu sukuriant darbo grupes tyrimui dėl finansinio piknaudžiavimo, aplaidumo, korupcijos ir kitų galimų nusikalstamų faktų atlikti. Tai būtina siekiant, nebūtų ir toliau dramatiškai aštrinama socialinė padėtis visame Vilniaus mieste, o kartu ir valstybėje. Kartu reikalaujame kompetentingų institucijų itin akylai tirti bei stebėti praeities ir dabartinius Vilniaus Energijos ryšius su Valstybine kainų komisija, kurie praeityje leido nepagrįstai išpūsti šilumos kainas.

Dėl padėties Tibete

R.Norkutė. Adresuota: LR Prezidentui, LR Vyriausybei, Užsienio Reikalų ministerijai, Tarpparlamentinei ryšių Tibeto rėmimo grupei, ES parlamentui.

Aš, žemiau pasirašęs/pasirašiusi prašau ir raginu Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą bei Vyriausybę viešai patvirtinti savo įsipareigojimą laisvei, demokratijai bei žmonių ir tautų teisėms ir oficialiai kreiptis į Kinijos Liaudies Respublikos vadovus dėl padėties Tibete! Pasirašydama(-s) sutinku, kad atspausdintas sąrašas su čia esančiais mano asmens duomenimis, būtų įteikti L R Prezidentui, L R Vyriausybei, Užsienio Reikalų ministerijai, Tarparlamentinei ryšių Tibeto rėmimo grupei, ES parlamentui.

APGINKIME ŽALIĄJĄ VILNIAUS ŠIRDĮ - VINGIO PARKĄ

Marius Ulozas. Adresuota: Vilniaus Savivaldybė, LR Aplinkos apsaugos Ministerija, LR Prezidentas, LR Vyriausybė

APGINKIME ŽALIĄJĄ VILNIAUS ŠIRDĮ - VINGIO PARKĄ Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaujama partijos „Tvarka ir teisingumas“ leido statyti dar vieną „Akropolį“ miesto centre šalia Vingio parko. Šis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl galimo padidėjusio aplinkos užterštumo sukėlė tiesioginę grėsmę Vingio parkui, jame esančiam Vilniaus universiteto unikaliam botanikos sodui. Kraštovaizdžio specialistai teigia, kad toks projekto įgyvendinimas būtų nusikaltimas gamtai, esamoms ir būsimoms kartoms. Vilniaus miesto valdžia priimdama šį sprendimą pažeidė įstatymus, nes neatsiklausė aplinkinių gyventojų nuomonės, ignoravo kilusius protestus. Vilniečiai, ar tokios tvarkos ir tokio teisingumo tikėjotės balsuodami per savivaldos tarybos rinkimus? Naujosios sąjungos Vilniaus miesto skyrius kviečia visus Lietuvos ir Vilniaus gyventojus pasipriešinti Vilniaus miesto valdžios kėslams sunaikinti žaliąją Lietuvos sostinės širdį – Vingio parką. Lietuviai! SAVO PARAŠAIS APGINKITE VINGIO PARKĄ! Mes, žemiau pasirašę reikalaujame, kad Vilniaus miesto savivaldybės leidimas statyti naują „Akropolį“ šalia Vilniaus miesto Vingio parko ir tuo jį pražudant, būtų panaikintas: [url=http://www.peticija.lt/forumas/viewtopic.php?f=3&t=77]Peticijos aptarimas[/url]