Už stiprią Valstybinę ŽIV/AIDS programą

Kreipimasis

2008 metais Lietuvoje pasibaigė Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programa (toliau programa). Į šios programos vykdymą buvo įtrauktos įvairios institucijos, tarp kurių buvo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau SADM). Tačiau, dėl nepakankamai aiškiai programoje suformuotų kai kurių vykdytojų konkrečių funkcijų, atsakomybės, finansavimo šaltinių, o taip pat dėl netinkamo programos koordinavimo, SADM ir kitų institucijų dalyvavimas šioje programoje buvo neįmanomas. Tai patvirtino 2009-02-27 gautas SADM raštas Nr.(19.8-33)-SD-1871.

2007 metais Lietuvos AIDS centrui prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pavesta parengti „Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2009-2013 metų profilaktikos ir kontrolės programos“ projektą. Tačiau iki šiol programos projektas nėra patvirtintas, o šios programos projekte suformuoti tikslai, uždaviniai nepakankamai aiškūs, taip pat nėra pakankamai aišku kas, kada, kaip, kur ir kokiomis lėšomis įgyvendins Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės programą. Lietuva iki šiol neturi savo vizijos ir kokybiškos strategijos, kaip vykdyti ŽIV/AIDS profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje. Todėl 2009 metais būtina parengti naują, kokybišką 2010-2015 metų Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės strategiją.
Europos Sąjungos ir kitose šalyse ŽIV/AIDS problemos sprendimas yra vienas iš strateginių ir prioritetinių sričių stiprinant šalies stabilumą. Pasaulyje ŽIV plitimo problema sprendžiama kompleksiškai, stiprinant sveikatos priežiūros ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą, kuriant ir stiprinant centrus žmonėms su ŽIV/AIDS, vykdant žalos mažinimo, saugaus lytinio elgesio, švietimo ir kitas programas. Lietuvoje iki šiol socialiniams ŽIV infekcijos plitimo aspektams, konkrečiam darbui su žmonėmis, turinčiais ŽIV/AIDS, buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, o tai padidina ŽIV užsikrėtusiųjų, AIDS sergančiųjų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, turi įtakos nekontroliuojamam ŽIV infekcijos plitimui Lietuvoje. Nekontroliuojamas ŽIV infekcijos plitimas daro tiesioginę įtaką atskiram individui, šeimai, visuomenei, o tai stiprina neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir stabilumui.
Formuojant Valstybės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategiją būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, užtikrinti Lietuvos pasirašytų Dublino ir Vilniaus Deklaracijų įsipareigojimų vykdymą (deklaracijų kopijos pridedamos). Būtina užtikrinti lygiavertį darbą tiek su pažeidžiamomis grupėmis, tiek su infekuotais ŽIV, nemažinant prioritetų vienai ar kitai grupei, kitaip visos pastangos užkirsti kelią ŽIV plitimui neduos norimo rezultato ir ateityje pareikalaus dar didesnių investicijų. Labai svarbu laiku ir be kliūčių pasiekti tikslines grupes vykdant prevenciją, suteikiant šių grupių nariams reikiamas paslaugas ir pagalbą. Valstybinės institucijos, turinčios pakankamai resursų, ne visada turi tiek pat galimybių pasiekti savo klientus ir pacientus. Tačiau pacientų ir nevyriausybinės organizacijos, neturėdamos pakankamai resursų, turi visas galimybes pasiekti tuos žmones, kuriems skirtos programos, paslaugos ar reikalinga pagalba. Pasiekti norimų rezultatų galėsime tik tada, kai programos įgyvendinime bus užtikrintas tiek Valstybinių institucijų, tiek pacientų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, pagrįstas partneryste ir bendradarbiavimu.
Formuojant ir įgyvendinant būsimą Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programą būtina išnaudoti visas galimybes pritraukiant į programos vykdymą Europos Sąjungos, investicinių ir kitų Lietuvos ir užsienio fondų lėšas. Būtina sukurti sąlygas, kurios leistų pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategijos įgyvendinimą privataus kapitalo lėšas. Kad pasiektume gerų rezultatų - reikalinga politinė valia, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir stiprus veiksmų koordinavimas.
Kreipiamės į Jus, pagal Jūsų galias ir kompetenciją skubos tvarka priimti teigiamus sprendimus dėl šių klausimų:
1. Iš naujo suformuoti Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos (programos) parengimo darbo grupę. Remiantis „2001 metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiosios sesijos metu priimtos Deklaracijos“ 32 paragrafu užtikrinti programos parengimo darbo grupėse ir būsimos programos koordinavimo taryboje žmonių su ŽIV/AIDS ir nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą*.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skubos tvarka į 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslinių grupių sąrašą įtraukti grupę - „Infekuotieji ŽIV ir sergantieji AIDS asmenys“. Tai padės pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimą reikiamų finansinių resursų.
3. Užtikrinti (įpareigoti) būsimoje „ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programoje“ šių institucijų, kaip pagrindinių vykdytojų, dalyvavimą – LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Teisingumo ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija. Pavesti šioms ministerijoms parengti savo dalyvavimo programoje veiksmų strategijas ir suformuoti biudžetą.
4. Rekomenduoti (gal būt įpareigoti) visoms Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos vykdančioms institucijoms į jau esamą jų tikslinių grupių sąrašą įtraukti ir šias grupes – infekuoti ŽIV ir sergantys AIDS, narkotikų vartotojai, asmenys, teikiantys seksualines paslaugas, vyrai, turintys lytinius santykius su vyrais, paaugliai/jaunimas, migrantai, kaliniai.

Atsižvelgdami į esamą šalies ekonominę situaciją, savo pasiūlymais mes siekiame, kad kuo efektyviau ir racionaliau būtų naudojamos lėšos, labiau koordinuotai organizuojamas darbas, vykdant ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, bei pagerėtų kokybė ir prieinamumas prie paslaugų.
Prašome Jūsų, atsižvelgiant į problemos aktualumą, parodyti gerą politinę valią ir pilietiškumą, prisidedant savo teigiamais sprendimais prie Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos parengimo ir tolimesnio jos įgyvendinimo Lietuvoje. Tik Jūsų politiniai sprendimai padės ir toliau vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, kas padės mums išlaikyti pozicijas tarp šalių, kuriose mažiausias ŽIV paplitimas pasaulyje.


Asociacija "Pozityvus gyvenimas" - [url=http://www.stophiv.lt]http://www.stophiv.lt[/url]

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Aleksandras
Latvija taip pat išgyveno 2008 metus be Programos! tiktai gegužes 12 vyriasybe apie programa sprendžia
2 Rita
Privalu vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje. Pritariu peticijai.
3 Sergej
ŽIV/AIDS kaip virusas neegzistoja. Ne vienas mokslininkas jo dar nera mates. O zmones mirsta del vaistu. 80% zmoniu po gripo tures ŽIV/AIDS teigiama rezultata.
4 Diana
labai tikiuosi pokyčių bei visuomenės sąmoningumo vystymo.. bet laukia tikrai ilgas kelias...

Laikas baigti karantiną (477)

Lietuvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją dėl koronaviruso, visuotinį karantino režimą turi nedelsdama atšaukti. Todėl, kad: (1) Susirgimų skaičius Lietuvoje palaipsniui mažėja, situacija taisosi, taigi pagrindo laikyti visą šalį šiame ypatingame režime nėra. (2) Visuotinius karantinus viena po kitos atšaukinėja ir kaimyninės šalys – taip siekiama kuo greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo. (3) Karantino metu Vyriausybė atvirai leidžia diskriminuoti senjorus ir vyresnio amžiaus žmones – jų laisvalaikis bei profesinė veikla yra ribojamos. (4) Vis daugiau požymių, kad teisinis visuotinio karantino režimas valdantiesiems reikalingas ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl artėjančių rinkimų ir didesnės valdžios – taip galima greičiau priimti ne visada būtinus ir reikalingus sprendimus, galią sutelkti nedidelės žmonių grupelės rankose. (5) Kelis kartus per dieną skelbiami vis nauji nurodymai ar rekomendacijos vargina ir sekina visuomenę, augina psichologinę įtampą, rodo apklausos. Visa tai nėra suderinama su atviros visuomenės principais. Priešingai, žmonių sąmoningumą reikia skatinti. (6) Reaguoti į viruso protrūkius, jei tokie būtų, galima kitais būdais – pavyzdžiui, skelbti tikslinius karantinus konkrečioje vietovėje ir panašiai. (7) Lietuvoje ir toliau reikia vykdyti aktyvią testavimų strategiją – tai leidžia matyti realią viruso cirkuliavimo visuomenėje situaciją ir, reikalui esant, ją suvaldyti.

Dėl interpeliacijos Alytaus miesto mero komandai (121)

Valerijus. Adresuota: Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir merui

PETICIJA 2020-06-02 Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija. Kreipimosi priežastys ir tikslai: Mūsų įsitikinimu, Alytaus miesto mero komandos – jo pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojos veikla bei neveiklumas, netinkamas susidariusių problemų sprendimas netenkina Alytaus miesto gyventojų ir kenkia Alytaus miestui, manome, kad jie savo darbais neparodė reikiamų gebėjimų, netinkamai vykdo savo pareigas pagal nustatytas veiklos sritis: -organizuojama pertvarka švietimo srityje destabilizavo visą švietimo sistemos darbą; -organizuojama pertvarka švietimo srityje sukėlė didelį ugdymo įstaigų darbuotojų, mokinių tėvų bendruomenių nepasitenkinimą ir įtampą; -meras viešai pripažino padarytas klaidas organizuojant švietimo pertvarką; -švietimo pertvarkos metu atsiradę laiko, žmogiškieji bei finansiniai nuostoliai; -neišspręstas žemės sklypų grąžinimo skandalas; -nepakankamas bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir jų kontrolė; -pasyvumas ir negebėjimas pritraukti realių investicijų į miestą; -nesikalbėjimas su visuomene, bendruomenių neįtraukimas į savivaldos veiklą; -nevyksta savivaldybės administracijos optimizavimo procesai; -neracionalus ir ydingas socialinės paramos lėšų panaudojimas; -neracionalus savivaldybės valdomo turto naudojimas; -neracionalus pavaldžių įstaigų reorganizavimas ir netinkama jų kontrolė; -neinicijuojami miestui reikalingi energetinio efektyvumo ir renovacijos projektai; -asociacijos Alytaus aeroklubas valdomo turto perėmimas prievartinėmis priemonėmis; -nepritarta administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai. 2020 m. birželio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje yra užregistruotas identiškas turiniu „Sakalėlio“ bei „Drevinuko“ mokyklų bendruomenės inicijuotas pareiškimas Tarybai bei merui dėl interpeliacijos jo komandai su 631 parašais. Visi išvardinti Alytaus miesto savivaldybės veiksmai ir aplinkybės suteikia pagrindą reikalauti minėtų asmenų atsakomybės ir jų atstatydinimo. Reikalavimai ir siūlymai: Mes, pasirašę šią peticiją, netoleruodami netinkamo šių asmenų darbo, nekompetencijos ir neveiklumo reikalaujame artimiausiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos Jurgitos Šukevičienės, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Šarūno Klėgerio, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Neringos Rinkevičiūtės atleidimo dėl pareikšto politinio nepasitikėjimo klausimus ir priimti atitinkamus tarybos sprendimus.