Už stiprią Valstybinę ŽIV/AIDS programą


Parašų: 0


  • Autorius: Asociacija "Pozityvus gyvenimas", pirmininkas Jurgis Andriuška
  • Adresuota: LR Seimаs, LR Vyriausybė, LR Sveikatos apsaugos ministras, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Kreipimasis

2008 metais Lietuvoje pasibaigė Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programa (toliau programa). Į šios programos vykdymą buvo įtrauktos įvairios institucijos, tarp kurių buvo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau SADM). Tačiau, dėl nepakankamai aiškiai programoje suformuotų kai kurių vykdytojų konkrečių funkcijų, atsakomybės, finansavimo šaltinių, o taip pat dėl netinkamo programos koordinavimo, SADM ir kitų institucijų dalyvavimas šioje programoje buvo neįmanomas. Tai patvirtino 2009-02-27 gautas SADM raštas Nr.(19.8-33)-SD-1871.

2007 metais Lietuvos AIDS centrui prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pavesta parengti „Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2009-2013 metų profilaktikos ir kontrolės programos“ projektą. Tačiau iki šiol programos projektas nėra patvirtintas, o šios programos projekte suformuoti tikslai, uždaviniai nepakankamai aiškūs, taip pat nėra pakankamai aišku kas, kada, kaip, kur ir kokiomis lėšomis įgyvendins Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės programą. Lietuva iki šiol neturi savo vizijos ir kokybiškos strategijos, kaip vykdyti ŽIV/AIDS profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje. Todėl 2009 metais būtina parengti naują, kokybišką 2010-2015 metų Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės strategiją.
Europos Sąjungos ir kitose šalyse ŽIV/AIDS problemos sprendimas yra vienas iš strateginių ir prioritetinių sričių stiprinant šalies stabilumą. Pasaulyje ŽIV plitimo problema sprendžiama kompleksiškai, stiprinant sveikatos priežiūros ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą, kuriant ir stiprinant centrus žmonėms su ŽIV/AIDS, vykdant žalos mažinimo, saugaus lytinio elgesio, švietimo ir kitas programas. Lietuvoje iki šiol socialiniams ŽIV infekcijos plitimo aspektams, konkrečiam darbui su žmonėmis, turinčiais ŽIV/AIDS, buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, o tai padidina ŽIV užsikrėtusiųjų, AIDS sergančiųjų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, turi įtakos nekontroliuojamam ŽIV infekcijos plitimui Lietuvoje. Nekontroliuojamas ŽIV infekcijos plitimas daro tiesioginę įtaką atskiram individui, šeimai, visuomenei, o tai stiprina neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir stabilumui.
Formuojant Valstybės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategiją būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, užtikrinti Lietuvos pasirašytų Dublino ir Vilniaus Deklaracijų įsipareigojimų vykdymą (deklaracijų kopijos pridedamos). Būtina užtikrinti lygiavertį darbą tiek su pažeidžiamomis grupėmis, tiek su infekuotais ŽIV, nemažinant prioritetų vienai ar kitai grupei, kitaip visos pastangos užkirsti kelią ŽIV plitimui neduos norimo rezultato ir ateityje pareikalaus dar didesnių investicijų. Labai svarbu laiku ir be kliūčių pasiekti tikslines grupes vykdant prevenciją, suteikiant šių grupių nariams reikiamas paslaugas ir pagalbą. Valstybinės institucijos, turinčios pakankamai resursų, ne visada turi tiek pat galimybių pasiekti savo klientus ir pacientus. Tačiau pacientų ir nevyriausybinės organizacijos, neturėdamos pakankamai resursų, turi visas galimybes pasiekti tuos žmones, kuriems skirtos programos, paslaugos ar reikalinga pagalba. Pasiekti norimų rezultatų galėsime tik tada, kai programos įgyvendinime bus užtikrintas tiek Valstybinių institucijų, tiek pacientų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, pagrįstas partneryste ir bendradarbiavimu.
Formuojant ir įgyvendinant būsimą Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programą būtina išnaudoti visas galimybes pritraukiant į programos vykdymą Europos Sąjungos, investicinių ir kitų Lietuvos ir užsienio fondų lėšas. Būtina sukurti sąlygas, kurios leistų pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategijos įgyvendinimą privataus kapitalo lėšas. Kad pasiektume gerų rezultatų - reikalinga politinė valia, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir stiprus veiksmų koordinavimas.
Kreipiamės į Jus, pagal Jūsų galias ir kompetenciją skubos tvarka priimti teigiamus sprendimus dėl šių klausimų:
1. Iš naujo suformuoti Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos (programos) parengimo darbo grupę. Remiantis „2001 metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiosios sesijos metu priimtos Deklaracijos“ 32 paragrafu užtikrinti programos parengimo darbo grupėse ir būsimos programos koordinavimo taryboje žmonių su ŽIV/AIDS ir nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą*.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skubos tvarka į 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslinių grupių sąrašą įtraukti grupę - „Infekuotieji ŽIV ir sergantieji AIDS asmenys“. Tai padės pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimą reikiamų finansinių resursų.
3. Užtikrinti (įpareigoti) būsimoje „ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programoje“ šių institucijų, kaip pagrindinių vykdytojų, dalyvavimą – LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Teisingumo ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija. Pavesti šioms ministerijoms parengti savo dalyvavimo programoje veiksmų strategijas ir suformuoti biudžetą.
4. Rekomenduoti (gal būt įpareigoti) visoms Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos vykdančioms institucijoms į jau esamą jų tikslinių grupių sąrašą įtraukti ir šias grupes – infekuoti ŽIV ir sergantys AIDS, narkotikų vartotojai, asmenys, teikiantys seksualines paslaugas, vyrai, turintys lytinius santykius su vyrais, paaugliai/jaunimas, migrantai, kaliniai.

Atsižvelgdami į esamą šalies ekonominę situaciją, savo pasiūlymais mes siekiame, kad kuo efektyviau ir racionaliau būtų naudojamos lėšos, labiau koordinuotai organizuojamas darbas, vykdant ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, bei pagerėtų kokybė ir prieinamumas prie paslaugų.
Prašome Jūsų, atsižvelgiant į problemos aktualumą, parodyti gerą politinę valią ir pilietiškumą, prisidedant savo teigiamais sprendimais prie Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos parengimo ir tolimesnio jos įgyvendinimo Lietuvoje. Tik Jūsų politiniai sprendimai padės ir toliau vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, kas padės mums išlaikyti pozicijas tarp šalių, kuriose mažiausias ŽIV paplitimas pasaulyje.


Asociacija "Pozityvus gyvenimas" - [url=http://www.stophiv.lt]http://www.stophiv.lt[/url]

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas