Už stiprią Valstybinę ŽIV/AIDS programą

Kreipimasis

2008 metais Lietuvoje pasibaigė Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programa (toliau programa). Į šios programos vykdymą buvo įtrauktos įvairios institucijos, tarp kurių buvo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau SADM). Tačiau, dėl nepakankamai aiškiai programoje suformuotų kai kurių vykdytojų konkrečių funkcijų, atsakomybės, finansavimo šaltinių, o taip pat dėl netinkamo programos koordinavimo, SADM ir kitų institucijų dalyvavimas šioje programoje buvo neįmanomas. Tai patvirtino 2009-02-27 gautas SADM raštas Nr.(19.8-33)-SD-1871.

2007 metais Lietuvos AIDS centrui prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pavesta parengti „Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2009-2013 metų profilaktikos ir kontrolės programos“ projektą. Tačiau iki šiol programos projektas nėra patvirtintas, o šios programos projekte suformuoti tikslai, uždaviniai nepakankamai aiškūs, taip pat nėra pakankamai aišku kas, kada, kaip, kur ir kokiomis lėšomis įgyvendins Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės programą. Lietuva iki šiol neturi savo vizijos ir kokybiškos strategijos, kaip vykdyti ŽIV/AIDS profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje. Todėl 2009 metais būtina parengti naują, kokybišką 2010-2015 metų Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir kontrolės strategiją.
Europos Sąjungos ir kitose šalyse ŽIV/AIDS problemos sprendimas yra vienas iš strateginių ir prioritetinių sričių stiprinant šalies stabilumą. Pasaulyje ŽIV plitimo problema sprendžiama kompleksiškai, stiprinant sveikatos priežiūros ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą, kuriant ir stiprinant centrus žmonėms su ŽIV/AIDS, vykdant žalos mažinimo, saugaus lytinio elgesio, švietimo ir kitas programas. Lietuvoje iki šiol socialiniams ŽIV infekcijos plitimo aspektams, konkrečiam darbui su žmonėmis, turinčiais ŽIV/AIDS, buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, o tai padidina ŽIV užsikrėtusiųjų, AIDS sergančiųjų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, turi įtakos nekontroliuojamam ŽIV infekcijos plitimui Lietuvoje. Nekontroliuojamas ŽIV infekcijos plitimas daro tiesioginę įtaką atskiram individui, šeimai, visuomenei, o tai stiprina neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir stabilumui.
Formuojant Valstybės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategiją būtina atsižvelgti į Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, užtikrinti Lietuvos pasirašytų Dublino ir Vilniaus Deklaracijų įsipareigojimų vykdymą (deklaracijų kopijos pridedamos). Būtina užtikrinti lygiavertį darbą tiek su pažeidžiamomis grupėmis, tiek su infekuotais ŽIV, nemažinant prioritetų vienai ar kitai grupei, kitaip visos pastangos užkirsti kelią ŽIV plitimui neduos norimo rezultato ir ateityje pareikalaus dar didesnių investicijų. Labai svarbu laiku ir be kliūčių pasiekti tikslines grupes vykdant prevenciją, suteikiant šių grupių nariams reikiamas paslaugas ir pagalbą. Valstybinės institucijos, turinčios pakankamai resursų, ne visada turi tiek pat galimybių pasiekti savo klientus ir pacientus. Tačiau pacientų ir nevyriausybinės organizacijos, neturėdamos pakankamai resursų, turi visas galimybes pasiekti tuos žmones, kuriems skirtos programos, paslaugos ar reikalinga pagalba. Pasiekti norimų rezultatų galėsime tik tada, kai programos įgyvendinime bus užtikrintas tiek Valstybinių institucijų, tiek pacientų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, pagrįstas partneryste ir bendradarbiavimu.
Formuojant ir įgyvendinant būsimą Valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programą būtina išnaudoti visas galimybes pritraukiant į programos vykdymą Europos Sąjungos, investicinių ir kitų Lietuvos ir užsienio fondų lėšas. Būtina sukurti sąlygas, kurios leistų pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės strategijos įgyvendinimą privataus kapitalo lėšas. Kad pasiektume gerų rezultatų - reikalinga politinė valia, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir stiprus veiksmų koordinavimas.
Kreipiamės į Jus, pagal Jūsų galias ir kompetenciją skubos tvarka priimti teigiamus sprendimus dėl šių klausimų:
1. Iš naujo suformuoti Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos (programos) parengimo darbo grupę. Remiantis „2001 metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiosios sesijos metu priimtos Deklaracijos“ 32 paragrafu užtikrinti programos parengimo darbo grupėse ir būsimos programos koordinavimo taryboje žmonių su ŽIV/AIDS ir nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą*.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skubos tvarka į 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslinių grupių sąrašą įtraukti grupę - „Infekuotieji ŽIV ir sergantieji AIDS asmenys“. Tai padės pritraukti į Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimą reikiamų finansinių resursų.
3. Užtikrinti (įpareigoti) būsimoje „ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programoje“ šių institucijų, kaip pagrindinių vykdytojų, dalyvavimą – LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Teisingumo ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija. Pavesti šioms ministerijoms parengti savo dalyvavimo programoje veiksmų strategijas ir suformuoti biudžetą.
4. Rekomenduoti (gal būt įpareigoti) visoms Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės programos vykdančioms institucijoms į jau esamą jų tikslinių grupių sąrašą įtraukti ir šias grupes – infekuoti ŽIV ir sergantys AIDS, narkotikų vartotojai, asmenys, teikiantys seksualines paslaugas, vyrai, turintys lytinius santykius su vyrais, paaugliai/jaunimas, migrantai, kaliniai.

Atsižvelgdami į esamą šalies ekonominę situaciją, savo pasiūlymais mes siekiame, kad kuo efektyviau ir racionaliau būtų naudojamos lėšos, labiau koordinuotai organizuojamas darbas, vykdant ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, bei pagerėtų kokybė ir prieinamumas prie paslaugų.
Prašome Jūsų, atsižvelgiant į problemos aktualumą, parodyti gerą politinę valią ir pilietiškumą, prisidedant savo teigiamais sprendimais prie Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2010-2015 metų profilaktikos ir kontrolės strategijos parengimo ir tolimesnio jos įgyvendinimo Lietuvoje. Tik Jūsų politiniai sprendimai padės ir toliau vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje, kas padės mums išlaikyti pozicijas tarp šalių, kuriose mažiausias ŽIV paplitimas pasaulyje.


Asociacija "Pozityvus gyvenimas" - [url=http://www.stophiv.lt]http://www.stophiv.lt[/url]

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Aleksandras
Latvija taip pat išgyveno 2008 metus be Programos! tiktai gegužes 12 vyriasybe apie programa sprendžia
2 Rita
Privalu vykdyti ir stiprinti ŽIV/AIDS kontrolę ir prevenciją Lietuvoje. Pritariu peticijai.
3 Sergej
ŽIV/AIDS kaip virusas neegzistoja. Ne vienas mokslininkas jo dar nera mates. O zmones mirsta del vaistu. 80% zmoniu po gripo tures ŽIV/AIDS teigiama rezultata.
4 Diana
labai tikiuosi pokyčių bei visuomenės sąmoningumo vystymo.. bet laukia tikrai ilgas kelias...

Šauksmas dėl Gojaus girios išgelbėjimo (8)

VšĮ. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas

Šalia Elektrėnų ošia vertinga ir mitologinė Gojaus giria. Didesnė šio girios dalis priklauso Lietuvos Respublikai ir įvardijama kaip „Gojaus miškas“, kita girios dalis privatinė nuosavybė. Gojaus girioje yra 3 pilkapynai, įtraukti į kultūros vertybių registrą. Šalia Gojaus girios buvo Perkūnkiemio kaimas, kurio vietoje sovietiniais laikais pastatė Elektrėnų šiluminę elektrinę, - kita kaimo dalis buvo užpilta Elektrėnų marių vandeniu. Gana simboliška, kad žaibais besisvaidančio Perkūno vardo kaimo vietoje buvo pastatyta elektrinė. Profesorius archeologas Vykintas Vaitkevičius mano, kad Perkūnkiemis ir Gojaus giria prieš šimtmečius galėjo sudaryti vientisą baltų kulto erdvę, kurioje tikėtina buvo ir šventykla, ir šventa Gojaus giria... Gojaus gira, vietinių žmonių įsitikinimu, Lietuvos kultūrai svarbių pagoniškų ritualų vieta. Ir štai, 2020 m. liepos pabaigoje paskelbta, kad „Į kultūros vertybių registrą įtrauktas Gojaus miškas, esantis šalia Elektrėnų miesto, bus kertamas. Valstybinė miškų urėdija, vykdydama ūkinę veiklą, nusprendė, kad 8,6 ha miško ploto, kuris šiandien saugo 3 kultūriškai svarbius pilkapynus, bus iškirsta.“. Tenka pastebėti, kad Valstybinė miškų urėdija jau vykdo Gojaus miške paruošiamuosius darbus to miško plynam iškirtimui. Panašu, kad miškas jau netrukus bus pradėtas kirsti nepaliekant nei vieno brandaus medžio... Valstybinių miškų urėdijos atstovai teigia, kad „Gojaus miškas – tai ūkinis objektas, kurio mediena skirta pramonei.“... Dalį Gojaus girios nuosavybės teise valdantis Algimantas mano, kad „miškininkams svarbu iškirsti brandų mišką, jį parduoti, o paveldosauga jiems esą nerūpi“. Kiekvienas pajautą gamtai ir gamtos jėgoms turintis asmuo gali įsitikinti, kad Gojaus giria tikrai ypatinga vieta, - joje vaikštant ir rymojant tarsi sustoja laikas, jame esant randasi šviesesnės mintys, atsiranda vidinė rimtis ir pusiausvyra. Tai viena iš Lietuvos jėgos vietų. Naikinant jėgos vietas, naikinama ir pati Lietuvos valstybė. Gojaus miškas gana brandus, - jame gausu šimto ir daugiau metų amžiau medžių. Taigi kieno paliepimu ir sprendimu nespręsta plynai iškirsti šventą Gojaus mišką? Tikėtina, kad tas sprendimas patvirtintas valdant žaliesiems valstiečiams, - Valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Akivaizdu, kad tokiu sprendimu paminama ir gamtosauga, ir paveldosauga, ir valstybės saugumas. Todėl kviečiame visus mylinčius gamtą, Lietuvą ir apskritai žmogiškumą susitelkti dėl Gojaus girios išsaugojimo. Tai šauksmas dėl jūsų dėmesio bendromis pastangomis apginti šią Lietuvos jėgos vietą nuo sunaikinimo. Kokie galimi Gojaus girios išsaugojimo sprendimai? Vienas iš galimų sprendimų tai pakeisti Gojaus miško grupę iš IV, - ūkinis miškas, - į II grupę, - specialios paskirties, rekreacinis miškas. Taip pat Gojaus giria galėtų būti įtraukta į Elektrėnų miesto sudėtį kaip miško parkas. Išsaugokime Gojaus girią, - išgelbėkime ją nuo sunaikinimo! VšĮ „Taurus Siekis“

Švediška COVID19 pandemijos valdymo strategija (10)

M.Baliukonis. Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Peticija už Švedijoje taikomos COVID19 pandemijos valdymo strategijos įvedimą Lietuvoje. Švediškos COVID19 pandemijos valdymo strategijos punktai: * Karantino nebuvimas * Veido kaukė nerekomenduotina * Rekomendacijos dirbti iš namų * Rekomendacijos laikytis saugaus atstumo * Rekomendacijos mažinti nebūtinų kelionių skaičių. Remdamasi šiais punktais, Švedija šiai 2020-10-21 turi 1206 susirgimus. Švedijos populiacija 10,23 milijono. Tai yra 3 kartus daugiau nei Lietuvoje. Statistiškai atsižvelgiant į populiacijos skirtumą, susirgimų kiekis yra lygus dabartiniam susirgimų kiekiui Lietuvoje. Šaltiniai: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.15582 https://covid19.who.int/region/euro/country/se Argumentai ir priežastys: 1) Emocinė visuomenės būklė. Karantinas, nuolatiniai straipsniai apie pandemiją, draudimai, gąsdinimai baudomis, susirgusių žmonių patirtis susirgus COVID19, smukdo visuomenės emocinę būklę. Šaltiniai: https://china-cee.eu/2020/05/06/lithuania-social-briefing-the-coronavirus-stirs-up-the-negative-emotions-in-the-society-under-quarantine/ https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kita-karantino-puse-naujausias-tyrimas-rodo-kardinalius-lietuviu-savijautos-pokycius.d?id=83977807 2) Nestabilumas ekonomikoje. Kiekvieną savaitę besikeičiant reikalavimas, tiek žmogui, tiek verslo subjektams sunku prognozuoti ir įvertinti finansines galimybes bei trumpalaikius lūkesčius. Švediškas modelis leistų lengviau gaivinti ir kelti ekonomiką. Šaltiniai: https://www.lb.lt/lt/naujienos/apklausa-dabar-pagrindine-rizika-lietuvos-finansu-sistemai-covid-19-pandemijos-neigiamos-pasekmes 3) Neskaidrūs viešieji pirkimai. Greitųjų testų pirkimo skandalas bei vakcinos, kurios dar nėra, užsakymo pateikimas. Šaltiniai: https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1217763/lrt-tyrimas-greitieji-testai-uz-6-milijonus-uz-skandalingo-pirkimo-smezuoja-skvernelio-komanda https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vakcina-nuo-koronaviruso-kada-ji-pasieks-lietuva 4) Be pagrindo nutraukiamos planinės medicinos procedūros. Dėl COVID19 susirgimų ribojama kitomis ligomis sergančių žmonių teisės. Šaltiniai: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/veryga-daugejant-hospitalizuotu-covid-19-pacientu-bus-ribojamos-planines-paslaugos.d?id=85563435 5) Nepasvertos skolinimosi galimybės. Skolinimasis padėjo Lietuvai atsigauti po pandemijos supurtymo, tačiau skolintos sumos yra neproporcingai didelės ir 2021 metais planuojama skolintis 5,141 mlrd. eurų ir skola sieks 50% Lietuvos BVP. Valstybė neteikia jokios statistikos, kur ir kaip tiksliai šie pinigai buvo ir bus panaudoti. https://kreditai.info/straipsniai/333-jei-ne-6-milijardu-euru-paskola-lietuva-butu-bankrutavusi https://kreditai.info/straipsniai/1369-lietuvos-skola-kitais-metais-sieks-50-proc-bvp 6) Konstitucijos ir kitų įstatymų pažeidimai. Konstitucijos 53 straipsnis. Šio straipsnio pažeidimas - susijęs su 4) argumentu, piliečiui yra apribojamos galimybės susirgus gydytis. Šaltiniai: https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm Pandeminės ir epideminės situacijos įvedimas. Pagrindinis epidemijos rodiklis 100 atvejų 10 tūkst gyventojų. COVID19 nepasiekęs tokios statistinės reikšmės. Šaltiniai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6ffbdd1aa0311e9aab6d8dd69c6da66

Reikalavimas leisti Šeimoms išsiskyrus, likti draugais (11)

R.Zienius. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas , Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas , Lietuvos Respublikos apygardos teismas

Mes čia, pasirašę žmonės, reikalaujame, kad sutuoktiniams skyrybų metu: Atsižvelgti į tai kiek tėvas, ar mama skyrė finansų vaikų išlaikymui ne skyrybų metu, bet santuokos metu, priskiriant vaikų gyvenamąją vietą, palikti galimybę vaikais rūpintis abiem tėvams, taip, kaip daugumoje vakarų Europos valstybėse. Atsižvelgti į tai, kiek laisvo laiko gali su vaikais praleisti dirbdamas tėvas, ar mama. Atsižvelgti į tai, jai vaikai mokinasi, gyvena kitame mieste, abu tėvai turi vienodas galimybes jais rūpintis, padėti jiems. Užgyventą turtą dalinti nustatant kas, kiek santuokos metu prisidėjo prie to. Šeima turi būti vertybė, šeimoje turi būti atsakomybė. Įstatymai turi būti kuriami, kad abudu sutuoktiniai išsiskyrę turėtų praradimų, bet ne taip, kad plečiamas barakudų verslas. Tik abudu tėvai gali suteikti pilnavertį vaikų ugdymą. Vaikai turi įgimtus pomėgius abiejų tėvų. Pvz: vaikams patinka žirgai, bet turi domėtis choru, nes mamai nepatinka žirgai, bet patinka menas. Vaikai turi išlikti gyvenimo tikslu, hobiu, o ne pasipelnymo šaltiniu. Kas Įstatymų daroma atvirkščiai.