Privatumo politika

Privatumo politika

Viešoji įstaiga „Peticijos“ (kodas 305719586) gerbia fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą, saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Tvarkydami asmens duomenis apie Jus mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.

 

Duomenų valdytojas:

Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš jūsų ar trečiųjų asmenų tvarko Viešoji įstaiga „Peticijos“ (toliau – VšĮ Peticijos).

 

Kontaktiniai duomenys:

VšĮ Peticijos buveinės adresas: Ašigalio g. 1B, Kaunas, el. p.: [email protected].

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą VšĮ Peticijos veiklos vykdymą;
 • Užtikrinti VšĮ Peticijos internetinės svetainės veikimą ir saugumą;
 • Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su VšĮ Peticijos veikla;
 • Bendradarbiauti ir palaikyti santykius su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis įvairiais su VšĮ Peticijos, jos veikla susijusiais klausimais;
 • Tinkamai atstovauti Bendrovę teisiniuose procesuose.
 • Paramos rinkimas

 

Bendrovės tvarkomi asmens duomenų subjektų asmens duomenys:

Kodėl tvarkomi asmens duomenys?

Kokie asmens duomenys yra (gali būti) tvarkomi?

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Kiek laiko yra saugomi asmens duomenys?

Užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą VšĮ Peticijos veiklos vykdymą

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas).

Turime teisėtą interesą užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą VšĮ Peticijos veiklos vykdymą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Vieneri metai po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Užtikrinant VšĮ Peticijos internetinės svetainės veikimą ir saugumą

Interneto protokolo (IP) adresas, informacija, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine, informacija apie įrenginį, iš kurio prisijungiate prie VšĮ Peticijos interneto svetainės.

Interneto svetainės lankytojas sutinka su tuo, kad VšĮ Peticijos naudos informaciją apie asmens duomenų subjektą (BDAR 6 str. 1 d. a p.);

Turime teisėtą interesą užtikrinti sklandų, nepertraukiamą interneto svetainės veikimą ir jos saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Treji metai po paskutinio apsilankymo.

Atsakant į klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su VšĮ Peticijos veikla.

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, socialinių paskyrų pavadinimai (jei kreipiamasi šiais kanalais)), darbovietė (jei kreipiamasi atstovaujamo darbdavio vardu).

Turime teisėtą interesą atsakyti Jums, kai kreipiatės į VšĮ Peticijos (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Peticijos galiojimo laikotarpiu ir vienerius metus po peticijos galiojimo pasibaigimo arba vienerius metus po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Bendradarbiaujant ir palaikant santykius su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis įvairiais su VšĮ Peticijos, jos veikla susijusiais klausimais.

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas, socialinių paskyrų pavadinimai (jei kreipiamasi šiais kanalais)).

Turime teisėtą interesą bendradarbiauti ir palaikyti santykius su asmens duomenų subjektais įvairiais su VšĮ Peticijos, jos veikla susijusiais klausimais (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Treji metai po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Dalyvaujant teisiniuose procesuose

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų VšĮ Peticijos interesų – tinkamai atstovauti VšĮ Peticijos teisiniuose procesuose (BDAR 6 str. 1 d. f p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.).

10 metų po paskutinio teisinio proceso sprendimo įsiteisėjimo dienos

 

Iš kokių šaltinių yra gaunami asmens duomenų subjektų duomenys:

 • Iš pačių asmens duomenų subjektų;
 • Iš viešai prieinamų šaltinių.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

 • VšĮ Peticijos turi asmens duomenų subjekto sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • VšĮ Peticijos privalo rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • VšĮ Peticijos turi teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • teisiniai procesai (BDAR 9 str. 2 d. f p.).

 

Asmens duomenų gavėjai ar jų kategorijos:

Visi Bendrovės tvarkomi asmens duomenų subjektų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims šioje privatumo politikoje aprašytais būdais:

 • VšĮ Peticijos gali pateikti asmens duomenų subjektų asmens duomenis su VšĮ Peticijos susijusiems asmenims, savininkams, verslo partneriams;
 • taip pat paslaugų teikėjams, kurie atlieka funkcijas VšĮ Peticijos vardu, pavyzdžiui, asmenims, teikiantiems informacinių technologijų priežiūrą, buhalterines, pašto, archyvavimo, rinkodaros paslaugas, asmenims, atliekantiems VšĮ Peticijos auditą ir pan.;
 • Notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams ir pan.;
 • Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • Valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, įmonėms ar bet kokiems kitiems viešosios valdžios subjektams, valstybės kapitalo įmonių valdomiems subjektams.

 

Duomenų subjekto teisės:

VšĮ Peticijos užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, jo apimtį;
 • Prašyti, kad VšĮ Peticijos leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), jeigu VšĮ Peticijos asmens duomenis tvarko neteisėtai;
 • Pateikti VšĮ Peticijos prašymą apriboti duomenų tvarkymą, kai duomenų subjektas ginčija duomenų tikslumą ar prieštarauja duomenų tvarkymui, nesutinka, kad būtų ištrinti duomenų subjekto asmens duomenys, ar duomenų subjektui reikia duomenų, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kai VšĮ Peticijos asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi VšĮ Peticijos teisėtais ir/ar trečiųjų asmenų interesais, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių;
 • taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, jei duomenis VšĮ Peticijos tvarko automatizuotomis priemonėmis;
 • teisė bet kada atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas, jei toks sprendimų priėmimas turėtų teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį duomenų subjektui;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.