NE sutarties pratęsimui su "Rubikonu"

Vilniečiams

Vilniaus tarybai

LR Specialiųjų tyrimų tarnybai

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

LR Prezidentei D. Grybauskaitei

LR Generaliniam prokurorui

LR Seimui

LR Vyriausybei


KREIPIMASIS

Dėl Vilniaus tarybos planų pratęsti Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartį su „Rubikono“ valdoma bendrove


2010-05-12 Vilniaus taryba balsavo už sprendimą, kuriuo atveriamas kelias artimiausioje ateityje pratęsti Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartį su „Rubikono“ (dabar „ICOR“) valdoma bendrove iki 2036 metų. Tai padaryta visiškai neinformavus visuomenės ir jai nedalyvaujant, neskelbiant viešo konkurso, neįvertinus jokių kitų sprendimo alternatyvų ir ligšiolinės „Rubikono“ veiklos Vilniuje.

Toks sprendimas pažeidžia Europos Sąjungos ratifikuotą JTO/EEK Konvenciją dėl visuomenės teisės gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1367/2006. Be to, šis sprendimas iš esmės pažeidžia vartotojų teises ir 1993-04-05 Tarybos direktyvą 93/13/EEB dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų.

Vilniaus valdžiai vykdant naują sandėrį su „Rubikonu“, Generalinė prokuratūra, mūsų žiniomis, jau šeštus metus vilkina šios bendrovės „juodosios buhalterijos“ tyrimą, nors byloje yra pakankamai nusikalstamos veiklos įrodymų – užfiksuotos net konkrečios sumos, kurias „Rubikonas“ už jam palankius sprendimus sumokėjo įvairioms politinėms partijoms ir politikams.

Reikalaujame sustabdyti neskaidrius Vilniaus savivaldybės veiksmus, kuriais siekiama pratęsti Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartį su „Rubikono“ valdoma bendrove, kol bus atsiklausta vilniečių nuomonės.

Jeigu korumpuota Vilniaus valdžia nepaklus šiam reikalavimui ir negavusi vilniečių įgaliojimo pratęs sutartį su „Rubikonu“ – prašome Seimo įvesti sostinėje tiesioginį valdymą, nes Vilniaus Taryba savo veiksmais kėsinasi į Konstitucinę santvarką, atstovaudama ne daugumos rinkėjų, bet vienos verslo grupuotės interesus.

Jeigu šio mūsų kreipimosi neišgirs jokia valstybės institucija – organizuosime masinį vilniečių atsijungimą nuo centralizuoto šildymo (liaudiškai tariant – radiatorių nupjovimą ir alternatyvų apsirūpinimą šiluma), kad kiekvienas norintis galėtų nusikratyti „Rubikono“ baudžiava.

Sutarties pratęsimas dar dvidešimčiai metų, kaip planuoja Vilniaus valdžia, sukurtų sostinėje absoliutų „Rubikono“ monopolį ir galutinai paverstų vilniečių šeimas baudžiauninkais, kurie didžiąją savo pajamų dalį bus priversti atiduoti tam, kad lobtų keli „Rubikono“ savininkai.

Kategoriškai nepritariame nuomos sutarties pratęsimui su „Rubikonu“, nes:

„Rubikono“ valdoma UAB „Vilniaus energija“ šilumos tiekimą pavertė ciniško pasipelnymo šaltiniu – „Rubikono“ savininkai kraunasi milijoninius viršpelnius, stumdami Vilniaus gyventojus į vis gilesnį energetinį skurdą. Pvz., nuo 2004 iki 2008 metų šilumos kaina vartotojams išaugo daugiau negu 2 kartus (nuo 10, 58 ct/kWh iki 22, 56 ct/kWh), tuo tarpu “Vilniaus energija” gavo 144 milijonų litų pelną ir dar 148 milijonus uždirbo iš prekybos taršos leidimais. Nepaisant milžiniško 300 mln. litų pelno, šildymas vilniečiams tik brango, nes šie pinigai nebuvo investuoti ir panaudoti šilumos kainai mažinti. Didesnę bazinę šilumos kainą, mūsų žiniomis, „Vilniaus energija“ taip pat išsireikalavo apgaulės būdu: nurodė nerealiai didelį 2008 metų nuostolį - 125 milijonus litų – nors iš pelno- nuostolio ataskaitos aiškiai matyti, kad jis siekė vos 6 milijonus litų. Dabar vilniečiai yra priversti padengti šį fiktyvų “nuostolį” iš savo kišenės.

Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartis, kurią 2002 metais pasirašė Abonentu įvardinto A. Zuoko valdoma savivaldybė, yra nuo pat pradžių akivaizdžiai korupcinė ir pažeidžianti vartotojų interesus. Pavyzdžiui: nuomos konkursą laimėjo prancūzų koncernas “Dalkia”, tačiau sutartis buvo pasirašyta su UAB “Vilniaus energija” – kuri visai nedalyvavo nuomos konkurse ir todėl negalėjo įgyti teisės valdyti šilumos tinklus. Sutarties sudarymo metu Valstybės kontrolė aiškiai įvardino ir šią, ir daugybę kitų korupcinių keistenybių – deja, tai nesudomino ne tik abonentizuotos Vilniaus valdžios, bet ir ne mažiau supuvusios teisėsaugos.

Kadangi šilumos vartojimo sutartys yra individualios ir dvišalės, Vilniaus savivaldybė ir 2002 metais neturėjo, ir šiuo metu neturi teisės be vartotojų sutikimo urmu perduoti jas “Rubikonui” - tarsi vilniečiai būtų ne laisvi piliečiai, bet baudžiauninkų kaimenė, kuria Vilniaus valdžia gali prekiauti abonentiniais pagrindais. Tai akivaizdus Civilinio kodekso pažeidimas ir praktika, neįsivaizduojama jokioje civilizuotoje XXI amžiaus valstybėje.

Nors nuomos konkursą laimėjęs koncernas „Dalkia“ įsipareigojo investuoti daugiau kaip pusę milijardo litų, realios investicijos – iš šio koncerno kapitalo ar bankų paskolų – nėra daromos. Investuojama iš tų pinigų, kuriuos UAB „Vilniaus energija“ surenka iš mokesčio už šilumą, bei iš turto amortizacijos. Todėl per šešerius metus nuo nuomos šilumos tinklų turtas nuvertėjo 14,4 mln. litų.

Vilniaus savivaldybės teiginiai, esą sutartį su „Rubikonu“ būtina kuo skubiau pratęsti, kad būtų įgyvendinti aplinkosauginiai ES reikalavimai ir Vilnius pereitų prie biokuro deginimo, yra blefas. Pirma – ES direktyvos, į kurias apeliuojama, geriausiu atveju įsigalios 2017 metais – jeigu įsigalios iš viso. Antra - astronominė kaina (670 milijonų litų), už kurią “Rubikonas” planuoja įrengti biomasės deginimo katilus, yra “nurašyta nuo lubų”, nes niekas nėra atlikęs tokio poreikio galimybių studijos. Matant, kad ši “Rubikono” fantazijose gimusi suma be jokių papildomų ekspertizių tenkina Vilniaus tarybos narius, kyla vienintelis klausimas – už kiek jie parsiduoda šį kartą?

Sprendimu, kuriam 2010-05-12 pritarė Vilniaus taryba, yra numatoma savivaldybės vardu pratęsti sutartį su UAB „Vilniaus energija“ dėl Vilniaus šilumos tinklų nuomos, sutarties pakeitimo projekte numatant įvarius sprendimus dėl aplinkos, kad nuo 2012 m. Vilniaus miesto centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje ne mažiau kaip 70 procentų sudarytų atsinaujinantys energijos (biomasės) šaltiniai, o tiksliau – masinis buitinių atliekų deginimas. Toks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas prieštarauja Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, nes yra priimtas neinformavus ankstyvame sprendimo dėl aplinkos priėmimo procedūros etape suinteresuotosios visuomenės, tuo atimant arba apribojant jos teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinką keičiančios „Rubikono“ siūlomos veiklos.

Jeigu sutartis bus pratęsta, sostinėje įsitvirtins uždara “Rubikono” valdomų įmonių monopolija: “Vilniaus energija” kontroliuos šilumos gamybą, “City Service” – tinklų remontą ir priežiūrą, asociacijos “Litbioma” įmonės – biomasės gamybą ir tiekimą.

Bet kokie sprendimai dėl Vilniaus šilumos tinklų gali būti priimami tik dalyvaujant visuomenei, viešai atsiskaičius gyventojams apie ligšiolinę „Rubikono“ veiklą ir įvertinus visas galimas ateities alternatyvas.

Todėl reikalaujame, kad:

būtų atlikta visuotinė Vilniaus gyventojų apklausa;

visuomenė būtų informuota apie visus sprendimus, susijusius su aplinka, bei dalyvautų juos priimant;

būtų iš esmės peržiūrėta ir antikorupciniu požiūriu įvertinta įstatymams ir viešam interesui prieštaraujanti Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartis;

visuomenei būtų pateikta išsami ataskaita apie ligšiolinę „Rubikono“ veiklą Vilniuje ir atsakyta į šiame kreipimesi pateiktus klausimus;

visuomenei būtų pateiktos kelios alternatyvos, o ne vienintelis sprendimas – deginti atliekas ir pratęsti sutartį su „Rubikonu“ - kaip yra šiuo metu;

dalyvaujant visuomenei būtų sprendžiama dėl tolesnės Vilniaus šilumos tinklų nuomos, įskaitant jos nutraukimą, viešą nuomos konkursą ir kitas galimybes;

Generalinė prokuratūra pateiktų visuomenei išsamią informaciją apie rezultatus, tiriant „Rubikono“ juodosios buhalterijos bylą, bei priežastis, dėl kurių šis visuomenei svarbus tyrimas yra vilkinamas;

Informuojame, kad esame pasiruošę ginti teisėtus savo ir savo vaikų interesus visomis priemonėmis, nes norime ne emigruoti, bet turėti orias gyvenimo sąlygas savo Tėvynėje.

Šio kreipimosi autoriai – vilniečiai, visuomeninių organizacijų nariai, nesusisaistę ir neketinantys saistytis su jokiomis politinėmis partijomis.

Kviečiame vilniečius palaikyti šį kreipimąsi.


Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Janina V... viešąsias paslaugas turi teikti savivaldybės įmonės su griežta kontrole
2 Romas P... medeinos gatve kyla i kova su rubikonuInicijuoja medeinos 11namo atstovas.Junkites
3 Gediminas ... Ačiū visiems už parašus ir nevilniečiams, kartu mes juos nugalėsime
4 Aleksandra G... Vilniaus visuomenė pakankamai išsilavinusi, kad pati galėtų nuspręsti kas jai geriau
5 Gediminas ... Nuoširdžiai ačiū visiems už parašus, kartu mes galime juos įveikti
6 Skirmantas J... nenoriu tureti reikalu su "Rubikono" sukciais
7 B.Siaurytė-Lemežienė ... aš už piliečių aktyvumą ir bendrą visuomeninį tikslą
8 G.Paplauskas ... Kiek galima, mokėti už paslaugas kurios nėra tinkamai atliekamso ? :/
9 liudas g... demaskuoti korumpuotus valdininkus - yr nenusakomas geris
10 Aivaras L... Rubikonas Lietuvoje, tai - LR seimo ir vyriausybės durnumo rubežius/riba.
11 D.Pikunaite ... Šalin RUBICON vagius monopolistus, per juos nebeimanoma ramiai gyventi
12 Lorenas Z... Nevykdo jokių inovacijų, kad šiluma būtų gaminama ekologiškai ir kuo pigiau
13 Algirdas U... Gakbūt vietoj alternatyvos rašyčiau skelbti tarptautinį konkuršą. Dalkija irgi gali jame dalyvauti
14 Jolanta T... Svarbiausia - Šilumos ūkio įtatymo liberalizavimas leidžiant daugiabučių gyventojams laisvai rinktis savo buto šildymo būdą. Arba bent jau individuali apskaita ir galimybė reguliuoti (nuo perkaitinimo
15 Dmitrij Š... Bent jau XXi a. vergovė- baudžiava Lietuvoje turi būti panaikint !
16 L. V... Jau per sios sutarties pasirasyma pirma karta, aciu buvusiam merui A. Zuokui, buvo padaryta didele klaida - pasirasyta si Vilniaus gyventojams zalinga sutartis. Sutarties pratesimas but didele klaida
17 Vykintas D... Reikia streiko, reikia vienybe parodyti ir navicka imesti is kedes!!!!
18 tadas r... rubikonas - apgavikų ir bandytų kompanija,pūlinys ant Vilniaus veido
19 Nijole T... Turim isguiti vagis "vardan tos Lietuvos" ir nugaleti karaliaujancias tamsybes!
20 Martynas S... manau kad berniukai jau tiek numelžė vilniečius, kad jų proproanūkiai nebesugebės ištaškyti. Tiesiog įdomu, kur žmogaus godumo riba ?
21 Dangis ... ar neatrodo, kad "rubikono" kiaules jau pjaut laikas...
22 Janina V... Negalima daryti super pelnų, teikiant gyventojams būtinas paslaugas.
23 E.Račkauskas ... Pagal šią situaciją jie sutartį galėjo pratęsti dar ją pasirašant :)
24 Rolandas T... PRITARIU. Taip pat reikalauju liberalizuoti socialistinį Šilumos ūkio įstatymą panaikinant prievolę daugiabučių gyventojams pirkti energiją iš centralizuotos šilumos tiekėjo.
25 Tadas K... Pagaliau kažkas pradėjo rūpintis Lietuvos piliečių gerove. Visu 100% palaikom.
26 V.Paulikas ... Rubikonas (ICOR) vykdo nusikalstamą veiklą prieš Lietuvos žmones ir ekonomiką. Negi Lietuvoje smulkus grobstymas stambiu mastu nėra baudžiamas?
27 ŠARŪNAS V... ESU ĮSITIKINĘS, JOG PATS LAIKAS PRAŠYTI J.E. PREZIDENTĖS ĮVESTI PREZIDENTINĮ VALDYMĄ VILNIAUS MIESTE.
28 Janina G... Būkime budrūs ir neabejingi savo ir vaikų likimui
29 Henrikas L... Is tiesu Rubikonas dar baisiau uz Leo LT. Per visa Lietuva per metus Rubikonas "uzdirba" milijardus.

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.