kreipimasis dėl padėties Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloj


Parašų: 0


  • Autorius: Nac. MKČiurlionio menų mokyklos bendruomenės nariai
  • Adresuota: Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Švietimo ir mokslo ministrui, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui
  • Kategorija: Švietimas

Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos bendruomenės ir Lietuvos kultūrinės visuomenės
kreipimasis dėl padėties Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje


Esame sunerimę dėl Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokykloje vykstančių procesų, kurie prieštarauja mokyklos misijai ir uždaviniams, neigiamai veikia mokinių ugdymą, jų profesinį rengimą, taip pat mokytojų galimybes perduoti savo žinias ir visaverčiai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Pastarųjų metų mokyklos administracijos veiksmai, vadovaujant Romualdui Kondrotui, pražūtingai atsiliepia Lietuvos kultūriniam gyvenimui: mokiniai pradeda rinktis užsienio mokyklas, o nusipelnę mokytojai patys palieka mokyklą arba yra atleidžiami iš darbo. Administracijos nepakantumas, kolegų profesionalų konstruktyvių siūlymų nepaisymas, viešumo vengimas, mokyklos struktūrų sudarymas pagal lojalumą administracijai, pažeidžiant demokratijos ir skaidrumo principus, kuria nepasitikėjimo ir netikrumo atmosferą. Mokyklos bendruomenę sutrikdė viešoje erdvėje pasirodę pranešimai apie finansinius pažeidimus mokykloje.

Manome, kad vienintelė Lietuvoje Nacionalinė menų mokykla turi puoselėti tikslingą ir kūrybingą bendrabūvį ir, ugdydama jaunuosius talentus, aktualiai kurti ir burti atsakingų ir laisvų Lietuvos piliečių bendruomenę. Mokykla turėtų siekti, kad mokytojais būtų ryškios, įkvepiančios asmenybės, o vykdoma veikla - visiškai skaidri ir pavyzdingos reputacijos.

Šiais mokslo metais buvo atleistas visas būrys pedagogų, įžymių ir Lietuvos kultūrai nusipelniusių žmonių: Vilniaus kvarteto smuikininkė prof. A. Vainiūnaitė, prof. dr. J. Dvarionas, prof. P. Radzevičius, klarnetininkas prof. A. Budrys, LNFO koncertmeisteris V.Gelgotas ir artistas Š.Kačionas, dailininkai M. Šnipas ir nacionalinės premijos laureatas P. Mazūras. Į atleidimo akciją pateko ir talentingi jaunieji pedagogai, buvę Menų mokyklos mokiniai. Visi šie atleistieji pedagogai, dėl tokio administracijos veiksmo patyrę moralinę skriaudą ir pažeminimą, yra Lietuvos kultūrinio gyvenimo elitas.

Manome, kad direktorius R. Kondrotas, kartu su pavaduotoja muzikos ugdymui Egle Čobotiene bei pavaduotoju dailės ugdymui Romualdu Karpavičiumi neatsakingai įgyvendino švietimo ir mokslo Ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą „Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą“, atskleisdami savo nekompetenciją bei nepakantumą ryškioms asmenybėms. Faktas, kad tie patys mokytojai buvo daug metų vis iš naujo priimami į tas pačias pareigas, leidžia teigti, kad pats darbas yra nuolatinio pobūdžio. Todėl terminuotos darbo sutarties sudarymas šiuo atveju gali būti laikomas neteisėtu, kaip ir jos nutraukimas suėjus terminui. Pastarąjį argumentą sustiprina ir aplinkybė, kad mokiniai yra ir turėtų būti ugdomi pagal individualias mokytojų metodikas, ir tai leidžia kritiškai vertinti proceso suskaidymą pamečiui.

Atleidus minėtuosius pedagogus buvo paskelbtas konkursas į tariamai naujas darbo vietas. Naujų darbuotojų priėmimą sprendė komisija, kurios sudarymo kriterijai ir vertinimo balais principai nesuprantami. Iš tiesų keista, kai aukščiausio lygio profesionalus vertina žemesnės kvalifikacijos žmonės, o kai kurie jų net nesusiję su pedagoginiu darbu. Lietuvos menininkai, mokyklos bendruomnė yra pasipiktinę įvykdyta akcija, kurios pasekmė - autoritetų, į kuriuos galėjo lygiuotis tiek mokiniai, tiek jaunieji jų mokytojai praradimas. Vertiname tai kaip kultūrinį ir profesinį genocidą.

Prašome Jus sudaryti nepriklausomą ekspertų komisiją šiems faktams ištirti ir grąžinti į darbą atleistus pedagogus. Didžiojo Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio vardas ir nacionalinės mokyklos statusas reikalauja skubaus sprendimo, idant į mokyklą sugrįžtų brandžios ir kūrybingos asmenybės ugdymo idėja.