Lukiškių aikštėje pastatykime paminklą Liaudies gynėjams!

1 PARAŠAI

Kategorija:

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto merui ir savivaldybės tarybai

PETICIJA
2019-10-04
Vilnius

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE PASTATYKIME PAMINKLĄ LIAUDIES GYNĖJAMS!

Prašau Jūsų imtis priemonių, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas Liaudies gynėjams, pokario metais išgelbėjusiems lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę nuo sunaikinimo. Nors Lietuvos valstybė šiuo metu visiškai degradavo, ir dabartinė valdžia, prokuratūra bei teismai begėdiškai persekioja ir netgi nuteisinėja pokario banditus likvidavusius lietuvius, tikiuosi, kad bent jau Vilniuje laimės sveikas protas ir žmogiškas padorumas.

POKARIO BANDITAI BUVO PASIRENGĘ IŠŽUDYTI PRAKTIŠKAI VISĄ LIETUVIŲ TAUTĄ

Šiuo metu Lietuvos valstybės oficialiai garbinami banditai faktiškai ne kovojo su ginkluotais tarybiniais pareigūnais, o vykdė teroro aktus prieš civilius gyventojus bandydami taip įbauginti visus lietuvius – taigi buvo ne kareiviai, kaip juos bando vaizduoti dabartinis režimas ir jam lojalūs istorikai-prostitutai, o grynų gryniausi teroristai.
Tikiuosi, jog žinote, kad po karo likę apie 3 tūkstančiai banditų išžudė apie 20 tūkstančių taikių lietuvių. Pagal dabartinio Istorijos instituto duomenis – bent apie 10 tūkstančių, pagal tarybinius – apie 25 tūkstančius civilių. Neretai žudydavo šeimomis, kartais – ir visais kaimais. Dabartinė Lietuvos valdžia begėdiškai įteisino akivaizdžius banditų nusikaltimus žmogiškumui (arba karo nusikaltimus) kaip „teisėtai“ vykdytas bausmes už „kolaboravimą“ su tarybų valdžia.
Kaip tikiuosi irgi žinote, banditai žudė visus, kas tik „kolaboravo“ – dalyvaudavo tuometiniame visuomeniniame gyvenime – komjaunuolius, komunistus, kolūkiečius, mokytojus, bibliotekininkes, įvairius pareigūnus ir pan. – o dažnai ir visas jų šeimas. Jeigu Liaudies gynėjai nebūtų banditų kuo greičiau likvidavę, pastarieji būtų išžudę (pagal dabartinę valdžią ir LR teismus – visiškai teisėtai) visus lietuvius-„kolaborantus“.
Kiek aš prisimenu, į komjaunimą buvo įstoję absoliuti dauguma mano bendraamžių. Mano klasėje jų buvo 30 iš 33, taigi, jei ne Liaudies gynėjai, 30 mano klasiokų jau seniai būtų buvę nužudyti. Seniai nužudyti būtų ir Grybauskaitė, ir Linkevičius, ir visi iš Jūsų buvę komjaunuoliais. Matomai bent koks 80 procentų dabartinių lietuvių būtų arba nužudyti jaunystėje, arba negimę, nes nelikviduoti banditai būtų išžudę jų tėvus, senelius ar prosenelius.
Nebūtų ir manęs, nes, nors mano senelis ir buvo Lietuvos savanoris bei šaulys, su banditais nesusidėjo. Savo namuose įsteigė mokyklą, kurioje vaikus lietuviškai rašyti mokė mano mama. Tai buvo akivaizdus „kolaboravimas“, ir, jei ne Liaudies gynėjai, visa mano senelio šeima akivaizdžiai būtų buvusi išžudyta.
Kito mano senelio šeimą banditai irgi būtų išžudę, nes, grįžę iš tremties, jie įstojo į kolūkį – taigi akivaizdžiai „kolaboravo“, kaip ir mano tėvas mokytojas. Jei ne Liaudies gynėjai, praktiškai visi man artimi žmonės būtų buvęs seniai išžudyti.
Neabejoju, kad ir dauguma Jūsų būtumėt arba jau seniai nužudyti už „kolaboravimą“ arba iš viso negimę. Daugumos Jūsų vyresnio amžiaus artimųjų jau seniai nebūtų gyvųjų tarpe.

PRAKTIŠKAI BANDITAI SIEKĖ SUNAIKINTI LIETUVĄ

Pokario banditai deklaravo, kad siekia atgrasinti lietuvius nuo „kolaboravimo“ su tarybų valdžia ir laukia, kol Lietuvą „išvaduos Vakarai“.
O jeigu jiems būtų pavykę, ir, nužudę kelis šimtus tūkstančių lietuvių, jie būtų privertę likusius „nekolaboruoti“ ar netgi sukilti kartu su banditais prieš tuometinę Lietuvos vyriausybę? – akivaizdu, kad tai būtų buvęs lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės galas.
Net ir dabar visame pasaulyje naikinamos ir ištremiamos ištisos tautos. 20 a. viduryje tai buvo įprasta praktika; panašiu metu anglai skerdė indus, airius ir afrikiečius, JAV suvarė į getus indėnus, negrus ir japonus, o Australija bandė galutinai įgyvendinti aborigenų genocidą. Pagaliau visoje Europoje praktiškai buvo vykdomas vokiečių genocidas.
Todėl labai mažai tikėtina, kad Stalinas būtų buvęs TIEK KILNIAŠIRDIŠKESNIS už tuometinius JK, JAV ar Australijos vadovus, kad būtų žaidęsis su nacionalsocialistų nusikaltimų bendrininkų vadovaujamais lietuviais taip, kaip dabar Kinija su maištaujančiais honkongiečiais.
Jei banditams būtų pavykę pakelti maištui didelį skaičių lietuvių, beveik neabejotinai didelę tautos dalį būtų ištikęs maištavusiųjų prieš anglus indų likimas – jie būtų buvę iššaudyti arba išmarinti badu. O visi likusieji lietuviai būtų buvę iškelti į Sibirą.
Trumpai tariant, jei banditų planai būtų pavykę, dabar mūsų tautos likučiai demonstruotų kur nors prie Angaros krantų reikalaudami autonomijos Rusijos Federacijos sudėtyje, o dabartinėje Lietuvos teritorijoje valstybinė ir pagrindinė kalba būtų rusų.
Savo tautos ir šalies neniekinantys lietuviai turėtų džiaugtis, kad banditams nepavyko sunaikinti Lietuvos, ir nuoširdžiai dėkoti už tai Liaudies gynėjams. Tačiau dabartinė Lietuvos valdžia jau 30 metų varo iš tėvynės visus galutinai nenužmogėjusius lietuvius ir bando iš užsienio prisivežti į jų vietą visiškų desperatų, kuriuos galėtų kaip norėdama žeminti ir versti dirbti vergiškomis sąlygomis kaip beteisius vergus. Jiems Lietuva be lietuvių labai patiktų, tačiau aš asmeniškai džiaugiuosi, kad pokario banditai buvo likviduoti dar nespėję sunaikinti mano šalies ir tautos. Norėčiau, kad mane palaikytų ir kiti vilniečiai, tame tarpe ir Jūs.

JAV NĖ NESIRUOŠĖ VADUOTI LIETUVOS

Kai kas bando teisinti pokario teroristus tuo, kad jie ruošėsi Lietuvos išvadavimui, kad juos, kaip teisėtą Lietuvos valdžią, pripažino JAV, Lietuvos valstybė ir pan. Tačiau juk tai nieko nekeičia.
Hitleris buvo teisėtas Vokietijos vadovas, tačiau tai nėra pagrindas nacionalsocialistų nusikaltimams pateisinti. Taip pat ir anekdotinis hitlerininkų suorganizuotų Lietuvos pokario banditų pripažinimas „teisėta“ Lietuvos valdžia negali pateisinti jų nusikaltimų – nei jų dalyvavimo Holokauste, nei karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmogiškumui.
Sąžiningo lietuvio negali nešiurpinti Lietuvą valdančių tautos padugnių išsigimimo lygis – teisėta Lietuvos valdžia pripažinti masiškai lietuvius (tame tarpe ir Lietuvos žydus) skerdusius karo nusikaltėlius galėjo tik visiški degradai.
Visiškai nieko nekeičia ir tai, kad pokario banditus teisėta Lietuvos valdžia pripažino JAV. Jungtinės Amerikos Valstijos paskutiniuosius 100 metų yra kruviniausioji žmonijos kloaka, turtėjanti iš silpnesniųjų plėšimo, karo kurstymo ir ginklų pardavinėjimo. Įvairios JAV tarnybos nuo seno rėmė ir dabar toliau remia bei finansuoja joms politiškai parankius pačius šlykščiausius teroristus ir karo nusikaltėlius, tokius kaip Raudonieji kmerai, Al Kaeda ar Islamo Valstybė.
Tai, kad JAV pripažino Lietuvos pokario banditus, tereiškia kad pastarieji buvo joms naudingi siekiant destabilizuoti Tarybų Sąjungą. Akivaizdu, kad JAV niekada nesiruošė vaduoti Lietuvos ir tiesiog begėdiškai kurstė jau taikių žydų ir lietuvių kraujo skonį pajutusius desperadus tęsti beprasmiškas tautiečių žudynes siekdamos, kad Lietuvoje lietųsi kuo daugiau civilių kraujo, kurį tuoj pat ciniškai eksploatuodavo savo antitarybinėje propagandoje.

KIEKVIENAS GALUTINAI NEDEGRADAVĘS LIETUVIS TURĖTŲ JAUSTI DĖKINGUMĄ LIAUDIES GYNĖJAMS

Žinduoliai skiriasi nuo vabzdžių, kirminų ar bakterijų tuo, kad jaučia dėkingumą savo gyvybių gelbėtojams. Kad ir koks bukas būtų galvijas, jis nepuls persekioti to, kuris išgelbėjo jo ar jo bandos draugų gyvybes.
Lietuvos valdžia: dauguma politikų, prokuratūra ir teismai, jau seniai degradavo kur kas žemiau už galvijus, nes jie ciniškai keikia, persekioja ir netgi nuteisinėja už „genocidą“ kažkada jų pačių artimuosius, Lietuvą ir lietuvių tautą išgelbėjusius žmones.
O juk akivaizdu, kad Lietuvos istorijoje nuo Pilėnų laikų nebuvo lietuvių, taip vienareikšmiškai išgelbėjusių Lietuvą kaip Liaudies gynėjai. Galutinai nedegradavęs lietuvis, dar sugebantis jausti dėkingumą už savo artimuosius, tautą ir šalį, negali negerbti juos išgelbėjusių žmonių.

Labai tikiuosi, kad Jūs, dabartinė Vilniaus valdžia, dar nedegradavote žemiau galvijų, kaip kad dabartinio Seimo dauguma, LR prokuratūra ir teismai. Todėl prašau Jus padaryti viską, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas mūsų visų artimuosius, Lietuvą ir lietuvių tautą išgelbėjusiems Liaudies gynėjams.

Pasirašyti peticiją

Dėl adekvačios paramos grožio sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės (761)

Inga. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Labai prašome jūsų pasirašyti peticiją-atvirą laišką LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuriame reikalaujama paramos grožio sektoriui,  ypatingai nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės.   COVID-19 pandemija smarkiai paveikė visą grožio sektorių. Grožio paslaugos uždraustos ir salonai uždaryti antrą kartą nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos.   Šiuo sudėtingu metu individualia veikla besiverčiantys žmonės gauna 257€ subsidiją. Grožio  srities specialistams individuali veikla beveik visada yra jų pagrindinė veikla, bei vienintelės asmens pajamos. Specialistai nuomojasi patalpas, kuriose dirba, o teikiama 257€ parama dažnu atveju nepadengia net patalpų nuomos ir išlaikymo kaštų.   Subsidija patalpų nuomai nebeteikiama nuo 2020 m gruodžio mėn. 1 dienos.   Susidarė nepriimtina situacija, kai grožio specialistai, šiuo karantino laikotarpiu sustabdžius veiklą, liko be pajamų pragyvenimui.   Pajamų praradimas kelia tiesioginę grėsmę gyvenimo kokybei ir kosmetologams, kirpėjams, manikiūristams, permanentinio makiažo meistrams ir visiems kitiems grožio srities specialistams. Pažymėtina, kad daugelis iš jų ir iki šios pandemijos nebuvo užtikrinti savo finansine gerove bei socialinėmis garantijomis.   Individuali veikla yra įprasta veiklos forma, kai veiklą vykdo vienas žmogus, susikurdamas sau darbo vietą, ir įprastomis veiklos sąlygomis nereikalaujanti ir negaunantis jokios paramos. Todėl esant karantino sąlygoms ir pereinamajame laikotarpyje reikalaujame lygiateisiškumo, adekvačios paramos skyrimo dekoratyvinės ir higieninės kosmetikos bei grožio srities specialistams, bent tais pačiais principais, kaip subsidijuojami pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, šiuo sunkiu metu esantys prastovose (šiuo metu Valstybės subsidija prastovose atsidūrusiam asmeniui siekia 910,5€). Taip pat prašome atnaujinti subsidijas patalpų nuomai.   Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ragindami imtis neatidėliotinų bendrų veiksmų, kad būtų sušvelnintos neigiamos COVID-19 krizės pasekmės grožio sektoriui, ypač individualia veikla besiverčiantiems meistrams.  

Dėl sankcijų panaikinimo sanatorijai “Belorus” Druskininkuose (439)

Sanatorijos. Adresuota: Lietuvo Respublikos seimas ir vyriausybė

VšĮ sanatorija „Belorus“ – gydymo ir reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems teikianti įstaiga, veikianti nuo 1946 m. Gruodžio mėnesį mūsų įstaigai nepamatuotai buvo pritaikytos ES sankcijos, dėl to buvo įšaldytos įstaigos sąskaitos ir beveik 400 žmonių atsidūrė nežinioje. Šiuo metu LR Seime priimamos įstatymo pataisos, kurios mums neužtikrina jokio ateities garanto ar stabilumo – tik bedarbio pašalpą. Sieksime, kad ES sankcijų taikymas mūsų įstaigai būtų dar kartą peržiūrėta ir neabejojame, kad Europos Taryba yra numačiusi išimtis. Pandemijos laikotarpis ypatingai sunkus – darbuotojai yra prastovose ir kiekvieną mėnesį gaunama suma, siekianti kiek daugiau kaip 400 eurų, jiems yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl siūlome, kad sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gautų visas darbuotojams priklausančias garantijas ir paramą karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu. Išsaugokime sanatoriją ir beveik 400 darbo vietų Druskininkų žmonėms!

Atliekų tvarkymo įmonei Kairių miestelyje NE (126)

R.Pumputienė. Adresuota: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos ministerija, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija

Nepritariame UAB "Virginijus ir Ko" pateiktai nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės PVSV ataskaitai, kuri parengta formaliai ir neatsakingai, pritraukiant prie leistinų higienos normų. Nepritariame nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) riboms, kuri sutampa su įmonės teritorijos ribomis, juntamas stiprus fizinis ir psichologinis poveikis. 100 m SAZ zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 16-oje stovi gyvenamieji namai. 300 m SAZ zonoje yra 71 gyvenamosios paskirtie sklypai, iš jų 53-juose stovi gyvenamieji namai. poveikis juntamas ir toliau už nurodytų zonų ribų SAZ - gyvenamoji statyba negalima. Įmonė negirdi, MŪSŲ, žmonių nerimo ir gudrumu plečia veiklą, stato plastiko deginimo monstrą, kuris į aplinką išmes toksines medžiagas, kvapą, kels triukšmą visą parą, o "išvalytą vandenį" išleis į gamtinę aplinką. Reikalaujame stabdyti aplinką teršiančią veiklą arba įmonę iškelti toliau nuo apgyvendintos teritorijos.

Dėl Juodkrantės oficialaus nudistų paplūdimio įteisinimo (72)

Lietuvos. Adresuota: Neringos miesto savivaldybei

Neringos miesto savivaldybės prašome įteisinti Juodkrantės nudistų paplūdimį, nes: 1. Atižvelgiant į Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detalųjį planą (patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. Vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-48 „Dėl Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detaliojo plano patvirtinimo“) nudistų paplūdimys nurodomas konkrečioje vietoje (pietinėje Juodkrantės paplūdimio dalyje), 200 m. Ilgio. Atkreipiame dėmesį, kad iš viso Juodkrantė turi net 2470 m. ilgio paplūdimio zoną; 2. Vasarą Juodkrantėje nudistai poilsiauja Naglių gamtos rezervato teritorijoje, tai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Poilsiautojai įsikuria už apsauginio kopagūbrio esančiame paplūdimyje, taip šiurkščiai pažeidinėja rezervato režimą (https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/rezervata-neringoje-uzpludo-nuogaliai-1641035/). Įteisinus Juodkrantės nudistų paplūdimį, nudistai nebesilankytų Naglių gamtos rezervato teritorijoje ir taip būtų apsaugotas rezervatas nuo poilsiautojų; 3. Norint išvengti nesusipratimų dėl saugomų teritorijų pažeidinėjimų, būtina įrengti oficialų Juodkrantės nudistų papludimį, nes žmonėms to reikia ir ne kartą buvo jau išreišktas poreikis; 4. Juodkrantės, kai kurie gyventojai ir turistai, nesant įteisinto nudistų paplūdimio ir neinantys į rezervato teritoriją, važiuoja į Nidos nudistų paplūdimį, pirmyn ir atgal, nuvažiuodami 64 km ir taip transportu teršdami Kuršių Neriją; 5. 2020 m. Neringos lankytojų apklausos rezultatais patraukliausi paplūdimiai yra Nidos nudistų paplūdimys ir Juodkrantės nudistų paplūdimys. Saugiausi paplūdimiai yra Juodkrantės nudistų paplūdimys ir Juodkrantės centrinis paplūdimys. Juodkrantės nudistų paplūdimys tapo patraukliausias ir saugiausias Neringos paplūdimys, tačiau jis nėra įteisintas; 6. Lietuvoje nudistų vis daugėja, tai įrodo ir Vilniuje 2020 m. birželio 1 d. oficialiai atidarytas Valakampių nudistų paplūdimys, kuriame vasarą ilsėjosi daugybė žmonių.