Lukiškių aikštėje pastatykime paminklą Liaudies gynėjams!

1 PARAŠAI

Kategorija:

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto merui ir savivaldybės tarybai

PETICIJA
2019-10-04
Vilnius

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE PASTATYKIME PAMINKLĄ LIAUDIES GYNĖJAMS!

Prašau Jūsų imtis priemonių, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas Liaudies gynėjams, pokario metais išgelbėjusiems lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę nuo sunaikinimo. Nors Lietuvos valstybė šiuo metu visiškai degradavo, ir dabartinė valdžia, prokuratūra bei teismai begėdiškai persekioja ir netgi nuteisinėja pokario banditus likvidavusius lietuvius, tikiuosi, kad bent jau Vilniuje laimės sveikas protas ir žmogiškas padorumas.

POKARIO BANDITAI BUVO PASIRENGĘ IŠŽUDYTI PRAKTIŠKAI VISĄ LIETUVIŲ TAUTĄ

Šiuo metu Lietuvos valstybės oficialiai garbinami banditai faktiškai ne kovojo su ginkluotais tarybiniais pareigūnais, o vykdė teroro aktus prieš civilius gyventojus bandydami taip įbauginti visus lietuvius – taigi buvo ne kareiviai, kaip juos bando vaizduoti dabartinis režimas ir jam lojalūs istorikai-prostitutai, o grynų gryniausi teroristai.
Tikiuosi, jog žinote, kad po karo likę apie 3 tūkstančiai banditų išžudė apie 20 tūkstančių taikių lietuvių. Pagal dabartinio Istorijos instituto duomenis – bent apie 10 tūkstančių, pagal tarybinius – apie 25 tūkstančius civilių. Neretai žudydavo šeimomis, kartais – ir visais kaimais. Dabartinė Lietuvos valdžia begėdiškai įteisino akivaizdžius banditų nusikaltimus žmogiškumui (arba karo nusikaltimus) kaip „teisėtai“ vykdytas bausmes už „kolaboravimą“ su tarybų valdžia.
Kaip tikiuosi irgi žinote, banditai žudė visus, kas tik „kolaboravo“ – dalyvaudavo tuometiniame visuomeniniame gyvenime – komjaunuolius, komunistus, kolūkiečius, mokytojus, bibliotekininkes, įvairius pareigūnus ir pan. – o dažnai ir visas jų šeimas. Jeigu Liaudies gynėjai nebūtų banditų kuo greičiau likvidavę, pastarieji būtų išžudę (pagal dabartinę valdžią ir LR teismus – visiškai teisėtai) visus lietuvius-„kolaborantus“.
Kiek aš prisimenu, į komjaunimą buvo įstoję absoliuti dauguma mano bendraamžių. Mano klasėje jų buvo 30 iš 33, taigi, jei ne Liaudies gynėjai, 30 mano klasiokų jau seniai būtų buvę nužudyti. Seniai nužudyti būtų ir Grybauskaitė, ir Linkevičius, ir visi iš Jūsų buvę komjaunuoliais. Matomai bent koks 80 procentų dabartinių lietuvių būtų arba nužudyti jaunystėje, arba negimę, nes nelikviduoti banditai būtų išžudę jų tėvus, senelius ar prosenelius.
Nebūtų ir manęs, nes, nors mano senelis ir buvo Lietuvos savanoris bei šaulys, su banditais nesusidėjo. Savo namuose įsteigė mokyklą, kurioje vaikus lietuviškai rašyti mokė mano mama. Tai buvo akivaizdus „kolaboravimas“, ir, jei ne Liaudies gynėjai, visa mano senelio šeima akivaizdžiai būtų buvusi išžudyta.
Kito mano senelio šeimą banditai irgi būtų išžudę, nes, grįžę iš tremties, jie įstojo į kolūkį – taigi akivaizdžiai „kolaboravo“, kaip ir mano tėvas mokytojas. Jei ne Liaudies gynėjai, praktiškai visi man artimi žmonės būtų buvęs seniai išžudyti.
Neabejoju, kad ir dauguma Jūsų būtumėt arba jau seniai nužudyti už „kolaboravimą“ arba iš viso negimę. Daugumos Jūsų vyresnio amžiaus artimųjų jau seniai nebūtų gyvųjų tarpe.

PRAKTIŠKAI BANDITAI SIEKĖ SUNAIKINTI LIETUVĄ

Pokario banditai deklaravo, kad siekia atgrasinti lietuvius nuo „kolaboravimo“ su tarybų valdžia ir laukia, kol Lietuvą „išvaduos Vakarai“.
O jeigu jiems būtų pavykę, ir, nužudę kelis šimtus tūkstančių lietuvių, jie būtų privertę likusius „nekolaboruoti“ ar netgi sukilti kartu su banditais prieš tuometinę Lietuvos vyriausybę? – akivaizdu, kad tai būtų buvęs lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės galas.
Net ir dabar visame pasaulyje naikinamos ir ištremiamos ištisos tautos. 20 a. viduryje tai buvo įprasta praktika; panašiu metu anglai skerdė indus, airius ir afrikiečius, JAV suvarė į getus indėnus, negrus ir japonus, o Australija bandė galutinai įgyvendinti aborigenų genocidą. Pagaliau visoje Europoje praktiškai buvo vykdomas vokiečių genocidas.
Todėl labai mažai tikėtina, kad Stalinas būtų buvęs TIEK KILNIAŠIRDIŠKESNIS už tuometinius JK, JAV ar Australijos vadovus, kad būtų žaidęsis su nacionalsocialistų nusikaltimų bendrininkų vadovaujamais lietuviais taip, kaip dabar Kinija su maištaujančiais honkongiečiais.
Jei banditams būtų pavykę pakelti maištui didelį skaičių lietuvių, beveik neabejotinai didelę tautos dalį būtų ištikęs maištavusiųjų prieš anglus indų likimas – jie būtų buvę iššaudyti arba išmarinti badu. O visi likusieji lietuviai būtų buvę iškelti į Sibirą.
Trumpai tariant, jei banditų planai būtų pavykę, dabar mūsų tautos likučiai demonstruotų kur nors prie Angaros krantų reikalaudami autonomijos Rusijos Federacijos sudėtyje, o dabartinėje Lietuvos teritorijoje valstybinė ir pagrindinė kalba būtų rusų.
Savo tautos ir šalies neniekinantys lietuviai turėtų džiaugtis, kad banditams nepavyko sunaikinti Lietuvos, ir nuoširdžiai dėkoti už tai Liaudies gynėjams. Tačiau dabartinė Lietuvos valdžia jau 30 metų varo iš tėvynės visus galutinai nenužmogėjusius lietuvius ir bando iš užsienio prisivežti į jų vietą visiškų desperatų, kuriuos galėtų kaip norėdama žeminti ir versti dirbti vergiškomis sąlygomis kaip beteisius vergus. Jiems Lietuva be lietuvių labai patiktų, tačiau aš asmeniškai džiaugiuosi, kad pokario banditai buvo likviduoti dar nespėję sunaikinti mano šalies ir tautos. Norėčiau, kad mane palaikytų ir kiti vilniečiai, tame tarpe ir Jūs.

JAV NĖ NESIRUOŠĖ VADUOTI LIETUVOS

Kai kas bando teisinti pokario teroristus tuo, kad jie ruošėsi Lietuvos išvadavimui, kad juos, kaip teisėtą Lietuvos valdžią, pripažino JAV, Lietuvos valstybė ir pan. Tačiau juk tai nieko nekeičia.
Hitleris buvo teisėtas Vokietijos vadovas, tačiau tai nėra pagrindas nacionalsocialistų nusikaltimams pateisinti. Taip pat ir anekdotinis hitlerininkų suorganizuotų Lietuvos pokario banditų pripažinimas „teisėta“ Lietuvos valdžia negali pateisinti jų nusikaltimų – nei jų dalyvavimo Holokauste, nei karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmogiškumui.
Sąžiningo lietuvio negali nešiurpinti Lietuvą valdančių tautos padugnių išsigimimo lygis – teisėta Lietuvos valdžia pripažinti masiškai lietuvius (tame tarpe ir Lietuvos žydus) skerdusius karo nusikaltėlius galėjo tik visiški degradai.
Visiškai nieko nekeičia ir tai, kad pokario banditus teisėta Lietuvos valdžia pripažino JAV. Jungtinės Amerikos Valstijos paskutiniuosius 100 metų yra kruviniausioji žmonijos kloaka, turtėjanti iš silpnesniųjų plėšimo, karo kurstymo ir ginklų pardavinėjimo. Įvairios JAV tarnybos nuo seno rėmė ir dabar toliau remia bei finansuoja joms politiškai parankius pačius šlykščiausius teroristus ir karo nusikaltėlius, tokius kaip Raudonieji kmerai, Al Kaeda ar Islamo Valstybė.
Tai, kad JAV pripažino Lietuvos pokario banditus, tereiškia kad pastarieji buvo joms naudingi siekiant destabilizuoti Tarybų Sąjungą. Akivaizdu, kad JAV niekada nesiruošė vaduoti Lietuvos ir tiesiog begėdiškai kurstė jau taikių žydų ir lietuvių kraujo skonį pajutusius desperadus tęsti beprasmiškas tautiečių žudynes siekdamos, kad Lietuvoje lietųsi kuo daugiau civilių kraujo, kurį tuoj pat ciniškai eksploatuodavo savo antitarybinėje propagandoje.

KIEKVIENAS GALUTINAI NEDEGRADAVĘS LIETUVIS TURĖTŲ JAUSTI DĖKINGUMĄ LIAUDIES GYNĖJAMS

Žinduoliai skiriasi nuo vabzdžių, kirminų ar bakterijų tuo, kad jaučia dėkingumą savo gyvybių gelbėtojams. Kad ir koks bukas būtų galvijas, jis nepuls persekioti to, kuris išgelbėjo jo ar jo bandos draugų gyvybes.
Lietuvos valdžia: dauguma politikų, prokuratūra ir teismai, jau seniai degradavo kur kas žemiau už galvijus, nes jie ciniškai keikia, persekioja ir netgi nuteisinėja už „genocidą“ kažkada jų pačių artimuosius, Lietuvą ir lietuvių tautą išgelbėjusius žmones.
O juk akivaizdu, kad Lietuvos istorijoje nuo Pilėnų laikų nebuvo lietuvių, taip vienareikšmiškai išgelbėjusių Lietuvą kaip Liaudies gynėjai. Galutinai nedegradavęs lietuvis, dar sugebantis jausti dėkingumą už savo artimuosius, tautą ir šalį, negali negerbti juos išgelbėjusių žmonių.

Labai tikiuosi, kad Jūs, dabartinė Vilniaus valdžia, dar nedegradavote žemiau galvijų, kaip kad dabartinio Seimo dauguma, LR prokuratūra ir teismai. Todėl prašau Jus padaryti viską, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas mūsų visų artimuosius, Lietuvą ir lietuvių tautą išgelbėjusiems Liaudies gynėjams.

Pasirašyti peticiją

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prieš 5G tinklo įrengimą Lietuvoje, dėl galimai itin pavojingų žmogaus organizmui mikro (mili) bangų

Vilius Krivickas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

5G ryšiui naudojamos aukšto dažnio elektromagnetinės bangos, kuriomis iš ryšio antenos į išmanųjį telefoną ar kitą įrenginį yra perduodama informacija. Tokiu pat būdu, tačiau žemesnėmis bangomis veikia ir 4G ryšys. 5G privalumas – kone iki 20 kartų didesnis informacijos perdavimo greitis. Tačiau kuo aukštesnis bangų dažnis, tuo joms sunkiau sklisti miestuose. Aukšto dažnio bangoms sudėtinga įveikti kliūtis, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų sienas, todėl nenutrūkstamam ryšiui užtikrinti reikalingas didesnis antenų skaičius, nei eksploatuojama šiuo metu. 5 G šalutiniai efektai : padidėjusi vėžio rizika, ląstelinis stresas, ląstelių struktūriniai ir funkciniai pakitimai, reprodukcinės sistemos sutrikimai, mokymosi ir atminties deficitas, neurologiniai nukrypimai, kenkia viskam, kas gyva : tiek augmenijai, tiek gyvūnijai, tiek žmonėms. Tam tikros signalo charakteristikos sukelia biologinius ir sveikatos nukrypimus. (pulsacija, poliarizacija). Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė tyrimų agentūra tyrinėjanti vėžinius susirgimus klasifikuoja tai kaip galimybę kancerogeniniams atsiliepimams žmogaus organizmui. Praeitais metais, 30 milijonų dolerių Amerikos nacionalinės toksikologijos programų studija rado aiškius įrodymus, kad per du metus naudojant telefoną pakyla vėžinių ląstelių skaičius laboratorinėse pelėse ir žiurkėse. Naujausia 5G technologija skleis milimetrines bangas, kurioms reikės siųstuvų kas 100-200 metrų, tokiu būdu patalpins žmones į milimetrinių bangų radiaciją. Tokios bangos anksčiau buvo naudojamos suvaldyti ir kontroliuoti minias. Milimetrinės bangos yra labiausiai sugeriamos per kelių milimetrų žmogaus odą. (Vaikų oda dar plonesnė ir juos bangos paveiks dar labiau). Trumpas tokių bangų naudojimas gali atsiliepti psichologinei žmogaus būsenai, pakenkti periferinei nervų sistemai (to įtakoje išsivysto melonoma (vėžys)), taip pat kenkia akims- akių melonoma. Kenkia vaisingumui. Kadangi 5G yra nauja technologija, jos tyrimai yra visiškai nauji, tačiau jau ištriti 2G ir 3G ryšiai, kurie daro žalą žmogaus organizmui. Ir tai yra įrodyta. 4G ryšio šalutinis poveikis taip pat nėra galutinai ištirtas. 5G ryšys artimoje ateityje nepakeis 4 G ryšio. Jis jį papildys, tačiau rizika žmogaus sveikatai padidėja daugybę kartų. Nepamirškim, kad 5G antenos stovės ten kur mes gyvename, dirbame ir kur žaidžia mūsų vaikai. Reziumuojant, negalime nepritarti 250 mokslininkų, medicinos daktarų ir jų rekomendacijoms, kurie pasirašė prieš 5G tinklą. Nes tai padidins elektromagnetinių radiobangų kiekį, kuris yra žalingas žmonėms ir aplinkai. Ir tai yra įrodyta. Nebūkime kvaili, ir neleiskime, kad su mumis darytų eksperimentus. Tai pažeidžia ir sveikatos ir žmogaus teises. Lietuva galimai pasirinkta kaip pilotinė šalis 5G ryšiui bandyti, kadangi kitos šalys niekur neskuba ir galimai supranta 5G ryšio žalą žmogaus organizmui. Daugiau informacijos anglų kalba: http://www.5gappeal.eu/

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.