VILKŲ MANIFESTAS

Mes, žemiau pasirašę, atsižvelgdami į akivaizdžią tiesą, kad daugelį metų taikomas vilkų populiacijos reguliavimas pramoginės medžioklės būdu tiek rajonuojant, tiek visoje Lietuvos teritorijoje, neišsprendžia vilkų daromos žalos ūkiams problemos, o tik ją paaštrina, norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad vilkų apskaitos ir jų populiacijos monitoringas per 15 metų nebuvo nei tinkamai organizuotas, nei atsakingai vykdomas, kad Žemės ūkio ministerija žada dvejus metus vilkinti 2018 m. Lietuvos prašymu iš Europos Komisijos gautos 1 milijono eurų paramos ūkių apsaugai nuo vilkų skirstymą nukentėjusiems ūkiams, o per tą laiką Aplinkos ministerijos veikla bei metodai, reguliuojant vilkų populiaciją, veda prie jos išnaikinimo ir prašome:

1. Nedelsiant stabdyti šio sezono vilkų medžioklę Lietuvoje ir jos nevykdyti tol, kol nebus patikimų duomenų apie vilkų populiacijos būklę, nebus apsvarstytos ir patvirtintos tinkamos vilkų populiacijos apsaugos priemonės bei tinkamai suredaguoti vilkų apsaugą reglamentuojantys teisiniai aktai.

2. Aptarti ir nustatyti galimus pažangius vilkų populiacijos ir jų buveinių būklės stebėjimo metodus ir pradėti juos taikyti kiek įmanoma greičiau.

3. Įpareigoti Aplinkos ministeriją ar kitą atsakingą įstaigą prailginti minimalų sutarčių moksliniams vilkų populiacijos tyrimams laikotarpį iki 5 metų. Taupant biudžeto lėšas, įpareigoti Aplinkos ministeriją ieškoti galimybių tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektams.

4. Nedelsiant ir visam laikui uždrausti pramoginę vilkų medžioklę visose Lietuvos saugomose teritorijose ir Medžioklės įstatyme užtikrinti, kad šis principas negalėtų būti pakeistas, kaskart pasikeitus Vyriausybei ar Aplinkos ministrui.

5. Vilkų populiacijos apsaugos srityje grįžti prie 2005 m. nuostatų (žiūrėti toliau pateiktuose faktuose ir pastabose), kuomet buvo sutarta palaipsniui uždrausti pramoginę vilkų medžioklę, nebenumatant pereinamojo laikotarpio, nes jis ir taip per daug užsitęsė, o priemonės, kurios buvo numatytos, jau įgyvendintos. Siūlome vadovautis Lenkijos vilkų populiacijos valdymo pavyzdžiu.

6. Nepritarti siūlymams dėl ūkininkų ir vilkų konflikto sprendimo priemonių, laikinų ar pastovių, kurios numatytų didinti vilkų medžioklės intensyvumą; vietoj to pirmiausia kiekvienu atveju įvykio vietoje kompetentingai ištirti situaciją ir nukentėjusiuose ūkiuose išnaudoti taikaus sugyvenimo su vilkais būdus bei pritaikyti tinkamas prevencines priemones. Netaikiu būdu reaguoti tik išskirtinais atvejais ir tik jei tai neišvengiama.

7. Įpareigoti atitinkamas institucijas skubiai suaktyvinti ir sugriežtinti nelegalios medžioklės kontrolę, padidinti baudas už brakonieriavimą, nusižengimo atveju visam laikui atimant ginklą ir teisę medžioti.

8. Besąlygiškai atmesti visus siūlymus didinti medžiotojų įtaką ir autonomiją medžiojamų žvėrių populiacijų valdyme, įstatymu įtvirtinti nuostatas, kad medžioklės veikla užsiimantys asmenys (ne vien faktiniai medžiotojų būrelių nariai) negali turėti sprendžiamojo, o tik patariamąjį balsą su medžiojamų gyvūnų populiacijų reguliavimo apimtimis susijusių klausymų svarstyme. Nepritarti laukinės faunos populiacijų reguliavimo perdavimui medžiotojų organizacijoms ar bet kokiam kitam šios visuomenės grupės įtakos gamtos apsaugos procesų valdyme didinimui.

9. Įpareigoti Aplinkos ministeriją tyrimui įvykio vietoje parengti kompetentingus specialistus, kurie sugebėtų profesionaliai įvertinti situaciją, atlikti patikimą ekspertizę žalos kaltininkui nustatyti ir apsaugos priemonių, jei jos buvo taikytos, patikimumui įvertinti.

10. Įstatymu užtikrinti, kad esant neginčytinai būtinybei reaguoti netaikiu būdu, kai visos kitos žalos prevencijos priemonės buvo tinkamai pritaikytos ir nepasiteisino, pirmiausia atsakingai įvertinti konkrečioje teritorijoje gyvenančios vilkų populiacijos būklę, atlikti stebėjimus, nustatant realias padarytos žalos priežastis ir aplinkybes; įsitikinti, ar įsikišimas neturės pasekmių vietinei vilkų populiacijai ir tik tada reaguoti konkrečioje vietoje, nepažeidžiant dėl įvykio nekaltų populiacijos individų ir nekeliant grėsmės konkrečių vilkų šeimų stabilumui.

11. Sudaryti tinkamų taikaus sugyvenimo su vilkais būdų ir prevencinių priemonių sąrašą, su jais supažindinant visus nukentėjusius ir paraiškas žalos atlyginimui pateikiančius ūkininkus, viešinti jį plačiajai visuomenei prieinamose masinės informacijos priemonėse, periodiškai tikrinant ir koreguojant pagal naujausius pasiekimus šioje srityje.

12. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją nedelsiant pradėti skirstyti 2018 metais Lietuvos prašymu gautas Europos Komisijos ūkių apsaugai skirtas lėšas (nepelno investicijoms) žalos atvejų nuostoliams padengti, pradedant nuo labiausiai nukentėjusių ūkių.

13. Įpareigoti Aplinkos ministeriją užtikrinti, kad nukentėję ūkiai gautų pakankamą informaciją apie visas įmanomas apsaugos priemones, jų diegimą ir tinkamą priežiūrą, teikti ūkininkams patarimus ir pagalbą jas įrengiant. Bendradarbiauti su nevisuomeninėmis organizacijomis, turinčiomis patirtį šioje srityje.

14. Įpareigoti Aplinkos ministeriją suaktyvinti ir išplėsti informacinį darbą su tikslu skleisti visuomenei žinias apie vilkų naudą, jų etologiją ir jų santykį su žmogumi; reaguoti į visuomenės informavimo priemonėse pasirodančias melagingas žinias apie tariamai vilkų keliamą pavojų žmogui ir stengtis oficialiai paneigti tokią melagingą informaciją. Bendradarbiauti su nevisuomeninėmis organizacijomis, turinčiomis patirtį šioje srityje.

15. Kol naujos vilkų stebėjimo technologijos neįdiegtos ir/ar kaip papildomą priemonę, kai jos bus įdiegtos, palikti medžiotojams pareigą vykdyti vilkų apskaitas pagal pėdsakus sniege su sąlyga, kad drauge su jais apskaitoje dalyvaus visuomeniniai ir/ar atitinkamų valstybinių tarnybų stebėtojai, kurie neužsiima medžioklės veikla. Numatyti tokių stebėtojų apmokymą ir parengimą, galimai įtraukiant į šį darbą visuomeninių organizacijų tokių, kaip GAA „Baltijos vilkas“, narius.

16. Nedelsiant sustabdyti „Vilko apsaugos plano“ esamos redakcijos galiojimą ir įpareigoti Aplinkos ministeriją jį pakeisti. Užtikrinti, kad nauja „Vilko apsaugos plano“ redakcija užkirstų kelią vilkų populiacijos destabilizavimui ir atspindėtų ne medžiotojų interesus, o vilkų apsaugos principus. Įpareigoti Aplinkos ministeriją Plano projektą paskelbti ne trumpesniam, kaip 3 savaičių visuomenės svarstymui ir galutinėje redakcijoje atsižvelgti į visuomenės pastabas bei pasiūlymus.

17. Paraginti Aplinkos ministeriją leisti visuomeninėms gamtos apsaugos organizacijoms dalyvauti „Vilko apsaugos plano“ svarstymuose ir medžioklės limitų nustatymo diskusijose bei teikti pasiūlymus.

18. Pagrindinius vilkų populiacijos apsaugos principus įtvirtinti Medžioklės įstatyme ir numatyti priemones, kad šių populiacijos stabilumą garantuojančių priemonių negalėtų keisti kiekviena nauja Vyriausybė.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Stanislovas Š... Pritariu kad reikia apgint vilką kaip miško gyventuoja ir ne tik vilkus, bet ir visus miško gyvunus 2019-12-07 / 21:38
2 įdalija k... VISAI uŽDRAUSTI Bet kokią medžioklę ir problemos ūkininkams neliks. 2019-12-07 / 20:53
3 Rūta T... Pasirašau, nes niekas neturi viršenybės prieš gamtą. Tik remiantis mokslininkų tyrimai galimi bet kokie kišimaisi į jos reikalus. Jokie verslininkai ar ūkkninkai, medžiotojai neaiškins mums kaip jiems kenkia vilkai. 2019-12-07 / 19:27
4 Daiva K... NE NE NE - Vilku naikinimui, Tai pats didziausias istikimybes ir vieningumo pavizdys, kuriuo mes budami zmones ne visi sugebame sekti. 2019-12-07 / 17:13
5 Neskelbiamas asmuo Gamta svarbiau už medžiotojų ir ūkininkų savanaudiškumą. 2019-12-07 / 17:07
6 Kęstutis L... Laikas Lietuvai atsikratyti atgyvenusių ir žalingų medžioklės būdų. 2019-12-07 / 17:05
7 Kestutis Ž... prieš neapgalvotą ar net piktybinį gamtos naikinimą 2019-12-07 / 13:14
8 Lukas S... Pokytis vyksta, Vilku medžioklė nustoja vykti, medžiotojai įsivėlę į gamtos (savęs) naikinimą tebunie nušviesti ir te įgauna, medžiotojai, praradę ryšį su gamta, pliupsnį meilės ir jungties! Vilnius 2019-12-07 / 12:30
9 Inga S... Biblijoj parašyta "Nežudyk". Ir prierašo "žmogaus" ten nėra.. 2019-12-07 / 11:44
10 Saulius Ž... Stabdom iškrypėlius! Tie,kas negerbia gamtos, yra visuomenės priešai, su kuriais taikstytis tiesiog neturime teisės. Kaunas 2019-12-07 / 11:36
11 Donata B... Laikas išlyst iš "akmens amžiaus" laikų mąstymo! Žudymas nėra vienintelė išeitis! Antraip tektu legalizuot ir žmonių medžioklę.Kaliniai tam puikiai tiktų, jų gerokai per daug, o ir mokesčių mokėtojų pinigų susitaupytu. 2019-12-07 / 10:59
12 Jolita B... Baisiausia žmogaus pramoga pasaulyje - medžioklė - žudymo menas. Nutraukite pagaliau tas Viduramžių medžiokles ir uždrauskite žudikų būrelių pramogas. Molėtai 2019-12-07 / 10:06
13 Zilvinas O... Už gamtos išsaugojimą. Pridarėme tiek žalos gamtai ir sau, tad gal jau užtenka . 2019-12-07 / 01:50
14 Audra Š... Už vilkus, už gyvą gamtą, už natūralius gamtos procesus, už pagaliau pabudusius ir save suvokusius, sąmoningus žmones!!! Linkiu pabusti iš miegančio zombio sapno... 2019-12-07 / 01:06
15 Aldona P... Prieš vilkų žūdyma! Esam ūkinūnkai, auginam avis, vilkų pilna, nepapjovė nei vienos, nes saugom ir mylim ką auginame! 2019-12-07 / 00:42
16 Otilija S... Stop naikinimui mūsų gamtos, mūsų namų. Pabuskite. 2019-12-07 / 00:17
17 Neskelbiamas asmuo Stop vilku medzioklei,atsikvosekit pagaliau kol dar ner visai velu-mylekit Lietuva,gerbkit visa kas gyva sioj planetoj,ka savo vaikam paliksit??? 2019-12-06 / 23:35
18 Veronika M... Girininkai , prašau, įjunkite smegenys. Labai tikiu jūsų protu ir sąmoningumo. 2019-12-06 / 23:22
19 Neskelbiamas asmuo Nedelsiant sustabdyti „Vilko apsaugos plano“ esamos redakcijos galiojimą ir įpareigoti Aplinkos ministeriją jį pakeisti. Užtikrinti, kad nauja „Vilko apsaugos plano“ redakcija užkirstų kelią vilkų populiacijos destabilizavimui ir atspindėtų ne medžiotojų interesus, o vilkų apsaugos principus. 2019-12-06 / 22:51
20 Neskelbiamas asmuo Vilkai! Miškų valdovai! Protėvių dvasia! Galia ir energija! 2019-12-06 / 22:28
21 Neskelbiamas asmuo Visi gyvūnai turi teisę į gyvybę! Reguliavimas tai tik pateisintas žudimas! Elektrėnai 2019-12-06 / 22:15
22 Gediminas V... Nedelsiant stabdyti šio sezono vilkų medžioklę Lietuvoje ir jos nevykdyti tol, kol nebus patikimų duomenų apie vilkų populiacijos būklę, nebus apsvarstytos ir patvirtintos tinkamos vilkų populiacijos apsaugos priemonės bei tinkamai suredaguoti vilkų apsaugą reglamentuojantys teisiniai aktai. Vilnius 2019-12-06 / 20:06
23 Daiva Ž... Už vilkus, už gyvą gamtą... ir kuo mažesnį kišimąsi į natūralius gamtos procesus!!! 2019-12-06 / 19:48
24 Juozapas P... Vilkas neatsiejama Gamtos dalis. Tik jų turi būti tiek, kad žmonės jų poveikio nejustų, todėl reguliuoti vilkų populiaciją, protingumo ribose, o ne p. Gaidamavičiaus svajonėse ir sapalionėse - BŪTINA. 2019-12-06 / 19:45
25 Gražina ... Masinis miškų naikinimas pažeidè ekosistemas .Kuo vilkai nusikalto, jei dèl žmonių godumo ir trumparegiškumo vykdomas jų buveinių nakinimas, jie nebeturi maisto. Kaunas 2019-12-06 / 19:26
26 tomas e... Pritariu, aplinkos apsaugos ministerija jau seniai, nebesaugo, jos užduotis apginti medžiojančius kurie mėgstą alkoholi... 2019-12-06 / 18:38
27 Neskelbiamas asmuo Vilkų naikinimas ir faktais nepagrįstas žiniasklaidos puolimas, vykstantis pastaruoju metu, visiškai nepanašus į priemones avių (ir ne tik) ūkiams apsaugoti. Kaunas 2019-12-06 / 18:19
28 laima n... Gamta reik saugoti, o ne ja niokoti. Vilkas yra svarbi gamtos dalis Kaunas 2019-12-06 / 15:00
29 Adrijana R... Vilkai nedaro tiek žalos, kiek mėginama įteigt. Vilkus saugo LR įstatymai. Kodėl nesilaikoma įstatymų? 2019-12-06 / 14:19
30 Algirdas K... Niekada nesupratau ir tikriausia nesuprasiu, koks malonumas nusauti bejegi gyvūną, jai kyla noras pasaudyti, vaziuokit i karines zonas ir saudykit, bet tikriausia kiausai per skysti, nes ten patys aukom gali tapti. 2019-12-06 / 13:06