DĖL REKLAMOS PAŽEIDŽIANČIOS LYČIŲ LYGYBĖS PRINCIPUS BEI STIGMATIZUOJANČIOS MOTERIS

2021 m. sausio 11 dieną Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau-Tarnyba) facebook socialinėje paskyroje bei televizijos kanaluose pradėta transliuoti reklama, kurios antraštė yra Kviečiame visuomenę smurtui pasakyti – NE! „Nepriežiūra-taip pat smurtas“ (toliau-Reklama).

Tarnybos facebook socialinėje paskyroje Reklamą lydi 2020-11-03 toje pačioje paskyroje bei Tarnybos internetiniame puslapyje www.vaikoteisės.lt išplatintas straipsnis „Psichologė: emocinę nepriežiūrą neretai patiria pasiturinčių tėvų vaikai“. Straipsnyje nurodoma, kad , .

Nors straipsnyje yra įvesta sąvoka „tėvai“, tačiau pažiūrėjus Tarnybos pateikiamą vaizdinę medžiagą, t.y. Reklamą, akivaizdžiai matoma, kad Tarnyba sąvoką“ tėvai“ – atstovauja tik moteris.

Pažymėtina, kad reklamai taip pat taikomos imperatyvios normos, t.y. reklama turi būti legali, teisinga ir sąžininga. Reklama neturi pažeisti galiojančių įstatymų ar juos ignoruoti. Reklamoje neturi būti teiginių ar vaizdų, žeminančių žmogaus orumą (šiuo atveju moterį, motiną). Kiekviena reklama turi būti parengta su tikra visuomenine atsakomybe ir atitikti bendruosius sąžiningumo reikalavimus. Reklama neturi klaidinti ar kenkti vartotojui bei piktnaudžiauti vartotojų pasitikėjimu, patirties ir/ ar žinių stoka.

Akivaizdu, kad Tarnybos užsakymu sukurta ir transliuojama „Reklama“ neatitinka reklamai imperatyviai taikomo padorumo principo, kuriuo reikalaujama, kad:

Reklama nepažeistų visuomenėje vyraujančių padorumo normų;
Reklama nepažeistų padorumo, pagarbos žmogaus orumui reikalavimų;
Reklamoje nebūtų žodžių ar vaizdų, kurie įžeistų daugelį žmonių.

Nagrinėjant Tarnybos transliuojamą Reklamą, matoma, kad Reklamos dalyviai yra maždaug 10 – 12 metų mergaitė (dukra) ir moteris (mama). Reklamoje pagrindinis siužetas/veiksmas vyksta namuose. Transliuojama žinia, kad vaiko gyvenime/auklėjime/ugdyme dalyvaujantis ir atsakingas asmuo yra tik vienas moteris (mama). Transliuojama informacija, kad vaikas nebuvo paliktas tamsiu paros metu (nakčiai) vienas. Iš siužeto darytina, išvada, kad mama anksti pradeda darbą. Iš mamos išvaizdos nėra panašu, kad tai socialinių įgūdžių stokojanti mama. Tačiau šiuo atveju Tarnyba Reklamoje vadovaujasi stereotipu, kad mama privalo būti išimtinai „pavyzdinga“ namų šeimininkė (pažymėtina, kad daugelis Tarnybos straipsnių formuoja tokį požiūrį į moteris), vadinasi Tarnyba neigia moters, jei ji yra ne tik gimdytoja, bet ir motina, teisę ir apskritai galimybę lygiomis teisėmis ne tik dalyvauti darbo rinkoje, bet ir galimybę turėti jausmus (pvz. būti pavargusia, prastai jaustis ir kt.) – būti žmogumi.

Atkreiptinas Tarnybos dėmesys, kad kaip jai ir taip yra pakankamai gerai žinoma, dažnu atveju vyrai (tėvai) išsituokus, vengia tinkamai ir/ar apskritai vengia išlaikyti savo vaikus, vadinasi moteriai vienai auginančiai vaiką, tenka atsakomybė aprūpinti vaiką ir užtikrinti jam tinkamas gyvenimo/ugdymo/sveikatos/lavinimo ir kitas priemones. Tačiau iš Tarnybos Reklama (bei straipsniai/komentarais) formuojamos nuomonės, jei moteris atstoja vaikui abu biologinius tėvus tiek finansiniu, tiek socialiniu bei emociniu indėliu, tokie motinos veiksmai gali būti traktuojami kaip vaiko nepriežiūra ar netinkama priežiūra. Tačiau vyro, kaip tėvo nenoras išlaikyti savo atžalą, dažnu atveju traktuojamas kaip jo teisė ir tiesiog norma. Tarnyba atstovaudama vaiko interesus, dažnu atveju teikia išvadas, kurios prieštarauja vaikų interesų viršenybės principui, pavyzdžiui, net ne asmens su kuriuo nustatoma nuolatinė gyvenamoji vieta (dažniausiai moters/motinos) naudai (įskaitant išlaikymo klausimus). Tad darytina prielaida, kad Tarnyba siekia užsitikrinti, kad realiai bet kuriai šeimai, dėl bet kokių aplinkybių, ypač tada, kai vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma su moterimi (motina), galėtų būti taikomos poveikio priemonės, net ir socialinių įgūdžių nestokojančiai. Vadinasi, Tarnyba kaip vienintelė institucija, turinti bei privalanti teikti pagalbą įgijo neginčijamas teises kiekvieną situaciją traktuoti taip kaip jai patinka ir yra naudinga, be jokių aiškių gairių ir ribų, kas akivaizdžiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams, o svarbiausia,-prieštarauja vaikų interesų viršenybės principui. Tarnyba įgijo teisę ne tik kad veikti prisidengdama vaiko interesais, ne tik, kad veikti priešingai jiems, tačiau įgijo neginčijamą teisę toleruoti/vykdyti bei skatinti institucinį smurtą lyties bei socialinio statuso pagrindu, kuris nukreiptas išimtinai moterų atžvilgiu (ne tik gimdytojų, bet ir motinų).

Taigi, nagrinėjamu Tarnybos Reklamos atveju, Tarnyba, sumenkindama motinos vaidmenį, parinkdama pagrindinį Reklamos personažą vaiką 10-12 metų, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin. 1996, Nr. 33-807, aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-11-19) 24 str. 4 d. . Čia iškyla retorinis klausimas ar Tarnybos nuomone iki vaikui sueis 18 m., motina privalo ugdyti vaiką taip, kad iki 18 metų vaikas negalėtų: vienas nukeliauti į mokyklą ir grįžti iš jos, negebėtų pasigaminti maisto, negebėtų siūti, negebėtų išplauti indų, tvarkyti namų, nusipirkti maisto, išskalbti bei padžiauti drabužių? Ar toks vaiko auginimas atitiktų jo teisėtus interesus ir būtų laikomas priežiūra? Suėjus pilnametystei staiga vaikas turėtų visko iš kažkur kažkaip mokėti ir būti pasirengęs savarankiškam gyvenimui? Šeimose vaikai turėtų būti auklėjami, auginami instituciniu modeliu, kai už juos iki 18 mestų yra viskas atliekama, ar tokį auginimo modelį formuoja Tarnyba?

Taigi, akivaizdu, kad šia Tarnybos Reklama pažeidžiamas ir Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 28 str.1 d., kadangi šia Reklama vaikas akivaizdžiai nėra saugomas nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, o ši Reklama kaip tik daro įtaką jo psichinei sveikatai, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystymuisi, kadangi Reklama formuoja neigiamą požiūrį į moterį/ motiną, ypač vieną auginančią vaiką ir visaip besistengiančią patenkinti vaiko poreikius, o taip pat ir į motiną, kuri sieks suteikti buityje reikalingų žinių ir išmokyti savarankiškumo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnybos skleidžiama žinia naudojant vaizdines priemones Reklamą yra neleistino ir draustino turinio, kadangi minima Reklama pažeidžia Reklamos įstatymo (2020-07-18 Nr.VIII-1871 (Žin. 2000, Nr. 64-1937), aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-02-26) (toliau – Reklamos įstatymas) 4 str. 2 d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 punktus, t.y. šia reklama akivaizdžiai:

1) pažeidžiami visuomenės moralės principai;

2) žeminama žmogaus garbė ir orumas;

3) kurstoma lyčių ar socialinė neapykanta ir diskriminacija, taip pat šmeižiama ir dezinformuojama;

4) skatinama prievarta, agresija, keliama panika;

5) skatinamas elgesys, keliantis grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;

7) reklamos skleidimui naudojamos specialios pasąmonę veikiančios priemonės ir technologijos.

Svarbu pastebėti, kad ši Reklama taip pat neatitinka Reklamos įstatymo 7 str. nuostatų, kadangi ši Reklama gali daryti neigiamą, žalingą moralinį bei fizinį poveikį vaikams, t.y. (i) reklama skatinamas vaikų nepasitikėjimas tėvais – išimtinai šios reklamos kontekste – mama.

Tarnybos Reklama taip pat neatitinka ir pažeidžia Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2000, Nr. 75-2272, Nr. 102-3215, Nr. 113-3619; 2001, Nr. 93-3255; 2002, Nr. 68-2759, 2771; 2003, Nr. 38-1732, Nr. 117-5319; 2004, Nr. 73-2515, Nr. 120-4436) 3 str. 2, 3 p. pagrindinius visuomenės informavimo principus, kadangi Tarnybos Reklama skleidžiama žinia, formuojama nuomone:

nesivadovaujama Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, nesilaikoma profesinės etikos normų, ne padeda plėtoti demokratijos ir visuomenės atvirumo, neskatina visuomenės pilietiškumo ir valstybės pažangos;
Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse nėra pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.

Pažymėtina, kad naudojimasis informacijos laisve saistomas tokių reikalavimų, sąlygų, apribojimų, kuriuos nustato įstatymai ir kurie demokratinėje visuomenėje būtini viešajai tvarkai, konstitucinei santvarkai apginti, teisminės valdžios nešališkumui garantuoti, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei dorovę, taip pat jų privatų gyvenimą, orumą ir kitas teises.

Tarnybos Reklama neatitinka Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 19 str.1 d. 3 p. bei 1 d., kadangi Reklama yra nukreipta išimtinai į moterį, kaip motiną, todėl savo turiniu iš motinos vaidmuo yra menkinamas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti ir instituciškai susidoroti su žmonių grupe – motinomis (gimdytojomis, ypač vienoms auginančios vaikus) dėl lyties ir dėl socialinės padėtis dirbančioms (karjerą darančioms ar savo verslus turinčioms motinoms).

Primintina, kad, Tarnyba kurdama bei skleisdama lyties pagrindu bei socialinės padėties pagrindu diskriminacinę Reklamą, kuri nukreipta išimtinai moters kaip motinos atžvilgiu, nesivadovavo ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 22 str. 8 d. 1 ir 2 p., t.y. skleisdama informaciją visuomenei, Tarnyba inicijuota ir viešinama Reklama: (i) iškraipo teisingą informaciją, (ii) skleidžia šališką lyties pagrindu ir socialiniu statusu informaciją nukreiptą išimtinai prieš moterį kaip motiną ir dar dirbančią motiną. Taip tarnyba Reklamą bei formuojamą nuomonę siekia panaudoti išimtinai savo institucijos ir vykdomų funkcijų tikslams – savanaudiškiems tikslams (akivaizdu, kad Tarnyba, skatina institucinį smurtą lyties bei socialinio statuso pagrindu ir siekdama savanaudiškų tikslų, siekia ne vaikų gerovės, o prisidengdama ją siekia visada turėti šeimų, su kuriomis turėtų dirbti, taip siekdama pateisinti savo darbo bei vykdomos veiklos statistinius rodiklius).

Tarnyba ne tik transliuodama šią Reklamą, bet net sudarydama galimybę/ prielaidą tokio pobūdžio ir turinio Reklamai atsirasti, akivaizdžiai nesivadovavo ir pažeidė Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymą praktiškai visa šio įstatymo apimtimi, kadangi:

Neužtikrino, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybės ir draudimo teikti privilegijas lyties ir socialinės padėties pagrindu.
Reklamoje aiškiai ir ne dviprasmiškai vaizduojama diskriminacija (tiek tiesioginė, tiek netiesioginė lyties ir socialinės padėties atžvilgiu (vartojamos sąvokos suprantamos ir atitinka Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymo 2 str. vartojamas sąvokas).
Tarnyba šia Reklama nesivadovavo ir pažeidė Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymo 5 str., kuriame nurodyta, kad Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo .

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 44 str. reikalaujame:

nutraukti neleistinos Reklamos transliavimą ir viešinimą, ją pašalinant iš visų socialinių bei kitų viešai prieinamų kanalų;
viešai visomis socialinėmis medijomis bei televizijos kanalais, paskelbti viešą stigmatizuojamos ir taip socialiai pažeidžiamos lyties bei socialiniu pagrindu grupės moterų – motinų, atsiprašymą bei skelbtos informacijos paneigimą.
Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriant tinkamas bendradarbiavimo ir/ ar pagalbos priemones tiek vaikams, tiek moterims (motinoms) ne stokojančioms socialinių įgūdžių.

Kitų institucijų, kurioms pridėta šio rašto kopija, prašome ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateikti išvadą dėl Tarnybos Reklamos bei vykdomos politikos teisėtumo.

Daugiau informacijos apie organizacijos veiklą www.nelieciama.lt

Pasirašyti peticiją

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.
# Vardas Komentaras
1 Ieva (Alytus)
2021-02-12 / 15:14
Tai kad jie čia rodo iš esmes taikė tokie praktika paimant vaika iš manęs
2 COMEO
2021-02-09 / 19:11
Sveiki Reikia skubios paskolos grynaisiais pinigais, neatidėliotinais atvejais (medicinos išlaidos, transporto priemonės pakeitimo išlaidos, remonto išlaidos ir kt.), Ar ne tokiam svarbiam projektui (galimybė išvykti į kelionę, galimybė investuoti į nekilnojamąjį turtą, naudotam automobiliui) konfiskuoti ir pan.), ne visada lengva paprašyti avanso iš darbdavio ar pinigų iš savo artimųjų. Mes siūlome nuo 2000 iki 500 000 eurų paskolas, kurių palūkanų norma yra 5%. Taigi, jei turite projektą ar
3 Neskelbiama
2021-02-09 / 15:54
labai nekorektiška reklama žeminanti jau ir taip iš visų pusių engiamas moteris. kaip joms visur suspėti?
4 Neskelbiama
2021-02-08 / 20:17
Gal jau laikas daugiau vertinti, gerbti ir maziau smerkti?!
5 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-07 / 20:36
Labai nekorektiškas video. Skaudu žiūrėti. Žeidžia vienišas mamas
6 Neskelbiama
2021-02-07 / 20:05
Iš tiesų, labai nekorektiškas video tuo aspektu, jog bandoma parodyti, jog vieniša dirbanti moteris NEVA tai negeba prižiūrėti dukters. O namų ruošos darbai, kuriuos atlieka vaikas - pateikiami kaip NEPRIEŽIŪRA. ABSURDAS. Ką Jūs vaikystėj indų neplovėt? ...
7 Danutė (Palanga)
2021-02-07 / 18:06
Kviečiame pasirašyti peticija, kuri yra sukurta VT iniciatyva ir akivaizdžiai stigmatizuoja mamas/ moteris.
8 Neskelbiama (Tauragė)
2021-02-07 / 15:21
Moterų diskriminacija yra dažnas reiškinys mūsų visuomenėje. Laikas įsigalioti lygioms teisėms tarp visų lyčių.
9 Neskelbiama
2021-02-07 / 14:50
Negalima tokiomis reklamomis formuoti tokio poziurio. Nes ir taip visur ginami vyrai, ypac vaiku teisese,tad moteris isvis diskriminuojama.
10 Ieva
2021-02-07 / 14:48
Mes esam tik - žmonės! Ne viską spėjam ką norim! Nesam niekieno vergės! Norim auginti vaikus būti savarankiškais ir atsakingais! Suklydus - mokom atsiprašyti!
11 Eglė
2021-02-07 / 14:37
VT privaloma atsakyti už savo klaidas bei įneštą baimę, net konfliktus į šeimų gyvenimus.

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1648)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (364)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ (144)

Laisvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui

Peticija PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama Mes, žemiau pasirašiusieji, nesutinkame, kad referendumu neatsiklausus Lietuvos visuomenės būtų įteisinta lyčiai neutrali partnerystė ir taip pakeista šeimos samprata. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra sprendimas dėl eilinio įstatymo. Konstitucijos 38 straipsnis skelbia, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas iš esmės keistų šį pagrindą, nes į teisinę šeimos sampratą įtrauktų tos pačios lyties poras. Šeimai skirtame Konstitucijos 38 straipsnyje minima tik santuoka, tėvystė, motinystė ir vaikystė, o kitokių šeimos pagrindų nėra paminėta. Todėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas Seimo priimtu įstatymu reikštų Konstitucijoje įtvirtintos tautos valios paneigimą, sukuriant naujus teisinius šeimos atsiradimo pagrindus. Nors šiandien daug kur skleidžiamas požiūris į šeimą kaip tik emociniais ryšiais grįstą bet kokios lyties žmonių sugyvenimą, Lietuvoje tokį požiūrį palaiko maža dalis visuomenės. Įteisindamas palaikymo visuomenėje neturintį ir Konstitucijoje nenumatytą šeimos kūrimo pagrindą – partnerystę tarp tos pačios lyties asmenų – Seimas grubiai viršytų savo galias ir tautos suteiktą mandatą. Lietuvos Konstitucijos autoriai ir Konstituciją priėmusi tauta suprato, kad yra dvi lytys, jos papildo viena kitą, o vienintelis šeimos modelis yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga bei jų vaikai (vieniši tėvai su vaikais patenka į šią šeimos sampratą). Iš vyro ir moters sąjungos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą. Vyro ir moters šeima sukuria natūralias prielaidas vaikams gimti ir augti jiems palankiausioje aplinkoje – kartu su savo tėvais. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą, nes deklaruotų, kad net šeimos kūrimo etape tai nėra siekiamybė. Toks teisinis reguliavimas valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų, bet suaugusiųjų interesams. Valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime: „Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę, kuri kurtų šeimos santykius, bet susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių ir todėl nesudarytų pagalbinio apvaisinimo ar įsivaikinimo prielaidų tos pačios lyties poroms. Sprendimui neįteisinti lyčiai neutralios partnerystės įpareigoja pagarba objektyviai žmogaus prigimčiai, visų Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijoms, didžiosios dalies piliečių moralinėms nuostatoms, o per tai ir pamatiniam demokratijos principui – piliečių valios atstovavimui. Todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo narių: – balsuoti prieš bet kokius partnerystės įteisinimo projektus, o priimtus vetuoti; – tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti, priimant vadinamąjį Susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą, kuris bendro gyvenimo santykius reguliuotų per jungtinės veiklos, o ne per šeimos institutą; – Lietuvos žmonių valią atvirai ir sąžiningai pasitikrinti surengiant referendumą dėl šeimos sampratos apibrėžimo tiesiogiai Konstitucijoje. ***PASTABA*** Tai peticija, kuri yra paskelbta Laisvos visuomenės instituto puslapyje. Prašome pasirašyti tik tuos, kurie dar to nepadarėte. Jei to paties asmens parašai dubliuosis, bus skaičiuojamas tik vienas.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (259)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !