Už Lietuvos Respublikos sienų išsaugojimą


Parašų: 1 952
Paramos: 1,330.00 EUR


  • Autorius: Karžygys Lietuva
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos vyriausybė, LR Prezidentas
  • Kategorija: Valdžia ir politika


Remiuosi JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA, kuri siekia:
• išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės.
• Sudaryti sąlygas, kuriomis galėtų būti laikomasi teisingumo ir įsipareigojimų, numatytų tarptautinėse sutartyse, bei kituose tarptautinės teisės šaltiniuose.
• Skatinti socialinę pažangą ir kurti geresnes laisvo gyvenimo sąlygas.
• Būti pakančiais ir taikiai gyventi kartu geros kaimynystės dvasia, ir suvienyti mūsų jėgas tarptautinei taikai bei saugumui palaikyti.
Remiuosi, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktu, kuriuo Lietuvių Tauta pabrėžė savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams.


Lietuvių Tauta išsirinko savo atstovus, kurie Jai davė priesaiką: saugoti Lietuvos žemių vientisumą, būti visiems lygiai teisingais, stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Tačiau savo veiksmais Lietuvos politikai vykdo valstybės savižudišką politiką:
• pripažindama Taivano regiono valstybingumą;
• be jokio pagrindo priimdama rezoliuciją, kuria Rusijos Federacija skelbiama teroristine valstybe;
• Kaliningrado srities blokada.

Visi šie teisiniai aktai yra tiesioginis įsikišimas į užsienio Valstybių vidaus politiką ir reikalus. Šie veiksmai, tiesiogiai kelia įtampą visoje tarptautinėje erdvėje ir menkina NATO ir Europos Sąjungos (kurių sudėtyje yra Lietuva) vykdomos politikos reputaciją, bei sukelia grėsmes tarptautinėms sutartims ir sukuria precedentus trečiam pasauliniam karui įvykti.


Vadovaudamasis prigimtine teise ir prisiimdamas atsakomybę už Lietuvos žemių vientisumo ir suverenios Valstybės išsaugojimą dabarties ir ateities kartoms, visų politikų davusių priesaką Lietuvos Respublikos Tautai, reikalauju:

• Nutraukti neteisėtus ir agresyvius veiksmus tarptautinės teisės lygmenyje eskaluojant konfliktus, remiantis Kaliningrado srities blokavimo politika, kurie kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos teritoriniam vientisumui ir Tautos išlikimui.

• Atšaukti visus politinius sprendimus, kurie blogina ne tik Lietuvos žmonių socialinę ir ekonominę padėtį, bet ir turi globalines pasekmes kitų Valstybių, regionų ir Pasaulio žmonijos saugumui.


Peticijai pritariu


Петиция: за сохранения границ Литовской Республики

Опираюсь на Хартию УСТАВ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, целью которого является:
• Спасти будущие поколения от бедствий войны.
• Создавать условия для соблюдения справедливости и обязательств по международным договорам и другим источникам международного права.
• Содействовать социальному прогрессу и создание лучших условий жизни.
• Быть терпимыми и мирно жить вместе в духе добрососедства, а также объединять усилия для поддержания международного мира и безопасности.
Опираюсь Актом о Восстановлении Независимости Литовской Республики, которым Литовский народ подчеркнул свою приверженность общепризнанным принципам международного права.

Литовский народ избрал своих представителей, которые присягнули ему: защищать целостность литовских земель, быть справедливым ко всем, укреплять независимость Литвы, служить Родине, демократии и благоденствию Литовского народа. .

Однако своими действиями литовские чиновники проводят политику государственного самоубийства:
• признание государственности Тайваньского региона;
• принятием, без каких-либо оснований, резолюции об объявлении Российской Федерации террористическим государством;
• Блокада Калининградской области.

Все эти правовые акты являются прямым вмешательством во внутреннюю политику и дела иностранных государств. Эти действия напрямую усиливают напряженность на международном пространстве и подрывают репутацию политики НАТО и Европейского Союза (в составе которых находится Литва), а также угрожают международным соглашениям и создают прецеденты для Третьей мировой войны.

В соответствии с естественным правом и принимая на себя ответственность за сохранение целостности литовских земель и суверенного государства для нынешних и будущих поколений, я требую от всех политиков, давших присягу Народу Литовской Республики:

• Прекратить незаконные и агрессивные действия, на уровне международного права путем эскалации конфликтов, основанных на политике блокирования Калининградской области, которые представляют прямую угрозу территориальной целостности Литвы и выживанию Нации.
• Отменить все политические решения, которые не только ухудшают социально-экономическое положение литовского народа, но и имеют глобальные последствия для безопасности других государств, регионов и всего человечества.

Поддерживаю петицию


# Vardas Komentaras
1 Arūnas
2022-07-24 / 10:24
statyčiau už tai, jog turint tokią land -zb- ergių mafiją visose valdymo įstaigose, tai tik laiko klausimas kada ateis ta diena x ir tampomam už ūsų liūtui truks kantrybė
2 Tomas (Šiauliai)
2022-07-24 / 08:24
LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ, o ne politinių intrigų ir karo kurstymo įrankis.
3 Tautvydas
2022-07-23 / 00:33
Viskas, kas už Lietuvą ir lietuvybę yra tai, ką reikia išsaugoti.
4 Edita (Jonava)
2022-07-18 / 19:35
Lietuva yra salis, galinti buti tarpininku tarpininku tarp Rytu ir Vakaru Europos. Mes esame RAZUMNU gyvu zmoniu salis, kurios islikima saugo Dievas. Rankas salin nuo sios salies ir jos gyvu zmoniu. Mes esame Taika, Draugyste, Zmogiskuma ir Tiesos tikrove nesantis krastas. Matyt ne veltui tai yra naikinama apgauliu budu.
5 Nijolė
2022-07-16 / 10:37
Pritariu peticijai ir LT sienų išsaugojimui. Už taiką pasaulyje.
6 Mantas (Šilutė)
2022-07-15 / 21:20
Peticijai pritariu. Ačiū karžygiui, už teisybės viešinimą.
7 Arūnas
2022-07-14 / 18:42
Sienos turi būt išsaugotos,nes kitaip prarasim viską.Ačių didelis karžygio.
8 Igoris
2022-07-13 / 22:57
Už Lietuvos sienų vientisumą, valstybinį suverenumą ir tarptautinių sutarčių laikymąsi, už taikų bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis
9 Nerijus (Zarasai)
2022-07-13 / 22:50
Būtina nutraukti šiuos nusikalstamus veiksmus ir pradėti dirbti savo tautos gerovei, o ne dėl kitų.
10 Rolandas (Vilnius)
2022-07-13 / 22:49
Valdžia turi dirbt Lietuvos žmonių, o ne Amerikos valdžios interesams. Ir jei jie tą bijo daryt - laikas pasišalint iš pareigų.
11 Angelė
2022-07-13 / 21:36
Lietuva yra mūsų tėvynė. Už taikų bendradarbiavimą su kaimynais.
12 Viga
2022-07-13 / 21:30
Už Lietuvos sienų vientisumą, valstybinį suverenumą ir tarptautinių sutarčių laikymąsi, už taikų bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis
13 Andriejus
2022-07-13 / 20:37
Pasirašau už Lietuvos Respublikos sienų išsaugojimą
14 Vydūnas
2022-07-13 / 12:10
Pritariu. Valdančiųjų beprotiškos provokacijos yra žalingos ir pavojingos Lietuvos žmonėms.
15 Nijole (Marijampolė)
2022-07-12 / 21:32
Už Lietuvos Respublikos sienų išsaugojimą! Už kaimyninių tautų brolystę,draugystę ir visokeriopą bendradarbiavimą!
16 Byraktar
2022-07-12 / 14:04
Dziaukites vatnikai kol dar galit. Greit ne tik Kaliningrada, bet ir visa kacapija uzblokuosim velniop. O visus padlaizius ir propogandonus sukisim i kalejimus.
17 Arturas (Kaunas)
2022-07-11 / 20:23
Uz LIETUVOS RESPUBLIKOS SIENU ISSAUGOJIMA ! ! ! Su visom pasaulio valstybiu,be jokiu isimciu politiniu bendradarbiavimu Lietuvos
18 Irena
2022-07-11 / 19:18
Aš už taiką ir taikų bendradarbiavimą su visais kaimynais
19 Egidijus (Kaunas)
2022-07-11 / 17:41
Lietuvos valdžia vykdo agresyvią politiką kaimynu atžvilgiu, keldama grėsmę Lietuvai.
20 Владольф (Visaginas)
2022-07-11 / 17:06
Аня? ЛОЛ Хорошая шутка. Это инициатива нашей кремлевской фабрики троллей.
21 Ilma (Kaunas)
2022-07-10 / 20:17
Už taikų bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis.
22 Tadas (Vilnius)
2022-07-10 / 18:10
Pritariu peticijai. Ir noriu, kad prie 32 metų indelio prisdėtu visi!
23 Jelena (Vilnius)
2022-07-10 / 17:35
Visiškai nepalaikau Kaliningrado blokados mūsų valdžios valdančiųjų agresivios politikos! Iš esmės teroristinės politikos kaip ir savajai tautai, taip ir užsienio politikai! Antivalstybinę veiklą turi būti sustabdyta SKUBOS tvarka! Už draugystė su visomis tautomis ir ypač su Rusija ir Baltarusija!
24 Diana (Kaunas)
2022-07-09 / 09:31
Mano valia už TIESĄ, Sąžinę ir TAIKĄ, Draugystę su visomis TAUTOMIS ir ypač su Rusų Tauta ( su kuria yra kiršinama ir daug melo) Yra TEISNIAI FaktaI ir dokumentai apie TAIKĄ su rusų TAUTA.
25 Artūras (Zarasai)
2022-07-08 / 21:34
Už sienų išsaugojimą, draugystė su kaimynais nereikia piktis, taikos su visais.
26 Egidijus (Raseiniai)
2022-07-08 / 21:15
Už taikų bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis
27 Regimantas (Kaunas)
2022-07-08 / 18:57
Išreiškiu palaikymą ir norą bent tiek prisidėti.
28 Jūratė
2022-07-08 / 09:41
Už taikų bendradarbiavimą tarp šalių ir Lietuvą
29 Stanislava
2022-07-08 / 09:33
Nepalaikau Kaliningrado blokados . Uz taiku bendradarbiavima su kaimyninems salimis
30 Gražina
2022-07-07 / 21:02
Pritariu visiems peticijos reikalavimams dėl Lietuvos sienų išsaugojimo. Už taiką ir protingą užsienio politiką, kuri negriautų santykių su kaimyninėmis šalimis.

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.