Dėl mokytojų padėjėjų trūkumo Alytaus miesto ugdymo įstaigose


Parašų: 387
Paramos: 20.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Valerijus Vencius
  • Adresuota: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės merui N. Cesiuliui
  • Parašai renkami iki: 2023-02-10
  • Kategorija: Švietimas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 29 d. išbraukė iš posėdžio darbotvarkės, o savo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu atidėjo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo svarstymą neapibrėžtam laikui. Sprendimo projekto esmė – užtikrinti tinkamą specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą Alytaus miesto švietimo įstaigose įsteigiant trūkstamus mokytojų padėjėjų etatus.
Visose Alytaus miesto švietimo įstaigose šiais mokslo metais yra 628 vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais: 540 bendrojo ugdymo mokyklose ir 88 – ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iš 628 net 309 vaikai turi didelius, 283 – vidutinius, 29 – labai didelius ir 7 nedidelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Pastaraisiais metais vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais daugėja, didžioji jų dalis turi judėjimo, intelekto sutrikimo negalią, emocijų ir elgesio bei įvairiapusius raidos sutrikimus, taip pat mokymosi sunkumų. Kadangi daugėja tokių vaikų švietimo įstaigose, jų ugdymui reikia daugiau ir mokytojų padėjėjų. Dėl padėjėjų trūkumo sunku užtikrinti vaikų saugumą ugdymo įstaigoje, ugdymo kokybę ne tik šiems vaikams, bet ir kitiems su jais besimokantiems. Tuo labiau, kad darosi neramu, jog jau įvykęs ne vienas incidentas, kuomet yra ir fiziškai nukentėjusių vaikų, vienam net lūžusi nosis. O juk mokykloje turi būti saugi aplinka visiems vaikams! Pastebimas ir kitas reiškinys - didėja įtampa tarp tose pačiose klasėse besimokančių vaikų tėvų. Sunku dirbti ir patiems pedagogams. Švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Nežiūrint to Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šios kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. Pedagogų padėjėjų klausimo svarbą bei savivaldybių atsakomybę yra akcentavusi ir ministrė J. Šiugždinienė. Alytaus miesto švietimo įstaigos sprendimo dėl trūkstamų etatų įsteigimo laukia nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Todėl mums nesuprantamas savivaldybės vadovų bei valdančiajai daugumai priklausančių tarybos narių nenoras padėti ne tik specialiųjų poreikių turintiems vaikams, bet ir visiems kitiems kartu besimokantiems mokiniams ir juos ugdantiems pedagogams.

Reikalavimai ir siūlymai:
Mes, pasirašę šią peticiją, nesutinkame su 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu nesvarstyti ir 2022 gruodžio 22 d. Alytaus miesto tarybos sprendimu atidėti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo svarstymą.
Reikalaujame, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras priimtų reikalingus sprendimus dėl saugaus ir tinkamo mokinių ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Siūlome artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimą teiktą 2022 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto tarybos posėdžiui bei Alytaus švietimo įstaigose įsteigti negalią ir/ar specialiuosius poreikius turintiems vaikams trūkstamus 15,7 mokytojo padėjėjų bei švietimo pagalbos specialistų etatus.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Laurynas (Alytus)
2023-01-16 / 15:01
Butini mokykloms mokytojų padėjėjai,dirbantys su specialiųjų poreikiu mokiniais.
2 Aida
2023-01-15 / 13:50
Laikas dirbti ne tik “ popieriuose”!!! Dėl padėjėjų trūkumo nukenčia vaikai!
3 Brian (Alytus)
2023-01-15 / 12:54
It is very important that every child gets the help they deserve Please take this petition seriously without delay Regards Brian mc carthy
4 Erika
2023-01-12 / 08:59
Vaikai - mūsų ateitis!!! Padėkime jiems augti ir tobulėti!!! Darbuotojai dirba kilnų darbą ir už tai turi būti deramai atlyginta!!!
5 Simona
2023-01-11 / 18:56
Padejejos suteiks pagalba ne tik spec poreikius turintiems vaikams, bet ir pagelbes mokytojai, kuri gales tinkamai paskirstyti laika visiems mokiniams. Gyvename moderniame pasaulyje, manau, kad tai nediskutuotinas klausimas.
6 Nijolė (Alytus)
2023-01-10 / 21:16
Labai svarbi neįgaliems vaikams skirti mokytojų padėjėjus.
7 Irena (Alytus)
2023-01-10 / 18:25
Būtinai reikia padėjėjų spec. poreikių vaikams, norint užtikrinti kiekvieno vaiko individualią ugdymo pažangą.
8 Audronė (Alytus)
2023-01-10 / 09:45
Pritariu, padėjėjų trūkumas atsiliepia visų vaikų mokymosi kokybei.
9 Jūratė
2023-01-08 / 17:05
Auginu vaiką su spec. poreikiu, tai gimnazijoje sakė padėjėjo nebus… Vaikui bus iššūkis…
10 Irma (Alytus)
2023-01-07 / 22:21
Suteikti sąlygas tiek su spec poreikiais, tiek kitiems vaikams kokybišką mokslą ir saugumą. Norit, kad nebūtų atskirties tarp spec poreikio vaikų, bet tą atskirtį patys darote, su savo tokiais nelogiškais sprendimais. skirkit laiko ir apsilankykite pamokose ar grupėse, kur yra tokių vaikų, gal tada nereikės atidėlioti tokių svarbių ir aktualių klausimų.
11 Asta (Alytus)
2023-01-07 / 18:01
Šiuolaikiniams vaikams sunku susikaupti ir vienai mokytojai sunku dirbti savo darbą.
12 Inga
2023-01-07 / 17:42
Didėja specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius klasėse, mokytojai darosi vis sunkiau mokyti ir teikti pagalbą.
13 Jurgita (Alytus)
2023-01-07 / 17:22
Būtina visą pagalba vaikams suteikti tada kada ją reikia suteikti, o ne paskui piktintis, kad beraščių auga.
14 Malvina
2023-01-07 / 10:40
Būtinai reikalingi padėjėjai, jei mums rūpi vaikų ateitis
15 Kristina
2023-01-07 / 09:18
Sunku mokytojams dirbti su skirtingų gebėjimų vaikais, o vaikams mokytis.
16 Gerda (Alytus)
2023-01-07 / 06:28
Būtinai reikalingi padėjėjai. Nes be jų sunku dirbti su tokiu kiekiu vaikų.
17 Aušra
2023-01-06 / 21:53
Sūnus turi sunkią negalią ir neturime galimybės jam suteikti asmeninį mokytojo padėjėją, nes Dzūkijos mkla atsisako jį suteikti.
18 Vilma (Alytus)
2023-01-06 / 21:39
Padėjėjai būtini, kad ugdymas vyktų kokybiškai.
19 Lena (Alytus)
2023-01-06 / 19:37
Liūdna,kad padėjėjai yra būtini,o jų savivaldybė neskiria.Gaila ir mokinių ir mokytojų.
20 Valerijus (Alytus)
2023-01-06 / 19:08
Alytus vienas iš "lyderių" pagal savižudybes Lietuvoje. Viena iš galimų priežasčių ir ši.