UŽ KONSTITUCIJĄ, ĮSTATYMŲ LAIKYMĄSI IR NEŠALIŠKUS TEISMUS

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos žmonės referendumu priėmė Lietuvos Respublikos Konstituciją tam, kad šios Konstitucijos būtų laikomasi visur ir visada. Kad galėtų turėti šią savo šalies, demokratinės nepriklausomos valstybės, Konstituciją, žmonės liejo savo kraują ir aukojo savo gyvybes, kentėjo Sibiro katorgose. Todėl šiandien kiekvienas, kuris pamina Lietuvos Respublikos Konstituciją ir joje įtvirtintus principus, kartu apdergia tų už Lietuvos nepriklausomybę ir teisę turėt savo Konstituciją žuvusių atminimą. Taigi Konstitucijos trypėjas trypia viską, kas Lietuvos žmonėms brangu, ir įskaudina bei paniekina visus Lietuvos žmones.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31-ajame straipsnyje sakoma, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, taip pat sakoma, kad bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu.

Tai kodėl visa Lietuva turi progos stebėt, kaip kelis žmones nuteisė žiniasklaida ir grupė bendraminčių, remiami politikų? Kodėl žmonės iššaudyti ir apkaltinti baisiausiais nusikaltimais net pirminio tyrimo policijoje neatlikus? Kodėl tie žmonės ir toliau žiniasklaidos ir kai kurių politikų viešai kaltinami? Ir kodėl matom moterį (iš jos atimtas vaikas), nubaustą nesiremiant jokiu įstatymų? Moterį, kuriai nepareikšti nei kaltinimai, nei įtarimai, pirminių operatyvinių priemonių taikymo terminai jau seniai pasibaigę, bet moteris nubausta ir niekas nenurodo konkretaus įstatymo, pagal kurį patys tą moterį nubaudė, net pareikalavus tarptautinių žmogaus teisių gynimo organizacijų atstovams? Konstitucija tokio baudimo principo nenumato - žmogus laikomas nekaltu, kol jo kaltė nėra pripažinta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, ir nubaustas gali būti tik remiantis įstatymais!

Konstitucijos 109 straipnis sako, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.

Tai kodėl matome, kad teismai nagrinėja bylas, klausydami grupės bendraminčių reikalavimų, ir net atšaukia savo sprendimus, jei tie bendraminčiai pareikalauja? Konstitucija vadovavimosi tokiais reikalavimais nenumato - aiškiai pasakyta, kad būtina vadovautis įstatymais, o ne kažkieno norais ar reikalavimais!

Konstitucijos 38 straipsnyje teigiama, kad valstybė globoja tėvystę ir motinystę, ir kad tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis.

Tai kodėl mes matome, kad iš vaiko atimta motina, o iš motinos atimtas vaikas ir atimta teisė jį auklėti, nesiremiant jokiu įstatymu? Koks teismas įrodė, kad motina neauklėjo savo vaiko doru žmogumi ar kokį kitą nusikaltimą padarė, kad de fakto iš motinos ir jos dukters atimtos abiejų prigimtinės teisės būti kartu, viena šeima? Konstitucija tokių nepagrįstų atėmimų nenumato - tėvai turi teisę auginti ir auklėti savo vaikus, o šią teise atimt galima tik remiantis įstatymais ir teisme įrodžius atitinkamas kaltes!

Konstitucijos 114 straipsnyje sakoma, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę.

Tai kodėl matome politikus, mitinguose palaikančius vieną bylos šalį, skaitome tendencingus politikų straipsnius, kuriuos galima suprast kaip nurodymą teismui spręst bylą taip ir ne kitaip, kodėl bylas ima svarstyt Seimas, paėmęs iš tyrėjų, ir kodėl girdime aiškinant iš aukštų tribūnų, kokia tvarka ir ką teismas turi spręsti? Ir kodėl tokia veika niekam neužtraukė jokios atsakomybės?

Be to, galioja ir įstatymai, pagal kuriuos baudžiama už klaidinančios ir neteisingos informacijos skleidimą. Visame pasaulyje pedofilija yra diagnozė (TLK -10 pažymėta kodu F65.4), kaip ir shizofrenija, epilepsija ar depresija, tai kodėl matome politiko parengtą peticiją su reikalavimu įsteigt pedofilų registrą, bet peticijoje kalbama visai ne apie diagnozavimą ir gydymą, bet apie žmones, padariusius seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus? Tai ką valdžia ketina registruot - ligonius, visiškai sveikus nusikaltėlius, nusikaltusius ligonius ar dar jokio nusikaltimo nepadariusius, bet sutrikimų turinčius ir į gydymo įstaigas dėl atitinkamų problemų besikreipusius žmones? Dėl šios priežasties taip pat negalima sakyti „pedofilijos byla“, jei ten nagrinėjama ne kokio nors neteisingo šio sutrikimo diagnozavimo ar neteisingo gydymo klausimai. Reikia sakyti „vaiko tvirkinimo byla“, „vaiko prievartavimo byla“ ar panašiai, kad kiekvienam būtų aišku, kas iš tiesų turima mintyje ir kokį BK straipsnį ketinama taikyti.

Neteisingas terminų vartojimas daro didelę žalą tikslui apsaugoti vaikus nuo lytinių nusikaltimų jų atžvilgių. Kadangi iš tiesų pedofilija yra potraukis vaikams iki brendimo amžiaus (paprastai iki 13 metų) (beje, potraukis, kuris gali paskatinti nusikalstamą veiką, bet pats nėra nusikalstama veika), sudaroma iliuzija, kad 13-18 metų vaikai jau yra nesaugotini ir tokio amžiaus vaikus galima seksualiai išnaudot, ir skatinamas toks išnaudojimas. O juk pagal Lietuvos įstatymus vaikas yra asmuo iki 18 metų, su visa iš to išplaukiančia teisine apsauga, dėl kurios Lietuva dar ir papildomai įsipareigojo, ratifikuodama Vaiko teisių konvenciją ir priimdama atitinkamus įstatymus.

Be to, kai iš aukštų tribūnų sąvokos vartojamos neteisingai ir dėl to pasidaro neaiški jų apibrėžtis, atsiranda pagrindas moralinei panikai, mistinių „baubų“ kūrimui ir raganų medžioklei bei paprasčiausiam susidorojimui su neįtikusiais, koks buvo vykdomas vartojant sąvoką „liaudies priešas“.

Visokių nepagrįstų panikų kurstymas yra naudingas tik Lietuvos priešams, nes nukreipia dėmesį nuo dalykų, dėl kurių iš tiesų reikėtų susirūpinti. Be to, tokiais atvejais visuomenės jėgos ir ištekliai nukreipiami į mitologinę ekvilibristiką, o ne tikroms problemoms spręsti.

Taigi reikalaujame iš valdžios institucijų, įskaitant teisėsaugos institucijas:

1. Griežtai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų nuostatų visų asmenų atžvilgiu, kaip reikalaujama pagal Konstitucijos 29 straipsnį.

2. Nedelsiant atitaisyti padarytus pažeidimus ir kompensuoti patirtą žalą asmenims, nukentėjusiems dėl to, kad jų atžvilgiu buvo pažeidinėjami Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinti principai, kaip numatyta pagal įstatymus.

3. Liautis kursčius moralinę paniką ir neteisingai vartojus sąvokas (t. y. skleidus neteisingą ir klaidinančią informaciją).

4. Pasimokyti iš kitų ES valstybių narių patirties sprendžiant moralinių panikų klausimus, o ne kartoti kitų senas klaidas, kurios tose valstybėse seniai ištaisytos ir seniai imtasi priemonių, kad tos klaidos nesikartotų.

5. Labai gerai įsiminti Konstitucijos 5 straipsnį, kuriame sakoma, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Nenorim girdėt, kaip pareigūnai apgailestauja, kad, išaiškėjus informacijai apie jų darbo broką, pakenkta įstaigų įvaizdžiui, lyg įstaigos jam tarnautų. Pareigūnai turėtų apgailestaut, kad pakenkė žmonėms, blogai jiems tarnavo, atsiprašyt žmonių už tai, ištaisyt klaidas, kompensuot padarytą žalą ir pateikt konkrečius planus ir pažadus, kaip ateityje vengs broko ir tarnaus žmonėms geriau.

# Vardas Komentaras
1 Z.
Pagarba teisėjai Venckienei, kad neabejinga teismų klaidoms ir ištvermės kovojant už teisybę ir žmogiškumą
2 Erika
Isgelbekit motina ir vaika! Jos kencia nuo teisejos savivale!
3 Inga
Už teisinę Lietuvą! Už kritinį mąstymą, o ne Linčo teismą. Mergaitę - mamai!
4 Danutė
Aš už teisinę Lietuvą, kurioje laikomasi įstatymų ir gerbiamos žmogaus teisės!
5 Elena
Už teisinę valstybę. Už nekaltumo prezumpciją. Vaiką mamai!
6 D.
aš ir mano šeima norime gyventi teisinėje valstybėje, kurioje turėtų būti gerbiama LR Konstitucija ir laikomasi jos nuostatų

Reikalaujame atsistatydinti Raseinių rajono Mera Andrių Bautronį (54)

Erikas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimas

Meras privalo atsistatydinti ,nes nesusitvarko su jam pavestomis kaip vadovo funkcijomis. Raseinių rajonas grimsta į depresija ir nežinomybe.Nepriimti laiku ir vietoje sprendimai galintys įtakoti nesuvaržytus žmonių gyvenimus.Meras Andrius Bautronis galutinai prarado žmonių pasitikėjimą.

Reikalavimas leisti Šeimoms išsiskyrus, likti draugais (10)

R.Zienius. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas , Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas , Lietuvos Respublikos apygardos teismas

Mes čia, pasirašę žmonės, reikalaujame, kad sutuoktiniams skyrybų metu: Atsižvelgti į tai kiek tėvas, ar mama skyrė finansų vaikų išlaikymui ne skyrybų metu, bet santuokos metu, priskiriant vaikų gyvenamąją vietą, palikti galimybę vaikais rūpintis abiem tėvams, taip, kaip daugumoje vakarų Europos valstybėse. Atsižvelgti į tai, kiek laisvo laiko gali su vaikais praleisti dirbdamas tėvas, ar mama. Atsižvelgti į tai, jai vaikai mokinasi, gyvena kitame mieste, abu tėvai turi vienodas galimybes jais rūpintis, padėti jiems. Užgyventą turtą dalinti nustatant kas, kiek santuokos metu prisidėjo prie to. Šeima turi būti vertybė, šeimoje turi būti atsakomybė. Įstatymai turi būti kuriami, kad abudu sutuoktiniai išsiskyrę turėtų praradimų, bet ne taip, kad plečiamas barakudų verslas. Tik abudu tėvai gali suteikti pilnavertį vaikų ugdymą. Vaikai turi įgimtus pomėgius abiejų tėvų. Pvz: vaikams patinka žirgai, bet turi domėtis choru, nes mamai nepatinka žirgai, bet patinka menas. Vaikai turi išlikti gyvenimo tikslu, hobiu, o ne pasipelnymo šaltiniu. Kas Įstatymų daroma atvirkščiai.

Šauksmas dėl Gojaus girios išgelbėjimo (1)

VšĮ. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas

Šalia Elektrėnų ošia vertinga ir mitologinė Gojaus giria. Didesnė šio girios dalis priklauso Lietuvos Respublikai ir įvardijama kaip „Gojaus miškas“, kita girios dalis privatinė nuosavybė. Gojaus girioje yra 3 pilkapynai, įtraukti į kultūros vertybių registrą. Šalia Gojaus girios buvo Perkūnkiemio kaimas, kurio vietoje sovietiniais laikais pastatė Elektrėnų šiluminę elektrinę, - kita kaimo dalis buvo užpilta Elektrėnų marių vandeniu. Gana simboliška, kad žaibais besisvaidančio Perkūno vardo kaimo vietoje buvo pastatyta elektrinė. Profesorius archeologas Vykintas Vaitkevičius mano, kad Perkūnkiemis ir Gojaus giria prieš šimtmečius galėjo sudaryti vientisą baltų kulto erdvę, kurioje tikėtina buvo ir šventykla, ir šventa Gojaus giria... Gojaus gira, vietinių žmonių įsitikinimu, Lietuvos kultūrai svarbių pagoniškų ritualų vieta. Ir štai, 2020 m. liepos pabaigoje paskelbta, kad „Į kultūros vertybių registrą įtrauktas Gojaus miškas, esantis šalia Elektrėnų miesto, bus kertamas. Valstybinė miškų urėdija, vykdydama ūkinę veiklą, nusprendė, kad 8,6 ha miško ploto, kuris šiandien saugo 3 kultūriškai svarbius pilkapynus, bus iškirsta.“. Tenka pastebėti, kad Valstybinė miškų urėdija jau vykdo Gojaus miške paruošiamuosius darbus to miško plynam iškirtimui. Panašu, kad miškas jau netrukus bus pradėtas kirsti nepaliekant nei vieno brandaus medžio... Valstybinių miškų urėdijos atstovai teigia, kad „Gojaus miškas – tai ūkinis objektas, kurio mediena skirta pramonei.“... Dalį Gojaus girios nuosavybės teise valdantis Algimantas mano, kad „miškininkams svarbu iškirsti brandų mišką, jį parduoti, o paveldosauga jiems esą nerūpi“. Kiekvienas pajautą gamtai ir gamtos jėgoms turintis asmuo gali įsitikinti, kad Gojaus giria tikrai ypatinga vieta, - joje vaikštant ir rymojant tarsi sustoja laikas, jame esant randasi šviesesnės mintys, atsiranda vidinė rimtis ir pusiausvyra. Tai viena iš Lietuvos jėgos vietų. Naikinant jėgos vietas, naikinama ir pati Lietuvos valstybė. Gojaus miškas gana brandus, - jame gausu šimto ir daugiau metų amžiau medžių. Taigi kieno paliepimu ir sprendimu nespręsta plynai iškirsti šventą Gojaus mišką? Tikėtina, kad tas sprendimas patvirtintas valdant žaliesiems valstiečiams, - Valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Akivaizdu, kad tokiu sprendimu paminama ir gamtosauga, ir paveldosauga, ir valstybės saugumas. Todėl kviečiame visus mylinčius gamtą, Lietuvą ir apskritai žmogiškumą susitelkti dėl Gojaus girios išsaugojimo. Tai šauksmas dėl jūsų dėmesio bendromis pastangomis apginti šią Lietuvos jėgos vietą nuo sunaikinimo. Kokie galimi Gojaus girios išsaugojimo sprendimai? Vienas iš galimų sprendimų tai pakeisti Gojaus miško grupę iš IV, - ūkinis miškas, - į II grupę, - specialios paskirties, rekreacinis miškas. Taip pat Gojaus giria galėtų būti įtraukta į Elektrėnų miesto sudėtį kaip miško parkas. Išsaugokime Gojaus girią, - išgelbėkime ją nuo sunaikinimo! VšĮ „Taurus Siekis“