Nepasitikėjimo pareiškimas teisėsaugos pareigūnams


Parašų: 0


  • Autorius: Piliečių iniciatyva "Už demokratinę teisėsaugą"
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentė
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Gerbiamai Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimui


V I E Š A S P A R E I Š K I M A S

DĖL GENERALINIO PROKURORO DARIAUS VALIO,
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO GINTARO
KRYŽEVIČIAUS IR KĖDAINIŲ APYLINKĖS TEISMO
PIRMININKO VITALIJAUS KONDRATJEVO ATSTATYDINIMO
IŠ PAREIGŲ.
NEPASITIKĖJIMO PAREIŠKIMO PANEVĖŽIO APYGARDOS,
KĖDAINIŲ IR VILNIAUS MIESTO ANTRAM APYLINKĖS
TEISMAMS, TEISINGUMO MINISTRUI REMIGIJUI ŠIMAŠIUI
BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTUI


Mūsų Valstybės Konstitucijos 5 straipsnis skelbia, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Nurodyta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Suverenitetas priklauso tautai.
Tautos rinkta valdžia- Prezidentė, Seimas paskiria Generalinį prokurorą, Aukščiausiojo Teismo pirmininką, teisėjus, kitų teisėsaugų institucijų vadovus. Mūsų valdžia turėtų jausti visą atsakomybę už teisėsaugos būklę šalyje, už savo paskirtų pareigūnų veiklą griežtai vadovaujantis Konstitucija, įstatymais ir tarptautinės teisės normomis. Visi pareigūnai, nežiūrint kokias pareigas beužimtų, už netinkamą pareigų atlikimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi turėtų būtį šalinami iš tarnybos ir traukiami atsakomybėn.
Deja, piliečiai dažnai mato, kad mūsų rinkta valdžia ir jos paskirti pareigūnai netarnauja žmonėms. Šalyje klesti teisinis nihilizmas, nuolat teisėsaugos institucijose pažeidinėjami Konstitucija ir įstatymai, neteisėtai persekiojami jokių nusikaltimų nepadarę piliečiai, ignoruojamos jų teisės ir teisėti interesai. Visuomenė, stebėdama teisėsaugos institucijų veiklą, dažnai susidaro nuomonę, kad tiriant atskirus nusikaltimus ar nagrinėjant bylas, sprendimus priiminėja ne teisėjai ar prokurorai, bet įtakingi nusikalstamo pasaulio atstovai.
Mūsų rinkta valdžia į nuolatinį visuomenės nepasitenkinimą teisėsaugos institucijų pareigūnų veikla, jų nusikalstamai netinkamu tarnybinių pareigų atlikimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi dažnai atsako, kad jie neturi teisės kištis, kad teisėjai ir prokurorai yra nepriklausomi. Tai visiškas absurdas ir nenoras nutraukti savo paskirtų pareigūnų nusikalstamą veiką. Būtent todėl visuomenėje pradeda vyrauti nuomonė, kad kai kurie rezonansiniai nusikaltimai yra dangstomi su mūsų valdžios žinia ir su ja suderinus.
Ryškiais visiško teisinio nihilizmo ir valdžios abejingumo demonstravimo pavyzdžiais tapo D. Kedžio mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo bei jos gyvenamosios vietos nustatymo bylų tyrimas, nagrinėjimas ir priiminėjami sprendimai. Jie jau suskaldė visą šalies visuomenę, kurios didžioji dauguma esame pasipiktinę valdžios ir teisėsaugos institucijų vadovų nusikalstamu savo konstitucinės pareigos tarnauti Valstybei ir žmogui neatlikimu.
Visiškai paprastoje vaiko seksualinio išnaudojimo byloje, kokių kiekvienais metais teismams perduodama apie 100, ikiteisminis tyrimas, buvusiam Generaliniam prokurorui A. Valantinui piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, buvo vilkinamas, ignoruojami byloje surinkti įrodymai, ekspertizės, kurios patvirtino, kad vaikas sako tiesą, nefantazuoja, ignoruojami netgi poligrafo ( melo detektoriaus) duomenys, D. Kędžio daugkartiniai skundai Prezidentui, Seimui, Generaliniam prokurorui.
Visa tai patvirtino ir Seimas savo nutarime „ Dėl D. Kedžio skundų tyrimo“, patvirtindamas, kad užteko įrodymų, kad mergaitė tikrai seksualiai buvo prievartaujama, tai yra, kad padarytas labai sunkus nusikaltimas, numatytas BK 150 str. 4 d. Nutarime konstatuojama, kad Generalinis prokuroras savo tarnybines pareigas atliko netinkamai. Išvadą Seimui priėmė teisės ir teisėtvarkos komitetas, kurį sudaro autoritetingi šalies teisininkai.
Akivaizdu, kad šios bylos ikiteisminį tyrimą ir sprendimų priėmimui darė įtaką su nusikalstamu pasauliu susijusios jėgos. Viskas buvo daroma, kad niekada nebūtų atskleistos visos seksualinio prievartavimo aplinkybės, kad nebūtų išaiškinti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn visi su šia pedofilijos byla susiję asmenys, kad būtų nuslėptas labai sunkaus nusikaltimo padarymas. Galimai didelę įtaką turėjo ir turi šioje byloje VSD pareigūnai- faktiškai už mokesčių mokėtojų pinigus dirbantys prieš Lietuvą.
Dėl buvusio Generalinio prokuroro piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, ikiteisminio tyrimo ignoravimo buvo sukeltos sunkios pasekmės– nužudyti teisėjas J. Furmanavičius bei L. Stankūnaitės sesuo V. Naruševičienė, taip galimai pašalinti pedofilijos bylos liudytojai ar bendrininkai, bei nužudyti A. Ūsas ir D. Kedys.
Po šios tragedijos bei Seimo Nutarimo ir atsistatydinus Generaliniam prokurorui A. Valantinui, nauja Generalinės prokuratūros vadovybė privalėjo imtis visų įstatyminių priemonių, kad būtų įtarimai dėl mergaitės seksualinio prievartavimo pareikšti A. Ūsui ir L. Stankūnaitei, išaiškintos visos nusikaltimo padarymo aplinkybės bei galimi kiti nusikaltėliai ir byla teisingumo vykdymui perduota teismui. Manome, kad Seimo priimto nutarimo vykdymą privalėjo kontroliuoti Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas.
Deja, pasikeitus Generalinės prokuratūros vadovybei, faktiškai šios bylos ikiteisminis tyrimas buvo ir toliau ignoruojamas. Viskas buvo daroma, kad niekada mergaitės seksualinio prievartavimo aplinkybės nebūtų išaiškintos, buvo stengiamasi nuslėpti, kad padarytas labai sunkus nusikaltimas.

A. Ūsui buvo pareikšti įtarimai tik dėl nesunkaus nusikaltimo padarymo-mergaitės tvirkinimo, nors prokuroras įtarime A. Ūsui ir kaltinamajame akte, bylą perduodant į teismą, aprašė visus labai sunkaus nusikaltimo, numatyto BK 150 str. 4 d. požymius, tai yra, kad mergaitė du metus buvo seksualiai prievartaujama L. Stankūnaitės nuomojamame bute.
Visiškas teisinis nihilizmas ir aiškus prokuroro piktnaudžiavimas tame, kad įtarimai dėl bendrininkavimo seksualiniame prievartavime nebuvo pareikšti L. Stankūnaitei.
Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad A. Ūsui, įtakingų nusikaltėlių globotiniui, šiurkščiai pažeidžiant BK, buvo pareikšti švelnūs įtarimai vien tam, kad apraminti visuomenę ir šiek tiek jį patį, nes begrėsė vien piniginė bauda, o ne laisvės atėmimas iki 13 metų. Klanas ir prokurorai, disponuodami bylos įrodymais, nedrįso visai prieš A. Ūsą bylos nutraukti nesant nusikaltimo įvykio. L. Stankūnaitei buvo bijoma pareikšti įtarimus, kad ji „ supykusi“ nepradėtų kalbėti, nes yra neprognozuojama.
A. Ūsui viešai arogantiškai pradėjus reikšti nuomonę, kad jis nesutinka su prokuratūros sprendimu, kad jis turi ką pasakyti, jis po kurio laiko atrandamas „prigėręs“ baloje. Prieš tai atrandamas „ užspringęs“ ir D. Kedys. Visuomenė mano, kad jie abu buvo nužudyti, amžinai užtildant ir juos.
Konstitucijos 118 straipsnyje nurodyta, kad prokuratūra organizuoja ikiteisminius tyrimus ir jiems vadovauja. Prokuratūros įstatyme yra apibrėžtos Generalinio prokuroro teisės ir pareigos. Jame nurodyta, kad prokuratūros vadovas yra Generalinis prokuroras, kuris už savo veiklą atskaitingas Prezidentui ir Seimui. Įstatyme nurodoma, kad jis yra aukštesnysis prokuroras, kad jam tarnybiškai ir procesiniai pavaldūs visi prokurorai. Nurodoma, kad jis turi teisę panaikinti bet kurį žemesnio prokuroro sprendimą ir priimti savarankiškus sprendimus .
Generalinis prokuroras Darius Valys, privalėdamas imtis visų priemonių, kad būtų panaikinti neteisėti, jam pavaldžių prokurorų sprendimai, šioje rezonansinėje byloje demonstruoja visišką abejingumą, o gal ir ne kompetenciją- nesiima jokių priemonių, kad būtų išaiškintos visos nusikaltimo aplinkybės ir panaikinti neteisėti prokurorų sprendimai.
Aukščiausiajam teismui priėmus sprendimą atnaujinti teisminį tyrimą mergaitės seksualinio prievartavimo byloje, Generalinis prokuroras privalėjo duoti nurodymą ar pats asmeniškai priimti sprendimą prašyti teismo šią bylą sugražinti tyrimui papildyti ir , atsiribojus nuo bet kokių išorės jėgų įtakojimo, pavesti objektyviai ištirti visas nusikaltimo padarymo aplinkybes, pareiškiant įtarimus ir L. Stankūnaitei.
Generaliniam prokurorui tinkamai neatliekant savo tarnybinių pareigų, kyla klausimų, kas faktiškai vadovauja pagrindinei šalies teisėsaugos institucijai? Ar jis pats nėra įtakojamas įtakingų asmenų, kurie yra suinteresuoti, kad niekada nebūtų ištirtos šios pedofilinės bylos aplinkybės?
Generaliniam prokurorui nusikalstamai netinkamai atliekant savo tarnybines pareigas, įtakingos klaninės jėgos ėmėsi visų priemonių, kad seksualiai prievartauta mergaitė būtų sugražinta galimai nusikaltimo bendrininkei L. Stankūnaitei, kad būtų iš teisėjos pareigų atleista ir baudžiamojon atsakomybėn patraukta principingai kovojanti už teisingumą Neringa Venckienė.
2011-12-16 Kėdainių apylinkės teismo pirmininkas V. Kondratjevas, tenkindamas L. Stankūnaitės pareiškimą, pažeisdamas Konstituciją, įstatymus, Jungtinių Tautų Vaiko Teisių Konvenciją, ignoruodamas, kad atnaujintas teisminis tyrimas vaiko seksualinio prievartavimo byloje, kur galimai įtarimai bus pareikšti ir L. Stankūnaitei, priėmė sprendimą nustatyti vaiko gyvenamąją vietą kartu su galima jos prievartavimo bendrininke L. Stankūnaite. Net neįsiteisėjus šiam sprendimui, V. Kondratjevas nurodė, kad šį sprendimą būtina skubiai vykdyti. Visiška teisinio nihilizmo viršūnė.
Prezidentei Daliai Grybauskaitei atsisakius patenkinti teisėjų tarybos prašymą atleisti N. Venckienę iš pareigų, bei pareiškus savo nuomonę, kad vykdant sprendimą negalima prieš vaiką jokia prievarta, prasidėjo puolimas prieš ją pačią, nuolat grasinant net valstybės perversmu- antru „paksogeitu“. Viešai galimą nusikaltimo bendrininkę L. Stankūnaitę pradėjo ginti A. Sakalas, E. Kūris, V. Nekrošius, teisingumo ministras R. Šimašius, buvęs cirko klounas A. Vinokuras... Net buvęs Prezidentas V. Adamkus aktyviai savo viešais pareiškimais stojo galimų pedofilų pusėn. Kai kurios žiniasklaidos priemonės jau seniai tapo šių „ teisės korifėjų“ ir ekspolitikų garsiakalbiu.
Sunkiai suprantama yra tai, kad net Aukščiausiojo teismo pirmininkas G. Kryževičius jau pareiškė savo išankstinę nuomonę, kad šis, visus norminius aktus pažeidžiantis sprendimas, turi būti skubiai įvykdytas ir , kad teisėja Neringa Venckienė turi būti pašalinta iš pareigų. Tikriausiai Aukščiausiojo teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkas R. Kryževičius supranta, kad jo nuomonė yra svarbi visiems teisėjams ir prokurorams ir , kad Aukščiausiajam teismui pačiam gali tekti nagrinėti šią bylą. Manome, kad Aukščiausiojo teismo vadovas sulaužė duotą priesaiką ir įstatymus, reikalaujančius būti nešališkam. Kas privertė R. Kryževičių sulaužyti teisėjo priesaiką?
Visuomenei kelia nusistebėjimą ir pasipiktinimą Aukščiausiojo teismo pirmininko R. Kryževičiaus viešas pareiškimas, kad jis gins teisėją V. Kondratjevą kaip ir kitus teisėjus.
Ar ne todėl teismuose klesti korupcija, nebaudžiamumo atmosfera ir visiškas Konstitucijos ir įstatymų ignoravimas bei arogantiškai demonstruojama panieka visai visuomenei.
Visiškai neseniai pagal STT surinktą medžiagą iš teisėjų pareigų buvo atleisti net keturi teisėjai. Dar vieno teisėjo atleidimo klausimas bus sprendžiamas jam sugrįžus iš atostogų.
STT konstatavo, kad šie teisėjai diskreditavo teisėjo vardą-kišosi į bylų nagrinėjimą, prašydami savo draugams priimti palankius sprendimus. Visi šie teisėjai sulaužė duotą priesaiką, prisiekę ištikimai tarnauti valstybei, jos žmonėms, vykdyti tik Konstituciją ir įstatymus. Konstitucijos 114 str. draudžia bet kam kištis į teisėjo veiklą už ką numatyta net baudžiamoji atsakomybė. Matyt, kai kuriuose teismuose vyrauja nuostata, kad Konstitucija teisėjams iš viso negalioja.
Keturi teisėjai atleidžiami ne už priesaikos sulaužymą ir teisėjo vardo diskreditavimą, bet jiems leidžiama išeiti savo noru. Ir tai kai kas vadina apsivalymu.

Ką tik net Aukščiausiojo teismo teisėjai viešai pademonstravo, kad Valstybės paskelbta kova prieš korupciją jiems nieko nereiškia, kad jie yra virš visos valstybės. Aukščiausiasis teismas parodė panieką valstybei, faktiškai atleidęs nuo bausmės atlikimo kyšininką Eriką Vaitekūną, buvusį Generalinės prokuratūros prokurorą, reketavusį žmones ir paėmusį net 30000 Lt. kyšį.
Atkreipime dėmesį į tai, kad tikrai principingai ir garbingai pasielgė buvęs Aukščiausiojo teismo pirmininkas Vytautas Greičius, nesutikdamas su tokiu sprendimu ir pareikšdamas atskirą nuomonę.
Tokie principingi ir dori teisėjai ir turėtų vadovauti visiems teismams bei Aukščiausiajam teismui, kuris formuoja visos valstybės teisminę praktiką vykdant teisingumą.
Manome, kad Aukščiausiojo teismo ir teisėjų tarybos pirmininkas G. Kryževičius, jausdamas savo kaltę ir prisiimdamas visą atsakomybę jau seniai turėjo pats atsistatydinti.

Visi šie pareiškėjai viešai, su neslepiamu cinizmu skelbia, kad teisingumą vykdo tik teismas, todėl teisėjo V. Kondratjevo dar net neįsiteisėjęs sprendimas turi būti skubiai įvykdytas. Visi jie „ užmiršta“ tik tai, kad Konstitucijoje nėra nuostatos, kad teismai vykdo neteisingumą. Visi jie užmiršta, kad faktiškai iš pareigų reikia šalinti ir traukti atsakomybėn ne N. Venskienę, bet įstatymus piktybiškai ignoravusį teisėją V. Kondratjevą.
Visuomenei kelia nepasitikėjimą Panevėžio apygardos teismo teisėjų veiksmai, kai atvirai yra ignoruojama net atsakovo teisė apskųsti neteisėtus sprendimus, sudaromos dirbtinės kliūtys apskundimui.

Visuomenė negali pasitikėti Aukščiausiojo teismo veiksmais, kai jis pavedė atnaujintoje vaiko seksualinio prievartavimo byloje teisminį tyrimą atlikti Vilniaus miesto 2-am apylinkės teismui. Kyla pagrįsti klausimai, ar taip nepadaryta todėl, kad šio teismo pirmininku iki paskiriant Generaliniu prokuroru dirbo A. Valantinas, kuris ir dabar ten dirba teisėju? Ar tokiam sprendimui įtakos neturėjo tai, kad A. Valantinas yra R. Kryževičiaus, kaip ir nužudytojo J. Furmanavičiaus kurso draugas?
Manome, kad visuomenės nepasitikėjimas visiškai pasitvirtino, 2012-02-13 šiam teismui priėmus sprendimą iki balandžio mėnesio atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kol nebus išspręstas mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo klausimas, tai yra, kol nebus išspręstas vaiko atstovės N. Venskienės pakeitimo galima nusikaltimo bendrininke L. Stankūnaite klausimas. Tikriausiai, po viešų Aukščiausiojo teismo pirmininko ir „ teisės korifėjų“ pareiškimų šiam teismui jau žinomas ir Panevėžio apygardos teismo būsimas sprendimas?
Ar teisėjams neatrodo, kad privalėjo būti priimtas visiškai priešingas sprendimas- sustabdyta vaiko gyvenamosios vietos nustatyto civilinė byla bei sprendimo vykdymas, kol nebus išnagrinėta mergaitės seksualinio prievartavimo byla?
Toks sprendimas yra dar vienas teisinio nihilizmo viešas demonstravimas. Nuo kada baudžiamojoje byloje sprendimų priėmimas priklauso nuo vaiko atstovo pakeitimo, o ne nuo baudžiamojoje byloje pateiktų įrodymų tyrimo ir jų vertinimo? Ar tai nereiškia, kad ir Vilniaus miesto antras apylinkės teismas yra įtakojamas klaninių jėgų?
Visuomenė negali suprasti ir pateisinti, kodėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo civilinę bylą gali nagrinėti tik Kėdainių ir Panevėžio apygardos teismai? Ar tai nereiškia, kad šių teismų vadovai bei kai kurie teisėjai yra priklausomi savo sprendimuose nuo išorės nusikalstamų struktūrų poveikio ir priimdami sprendimus negali būti nešališki?
Visuomenė negali suprasti, kodėl remiantis galimo VSD informatoriaus viešai apsimelavusio M. Žalimo parodymais iki šiol yra suimtas neįgalus R. Ivanauskas? Kodėl Generalinis prokuroras D. Valys dar iki šiol nesupranta, kad Generalinės prokuratūros pareigūnai galimai pasidavė nusikalstamų struktūrų provokacijai, kad negalima tikėti žmogum, jei jis ištisai meluoja ir jo mele ieškant tiesos, negalima keletą mėnesių laikyti galimai nekaltą asmenį? Generalinis prokuroras privalo suprasti, kad jis prisiima visą atsakomybę už savo pavaldinių galimą piktnaudžiavimą, už prokuratūros ir policijos diskreditavimą. Jis turi suprasti ir tai, kad vengiant baudžiamosios atsakomybės, nusikaltėlių struktūros gali „pakišti“ dar ne vieną tokį „liudytoją“.
Visuomenei akivaizdu, kad nusikalstamos, galimai VSD kai kurių pareigūnų dengiamos įtakingos pedofilinės jėgos, sutelkė visą savo įtaką, kad mergaitės seksualinio prievartavimo, tragedijos Kaune aplinkybės niekada nebūtų išaiškintos ir, kad tikrieji nusikaltėliai nebūtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Jausdama įtakingų jėgų paramą galima nusikaltimo bendrininkė L. Stankūnaitė viešai demonstruoja savo aroganciją ir panieką visai visuomenei ir jos nuomonei. Manome, kad L. Stankūnaitė dar nesupranta, kad ji ir jos prievartauta dukrelė kėlė ir kels pavojų visam pedofiliniam klanui, kad priėmus klanui reikalingus sprendimus, jos gali būti amžinai užtildytos.
Visa tai nebūtų įmanoma, jei buvęs Generalinis prokuroras A. Valantinas ir Generalinis prokuroras D. Valys savo tarnybines pareigas būtų atlikę tinkamai ir savo nusikalstamu neveikimu ar piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi nebūtų sudarę sąlygų kilti sunkioms pasekmėms ar joms kilti ateityje. Atkreiptinas dėmesys, kad tiriant ir kitus rezonansinius nusikaltimus galimai taip pat buvo piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi.
Grupė visuomenės atstovų siekdami, kad nedelsiant būtų imtasi priemonių Konstitucijos ir įstatymų pažeidimų pašalinimui, 2012-02-10 įteikė Generaliniam prokurorui D. Valiui pareiškimą, reikalaujant nedelsiant imtis priemonių įstatymų pažeidimams pašalinti, objektyviam ir nešališkam baudžiamųjų bylų ištyrimui ir jų perdavimo teismui. Nesiėmus jokių priemonių, buvo reikalaujama Generalinės prokuratūros vadovo atsistatydinimoTenka konstatuoti , kad Generalinis prokuroras nusprendė ignoruoti įteiktą pareiškimą, nes tolimesni prokuratūros veiksmai rodo, kad Generalinis prokuroras jokių veiksmingų priemonių teisingumui atstatyti nesiruošia imtis.
Šių metų vasario 13 d., Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pradėjus nagrinėti Aukščiausiojo teismo atnaujintą baudžiamąją bylą dėl mergaitės seksualinio prievartavimo, prokuratūros atstovas šioje byloje- valstybinis kaltintojas, palaikydamas L. Stankūnaitės ir A. Ūso advokatų išankstinę viešai pareikštą nuomonę, kad sprendimą baudžiamojoje byloje bus galima priimti tik tada, kai mergaitės interesus galės atstovauti L. Stankūnaitė, paprašė teismo baudžiamosios bylos nagrinėjimą atidėti, kol bus priimtas sprendimas mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo civilinėje byloje. Teismas tokį prokuroro advokataujantį prašymą patenkino.
Aiškiai buvo pademonstruota, kad baudžiamoji byla bus nagrinėjama tik tada, kai mergaitės interesus pradės atstovauti galima nusikaltimo bendrininkė L. Stankūnaitė.
Šių metų vasario 22 d. dėl įteikto pareiškimo visuomenės atstovai susitiko su Generalinės prokuratūros vadovais. Susitikime dalyvavę Generalinis prokuroras D. Valys, jo pavaduotojas D. Raulušaitis ir ONKT departamento vyriausiasis prokuroras I. Mikelionis pademonstravo vien panieką visai visuomenei, pareikšdami, kad visuomenės balsas ir nuomonė jiems nieko nereiškia, kad jie nesiruošia atlikti jokių veiksmų, kad būtų ištirtos visos nusikaltimų padarymo aplinkybės ir bylos teisingumo vykdymui būtų perduotos teismui.
Susitikime dalyvavę visuomenės atstovai susidarė tvirtą nuomonę, kad prokuratūros vadovai nėra savarankiški, kad jie vykdo trečiųjų jėgų, galimai nusikaltėlių nurodymus.
Visa tai rodo, kad kol Generalinei prokuratūrai vadovaus D. Valys, Generalinė prokuratūra ir toliau galimai bus įtakojama nusikalstamų struktūrų, bus ignoruojami Konstitucija ir įstatymai, bus kompromituojama visa šalies teisėsauga, ignoruojamos žmonių teisės ir teisėti interesai, persekiojami nekalti asmenys.
Atkreipime dėmesį į tai, kad, Seimas iki šiol nėra išreiškęs savo principingos pozicijos dėl vykstančio teisinio nihilizmo prokuratūroje ir teismuose, kad faktiškai kompromituojama visa valstybė, griaunami teisinės valstybės pamatai.
Seimas nekreipia jokio dėmesio į visoje Europoje egzistuojančią pedofilijos problemą, į tai, kad pedofilijos bylų tyrimai kaimyninėse Latvijoje ir Rusijoje, kitose valstybėse parodė, kad tikrai veikia pedofiliniai klanai, kurių nariais būna įtakingi valstybių politikai ir pareigūnai.
Seimas nekreipia jokio dėmesio į tai, kad Lenkijos, Estijos, Rusijos parlamentai, matydami didžiulę pedofilijos problemą šiose valstybėse, jau priėmė pedofilų kastracijos įstatymus. Visiškai neseniai net Popiežius savo pareiškime atkreipė dėmesį į vaikų seksualinio išnaudojimo problemą.
Visiškai abejingai šį procesą stebi visos politinės frakcijos Seime, Seimo teisės ir teisėtvarkos, gynybos ir nacionalinio saugumo komitetai, nors jau viešai grasinama net valstybės perversmu.
Visuomenei pagrįstai kyla klausimų, ar įtakingos klaninės- pedofilinės jėgos nedaro poveikio ir Seimui? Norisi visiems Seimo nariams priminti, kad jie valstybei savo tautai prisiekė tarnauti tik žmonėms Konstitucijai ir įstatymas. Ar Seimo narių abejingumas nereiškia, kad jie jau patys sulaužė duotą priesaiką? Gal tai reiškia ir tai, kad jie nebeketina dalyvauti artėjančiuose Seimo rinkimuose?
Atkreipiame dėmesį į tai, kad negali būti slepiami jokie nusikaltimai, prisidengiant Valstybės paslapties saugojimu.

Vadovaujantis Konstitucijos 84 str. 11 p., 14 p., 115 str. 5 p., 116 str.

REIKALAUJAME:

1. Už priesaikos sulaužymą Generalinį prokurorą Darių Valį atleisti iš užimamų pareigų bei spręsti jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą dėl netinkamo pareigų atlikimo, padarant didelę žalą valstybei ir visuomenei.
Imtis priemonių, kad būtų įvykdyta Generalinės prokuratūros reforma, iš jos pašalinant visus susikompromitavusius ir įstatymus pažeidinėjančius pareigūnus.
2. Už priesaikos sulaužymą Aukščiausiojo teismo pirmininką Gintarą Kryževičių pašalinti iš pareigų apkaltos Seime tvarka.
3. Už teisėjo vardo diskreditavimą, Priesaikos sulaužymą, Konstitucijos ir įstatymų ignoravimą Kėdainių teismo teisėją, šio teismo pirmininką Vitalijų Kondratjevą atleisti iš pareigų ir spręsti jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą dėl piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, padarant didelę žalą valstybei ir visuomenei.
4. Reiškiame nepasitikėjimą Panevėžio apygardos, Kėdainių ir Vilniaus antram apylinkių teismams bei manome, kad tikslinga spręsti klausimą dėl šių teismų vadovų bei kai kurių teisėjų atitikimo užimamoms pareigoms klausimą.
5. Reiškiame nepasitikėjimą Teisingumo ministru Regimantu Šimašiumi. Manome, kad būtina spręsti jo atitikimo šioms pareigoms klausimą.
6. Reiškiame nepasitikėjimą Valstybės saugumo departamento veikla ir manome, kad tikslinga spręsti klausimą dėl departamento Generalinio direktoriaus pašalinimo iš pareigų bei nuodugnaus Departamento operatyvinių tarnybų audito atlikimo bei jo reorganizavimo į instituciją, tarnaujančią tik Tautai ir valstybei.
7. Imtis priemonių, kad būtų objektyviai iš pagrindų ištirtos mergaitės seksualinio prievartavimo, J. Furmanavičiaus , V. Naruševičiaus nužudymo, bei galimai nužudytų D. Kedžio ir A. Ūso baudžiamosios bylos.
8. Esame įsitikinę, kad ateityje, siekiant išvengti bet kokių spekuliacijų dėl galimos įtakingo klano įtakos šių bylų ikiteisminiame tyrime bei dėl ypatingai didelės šių bylų rezonansinės reikšmės valstybei, būtina pagal teisinės pagalbos tarptautines sutartis kreiptis į Lenkijos Generalinę prokuratūrą prašant šių bylų ikiteisminį ištyrimą pilnai perimti savo žinion.
9. Būtina imtis priemonių, kad būtų sustabdytas neteisėto teisėjo V. Kondratjevo sprendimo nustatyti mergaitės gyvenamąją vietą kartu su L. Stankūnaite vykdymas, bei, kad pats sprendimas būtų panaikintas.
10. Pavesti naujam Generaliniam prokurorui išspręsti L. Stankūnaitės valstybės apsaugos panaikinimo klausimą, pareiškiant jai įtarimus dėl mergaitės seksualinio prievartavimo bei kardomosios priemonės paskyrimo.
11. Naujas Generalinis prokuroras turėtų atkreipti dėmesį į visuomenės atstovų 2012-02-10 pareiškimą Generaliniam prokurorui bei imtis priemonių nurodytiems pažeidimams pašalinti.

Kartu reiškiame tvirtą įsitikinimą, kad dauguma teisėjų ir prokurorų yra dori ir garbingi žmonės ir pareigūnai. Tikime, kad jie patys supranta dėl kokių priežasčių valstybėje tarpsta teisinis nihilizmas ir patys pasiruošę imtis priemonių , kad teisėsaugos institucijos pradėtų tarnauti valstybei ir žmonėms.

Nesiėmus mūsų Reikalavime išdėstytų priemonių, pasiliekame sau teisę Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka rengti viešas nepaklusnumo akcijas, demonstracijas, piketus, reikalaujant valdžios atsakomybės už blogą padėtį valstybėje. Kviesime šalies piliečius Seimo rinkimuose atmesti visas jame atstovaujamas partijas, nes jų vadovybė savo nusikalstamu abejingumu teisėtiems rinkėjų lūkesčiams vis labiau kelia grėsmę valstybės pagrindams. Kaip kraštutinė protesto forma neatmetama ir galimybė kreiptis į Tautą, kviečiant boikotuoti Seimo rinkimus.
2012.02.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas