Panaikinti kliūtis ūkininkų veiklai plėtoti

3 PARAŠAI

Kategorija:


Lietuvos respublikos Ūkininko ūkio įstatyme nurodyta, jog „Ūkis įregistruojamas, jei pageidaujančio įregistruoti ūkį asmens pateikti dokumentai atitinka Įstatymo 4 straipsnyje nurodytas sąlygas“ (LR ūkininko ūkio įstatymas, Nr. IX-1250, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5537 (2002-12-24).
Tačiau LR žemės ūkio ministerija įvedė papildomus, įstatymo 8 str. nenumatytus apribojimus dėl ūkininko ūkio registravimo ir uždraudė registruoti ūkius kitose savivaldybėse esančiuose sklypuose.
Pagal LR žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298 "Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos") asmeniui leidžiama registruoti ūkininko ūkį tiktai vienoje savivaldybėje, neatsižvelgiant į tai, kad žemės sklypai yra skirtingose savivaldybėse ir vykdoma skirtingų krypčių veikla.
Toks Žėmės ūkio ministerijos įvestas draudimas steigti ūkius atskirose savivaldybėse nesiderina su pagrindinėmis LR ūkininko ūkio įstatymo nuostatomis ir yra žalingas ir kitais aspektais, kadangi:
1. Apriboja žemės savininkų konstitucines teises naudoti žemės sklypus savarankiškai ir nevaržomai veiklai.
2. Prieštarauja Kaimo plėtros strategijos pagrindiniams principams ir tikslams.
3. Yra pagrindinė priežastis dėl gilėjančių kaimo problemų – mažėjančio gyventojų skaičiaus, nykstančių sodybų, didėjančio nedarbo ir kt.
4. Stabdo žemės ūkio sektoriaus ekonominę plėtrą, kadangi trukdo didinti žemės ūkio veiklos efektyvumą, racionaliau panaudoti žemės plotus, panaudoti tinkamiausius ūkininkavimo metodus, kadangi, neįregistravus ūkio, neleidžiama statyti veiklai reikalingus pastatus bei statinius.
5. Mažina ūkininkų pajamas, o ūkininkų patiriami nuostoliai nekompensuojami.
6. Mažina ūkio ir jo produkcijos konkurencingumą, kadangi sudėtinga optimizuoti ūkio veiklą skirtingose teritorijose
7. Didina jaunų Lietuvos žmonių emigraciją, aštrina kitas socialines problemas.
8. Didina gyventojų nepasitenkinimą Lietuvos valdžia, teisine sistema, nes poįstatyminiai aktai dažnai iškreipia įstatymo principus, nepagrįstai įvedant papildomus biurokratinius apribojimus bei reikalavimus.
9. Diskriminuoja žemės ūkio veiklą kitų ekonominės veiklos sričių ir veiklos teisinių formų atžvilgiu (vienas asmuo gali Lietuvoje steigti keletą akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių).
10. Mažina šalies nacionalinį saugumą, kadangi neleidžia ūkininkams sukurti reikiamos infrastruktūros.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių ir ,siekiant spartinti žemės ūkio sektoriaus ekonomikos augimą bei panaikinti Kaimo plėtros strategijos 2014-2020 m. įgyvendinimo kliūtis, REIKALAUJAME:
- pakeisti ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklių ( patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298 "Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos") 3 punktą tokia redakcija: „Vieno asmens vardu gali būti įregistruoti keli ūkiai, jeigu žemės sklypai yra keliose savivaldybėse. Taip pat gali būti steigiami ūkio filialai. Vienoje savivaldybėje gali būti steigiami keli filialai, jeigu 0,5 ha ir didesni žemės sklypai viens nuo kito yra nutolę 3 ir daugiau km (pagal kelius). Ūkis ir filialai registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija.“

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!