Panaikinti kliūtis ūkininkų veiklai plėtoti


Parašų: 3


  • Autorius: K.Lukaševičius
  • Adresuota: Lietuvos žemės ūkio ministerija
  • Kategorija: Valdžia ir politika


Lietuvos respublikos Ūkininko ūkio įstatyme nurodyta, jog „Ūkis įregistruojamas, jei pageidaujančio įregistruoti ūkį asmens pateikti dokumentai atitinka Įstatymo 4 straipsnyje nurodytas sąlygas“ (LR ūkininko ūkio įstatymas, Nr. IX-1250, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5537 (2002-12-24).
Tačiau LR žemės ūkio ministerija įvedė papildomus, įstatymo 8 str. nenumatytus apribojimus dėl ūkininko ūkio registravimo ir uždraudė registruoti ūkius kitose savivaldybėse esančiuose sklypuose.
Pagal LR žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298 "Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos") asmeniui leidžiama registruoti ūkininko ūkį tiktai vienoje savivaldybėje, neatsižvelgiant į tai, kad žemės sklypai yra skirtingose savivaldybėse ir vykdoma skirtingų krypčių veikla.
Toks Žėmės ūkio ministerijos įvestas draudimas steigti ūkius atskirose savivaldybėse nesiderina su pagrindinėmis LR ūkininko ūkio įstatymo nuostatomis ir yra žalingas ir kitais aspektais, kadangi:
1. Apriboja žemės savininkų konstitucines teises naudoti žemės sklypus savarankiškai ir nevaržomai veiklai.
2. Prieštarauja Kaimo plėtros strategijos pagrindiniams principams ir tikslams.
3. Yra pagrindinė priežastis dėl gilėjančių kaimo problemų – mažėjančio gyventojų skaičiaus, nykstančių sodybų, didėjančio nedarbo ir kt.
4. Stabdo žemės ūkio sektoriaus ekonominę plėtrą, kadangi trukdo didinti žemės ūkio veiklos efektyvumą, racionaliau panaudoti žemės plotus, panaudoti tinkamiausius ūkininkavimo metodus, kadangi, neįregistravus ūkio, neleidžiama statyti veiklai reikalingus pastatus bei statinius.
5. Mažina ūkininkų pajamas, o ūkininkų patiriami nuostoliai nekompensuojami.
6. Mažina ūkio ir jo produkcijos konkurencingumą, kadangi sudėtinga optimizuoti ūkio veiklą skirtingose teritorijose
7. Didina jaunų Lietuvos žmonių emigraciją, aštrina kitas socialines problemas.
8. Didina gyventojų nepasitenkinimą Lietuvos valdžia, teisine sistema, nes poįstatyminiai aktai dažnai iškreipia įstatymo principus, nepagrįstai įvedant papildomus biurokratinius apribojimus bei reikalavimus.
9. Diskriminuoja žemės ūkio veiklą kitų ekonominės veiklos sričių ir veiklos teisinių formų atžvilgiu (vienas asmuo gali Lietuvoje steigti keletą akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių).
10. Mažina šalies nacionalinį saugumą, kadangi neleidžia ūkininkams sukurti reikiamos infrastruktūros.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių ir ,siekiant spartinti žemės ūkio sektoriaus ekonomikos augimą bei panaikinti Kaimo plėtros strategijos 2014-2020 m. įgyvendinimo kliūtis, REIKALAUJAME:
- pakeisti ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklių ( patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298 "Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos") 3 punktą tokia redakcija: „Vieno asmens vardu gali būti įregistruoti keli ūkiai, jeigu žemės sklypai yra keliose savivaldybėse. Taip pat gali būti steigiami ūkio filialai. Vienoje savivaldybėje gali būti steigiami keli filialai, jeigu 0,5 ha ir didesni žemės sklypai viens nuo kito yra nutolę 3 ir daugiau km (pagal kelius). Ūkis ir filialai registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija.“