Išsaugokime Šimonių girią

LR Prezidentui, LR Ministrui pirmininkui, LR Aplinkos ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, LR Kultūros ministerijai, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Anykščių rajono savivaldybės Merui, Kupiškio rajono savivaldybės Merui, Valstybinei miškų urėdijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Valstybiniam miškotvarkos institutui, Anykščių regioninio parko direkcijai

PRAŠYMAS
DĖL ŠIMONIŲ GIRIOS BIOSFEROS POLIGONO IŠSAUGOJIMO


Mes, šį prašymą pasirašę Šimonių girios biosferos poligone (toliau trumpinama: Šimonių giria) gyvenantys, verslo, sveikatinimo bei kultūrinę veiklą vykdantys, poilsiaujantys, medžiojantys, miško gėrybes renkantys žmonės, esame susirūpinę dėl Šimonių girios, Lietuvos sengirių relikto, kuriam kelia grėsmę intensyvi ūkinė veikla- miško kirtimai, išlikimo. Raginame iš esmės peržiūrėti šios teritorijos miškų tvarkymo politiką ir teisinį reguliavimą ir užtikrinti šio vieno didžiausių Lietuvos miškų masyvo išsaugojimą.

Šimonių giria, Anykščių ir Kupiškio rajonuose besidriekiantis miškų masyvas, yra viena didžiausių ir brandžiausių girių Lietuvoje, turtinga retomis augalų ir gyvūnų rūšimis, buveinėmis ir kultūros bei istorijos vertybėmis. Čia dar gyvena nykstančios mūsų šalies ir Europos gyvūnijos bei augalijos rūšys, tokios kaip juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai, kurtiniai, žvirblinės pelėdos, baltieji kiškiai, lūšys bei saugomi vabzdžiai ir augalai. Gamtos vertybėms išsaugoti šiame miškų masyve yra įsteigtas biosferos poligonas. Giria yra priskirta „Natura 2000“ - Europos mastu saugomų teritorijų tinklui.

Šiuose miškuose tebegyvuoja unikalūs etnografiniai kaimai, kuriuose atgimsta tradicijos ir kultūrinis gyvenimas: kuriasi bendruomenės, kultūros, sveikatingumo ir turizmo sričių verslai, kasmet vyksta V. Sondeckio rengiami tarptautinės klasikinės ir modernios muzikos koncertai, tarptautinis Miško festivalis, Žalčiasalio festivalis, dailininkų plenerai, vaikų stovyklos, senųjų amatų mokymai, kūrybinės dirbtuvės, plenerai, gausiai lankomi atlaidai ir Mišios medinėje Inkūnų bažnytėlėje.

Nors Šimonių giria turi didžiulę gamtinę, rekreacinę ir kultūrinę vertę ir priklauso saugomų teritorijų tinklui (biosferos poligonas, Natura 2000), tačiau tuo pačiu didžioji šios girios dalis yra priskirta ūkinių miškų grupei, kur šiuo metu intensyviai ūkininkaujama miškus kertant plynai. Susidaro paradoksali situacija, kai ta pati teritorija yra ir saugoma, ir intensyviai kertama. Teisinėje valstybėje tokia teisinė situacija yra negalima. Taip dėl trumpalaikio pelno naikinamas ilgaamžis Lietuvos gamtinis turtas, gyvybiškai svarbus mūsų sveikatai, kultūrai ir ateities gerovei. Yra paskaičiuota, kad miško teikiamos ekosistemų paslaugos (pvz., CO2 sugėrimas, vandens apsauga, bioįvairovės apsauga, rekreacija ir kitos) yra 1,5 karto didesnės nei iškirstos medienos vertė, o tautos savivertei ir tapatybei girios vertė yra neįkainojama. Dabartinis reguliavimas neužtikrina tinkamos esamų vertybių apsaugos ir vientisos girios išsaugojimo.

PRAŠOME sustabdyti Šimonių girios biosferos poligono miško masyvo ardymą, peržiūrint ir keičiant teisinį teritorijos reguliavimą ir užtikrinti veiksmingą girios apsaugą dabarties ir ateinančioms kartoms.

Kaip galimus sprendimus, SIŪLOME:

Keisti esamus ūkinius miškus (IV grupė) ir apsauginius miškus (III grupė) į ekosistemų apsaugos ir rekreacinius miškus (II a ir b grupės).

Mažinti ūkininkavimo intensyvumą, drausti plynus kirtimus, išsaugoti brandžius miškus ir miško paklotę, riboti sunkiosios technikos naudojimą, griežtinti miškotvarkos projektų rengimo ir leidimų kirsti išdavimo kontrolę ir priežiūrą, prieš išduodant leidimus (ir einamiesiems kirtimams) atlikti privalomą kirtimų poveikio aplinkai vertinimą, įtraukiant vietos bendruomenes.

Vykdyti įsipareigojimus saugant rūšis Natura 2000 teritorijoje ir garantuoti gamtinių kompleksų apsaugą, atlikti esamos būklės išsamią inventorizaciją ir šioje teritorijoje vykdyti TIK ekologinę miškininkystę.
Plėsti biosferos poligono ribas, numatyti jame naujus arba plėsti esamus draustinius, sukurti rekreacinę zoną.

Kol nebus priimti atitinkami sprendimai ir užtikrinta girios apsauga, skelbti moratoriumą naujiems kirtimams ir stabdyti jau išduotus leidimus miškui kirsti.

Įtraukti sustiprintą Šimonių girios biosferos poligono gamtos apsaugą į ruošiamą Nacionalinę miškų strategiją.

Šimonių giria yra Lietuvos ir Europos gamtos vertybė ir yra priskiriama prie didžiausių rekreacinės kokybės arealų Lietuvoje. Todėl mūsų visų tikslas turėtų būti išsaugoti brandų ir vientisą Šimonių girios miškų masyvą ir auginti jo ilgalaikę gamtinę vertę, kuri yra būtina mūsų sveikatai, poilsiui ir gerovei, naudoti ją pagal darnaus vystymosi principus. Tik tokia, gamtiškai turtinga giria turės ilgaamžį potencialą pritraukti poilsinį, rekreacinį, prestižinį sveikatingumo verslą, gamtos pažinimo paslaugas. Tokia giria neš kultūrinę ir ekonominę naudą kurorto statusą turinčiam Anykščių miestui, regionui ir Lietuvai, o tai bus ilgaamžė ir tvari nauda.

Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinė grupėKontaktams:
[email protected]

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Zita (Kupiškis)
2020-06-16 / 12:53
Negalima naikinto to, ko jūs neauginote, ko nesodinote. Mano kraštas tegul būna apsaugotas nuo miškų ir girių naikintojų.!
2 Janina
2019-10-17 / 15:46
Išsaugosime Šimonių girią - išsaugosime Lietuvos miškus
3 Jolanta (Kaunas)
2019-10-10 / 18:37
Stabdykite barbarišką Šimonių girios naikinimą!
4 Rita
2019-10-10 / 18:30
Brandus medziai yra vertybe, kurios neatstos jokie nuleipe dekoratyviniai medeliai.
5 Neskelbiama (Kupiškis)
2019-10-09 / 20:40
Man yra labai svarbi šimoniu giria. Čia gime ir užaugo mano senelis. Daug metu gyveno visa jo šeima. Labai liudna dabar nuvažiuoti ir pamatyti iškirstus plynus laukus. Aš tik už tai kad ja išsaugotu!!
6 Ona
2019-10-09 / 12:48
Pritariu, labai rūpi Lietuvos sengirių išsaugojimas, tas kuo įdomi ir reikšminga Lietuva
7 Jurate
2019-10-07 / 13:15
Nenaikinkit didžiausio Lietuvos turto. Net ir atsodintas miškas neatstoja tikro miško - sengirės...
8 Neskelbiama
2019-10-07 / 10:01
Matau, kaip menkas žemės grumstas dėl mūsų kaunasi ir grumias. Girdžiu, kaip skaudžiai upė teka, kad mūsų ji kasdien netenka. Regiu, žiūrėdamas į mišką, kaip jis už mus lyg Dievas miršta.
9 Janina (Kupiškis)
2019-10-06 / 23:36
Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti Aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti. Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. Mat toj pati galybė, ką miškus sugraužė, Širdį, dūšią apgriuvo... ir giesmę nulaužė.
10 Kestutis (Kaunas)
2019-10-06 / 23:35
Atvažiavo kučmeistras, šilą apžiūrėjo, Ravus ant kelių kasė, liesvinčius padėjo, Ir paganią ažgynė, ir grybaut ažgynė; Slapta pardavinėjo ir par naktis skynė; Vyresnybei melavo; ė žmonėms, kai verkė, Nasrus kamšė kulokais, kraujo klanan merkė, Ir kas metai Anykščius miško kuoptų varė; Išpūstėjęs iščinto, zasiekus padarė...
11 Aldona (Molėtai)
2019-10-06 / 21:42
Labanoro girios nebeliko, tai nors Šimonių giria išlieka
12 Vytautas (Vilnius)
2019-10-06 / 15:34
Šalin barbarus su kirviais iš Šimonių girios ir kitų Lietuvos miškų...
13 Neskelbiama
2019-10-06 / 13:53
Su ašarom pirmieji truputį praskynę, Vaitodami jų vaikai teip gynę tėvynę; Dūsaudami anūkai tuos miškus aikvoję, Proanūkiai vežimais miestelin vežioję; Po keturias dešimtis vežimų pardavę, Džiaugdavęsi, ant dienos po muštinį gavę.
14 Neskelbiama (Anykščiai)
2019-10-06 / 13:37
Pritariu Šimonių girios išsaugojimui. Mano senutė mama net žiūrėti negalėdavo, kai didžiulės mašinos veždavo mišką. O dabar mašinų su mediena vis daugėja...
15 Laima
2019-10-06 / 13:37
Esu prieš Šimonių girios kirtimą, ją reikia saugoti o ne parduoti! Ši giria nuo amžių saugojo, gynė Šimonių miestelio žmones, maitino juos savo miško gėrybėmis suteikdavo dvasinę ramybę ir stilrybę. Ir dabar giria yra mylima visų kupiškėnų, kodėl valstybė kurią mes kuriame ją iš mūsų nori atimti? Už ką?
16 Valdas
2019-10-06 / 11:35
Valdžiažmogiai ,riebaluotomis nuo pinigų rankomis - eikit lauk iš mūsų Girių...
17 Neskelbiama (Kupiškis)
2019-10-06 / 09:09
Pilnai pritariu. Už Šimonių girios išsaugojimą!
18 Neskelbiama
2019-10-05 / 21:52
Neleiskime niokoti Šimonių girios ir Lietuvos miškų! Verslo grupių apetitas auga!
19 Toma
2019-10-05 / 16:15
Issaugokime giria! Salin pjuklus nuo ilgaamziu medziu!
20 Laisvė
2019-10-05 / 15:19
Čia mūsų kraujas, čia mūsų vanduo, prašau nenaikinti mūsų ateities. Užauginti medį užtrunka 100 metų, nukirsti vos 5 kias minutes. Tikiuosi tie kurie kerta turi atsarginį planą..
21 Jurga
2019-10-05 / 13:36
Norime gryzti is emigracijos i Lietuva su vaikais,bet bijom kad nebebus ka jiems parodyt ir isvis kur gryzt:(
22 Aurimas (Utena)
2019-10-05 / 00:23
Gal pagaliau padarykime tvarka, kur saugomos teritorijos, tai gal ir saugokime...
23 Danguolė
2019-10-04 / 20:49
Lietuvos miškai priklauso esantiems ir gimsiantiems Lietuvoje....
24 Klaudijus
2019-10-04 / 18:18
Norintiems pasipelnyti ir prisidedantiems prie girios naikinimo noriu priminti Pauliaus Širvio eiles: "Netikras tas auksas, netikras sidabras ir deimantai tie - kruvini". Užkeikiu - laimingi nebūsite. Miškas jums atkeršys. Jau keršija..., tik jūs to dar nesuprantate...
25 Gražina
2019-10-04 / 12:34
Gamta tokios padarytos žalos mums neatleis. Ji sunaikins mus pačius. Jau ir taip suardėme pusiausvyrą tarp žmogaus ir gamtos.
26 Neskelbiama
2019-10-03 / 12:42
Ir kodėl gi gražios šnekos apie gamtos saugą taip ir lieka tik "gražiomis šnekomis" ?
27 Vilija (Marijampolė)
2019-10-02 / 10:40
Prašau sustoti naikinti girią - žvėrelių ir Paukštakių namus.
28 Neskelbiama (Vilnius)
2019-10-01 / 20:08
Na kiek galima. Pati graziausia giria gimtajam kraste. Saugokim savo turta, ateiti, gamta. Tai brangiausia ka turime
29 AUSRA
2019-10-01 / 19:43
Nekirskite mūsų ir taip mažai belikusių miškų.Pagalvokite kas bus kai iskirsite visus miskus... juk medziai negali ataugti per trumpa laika...
30 Vaida
2019-10-01 / 18:05
Nenaikinkime tai kas gražu. Kažkas gyvena ten negriaukim to

Atšaukti privalomą saviizoliaciją jūreiviams po reiso (615)

Pavardenis. Adresuota: Sveikatos apsaugos ministerija

Jūreiviai, grįžę iš reiso, kur išbuvo neturėdami kontaktų virš 2 savaičių neturėtų būti verčiami saviizoliuotis grįžę namo! Jūreivių gyvenimas sustojo kovo mėnesį, nes nuo tada vienas šeimos narys visuomet turi arba dirbti arba izoliuotis nuo šeimos, nuo kitų žmonių. Daugelyje ES šalių jūreiviai iš darbdavio gauna pažymą apie darbą laive, ir jiems neprivaloma saviizoliuotis. Prašome peržiūrėti saviizoliacijos tvarką jūreiviams, grįžusiems iš reiso.

Prieš Plungės rajono ligoninės, vaikų skyriaus uždarymą. (377)

Viktorija. Adresuota: Plunges rajono savivaldybes merui Audriui Klišoniui

Plungės savivaldybė uždaro Plungės rajono ligoninės, vaikų skyrių. Plungės rajone yra daug vaikų, todėl norime turėti savo rajono ligoninėje vaikų skyrių, kad nereiktu važiuoti į kitų miestų ligonines.

Uždrausti traukinių eismą Klaipėdos Rimkų pervažoje piko metu (328)

Karolis. Adresuota: Susisiekimo ministerija, Klaipėdos meras

Prasidėjus naujiems mokslo metams (tačiau ir atostogų metu) Klaipėdos Rimkų traukinių pervaža eismo piko metu (darbo dienomis ryte nuo 7 iki 9 val. ir vakare nuo 16 iki 18 val.) užsikemša dėl pastoviai reisuojančių traukinių. Mašinų kamštis nusidriekia virš dviejų kilometrų ir taip gaišinamas brangus žmonių laikas. Šios peticijos tikslas sustabdyti traukinių eismą ties Rimkų pervaža eismo piko metu (darbo dienomis nuo 7:00 iki 9:00 bei nuo 16:00 iki 18:00) val.

Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (122)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.