Dėl civilinės pirotechnikos naudojimo taisyklių pakeitimo


Parašų: 119


  • Autorius: I. Danilienė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Aplinkosauga

Siekiant išvengti ar bent sumažinti civilinės pirotechnikos daromą žalą žmonių, jų augintinių ir kitų gyvūnų sveikatai, prašome pataisyti Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą. Siūlome tokius pakeitimus:

16 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Išbraukti punktą:
2. F1 kategorijos fejerverkams platinti leidimo nereikia.
• Pasiūlymas:
- F1 kategorijos fejerverkų platinimo reikalavimus prilyginti F2 kategorijos fejerverkų platinimo tvarkai.
- Apriboti visų kategorijų fejerverkų platinimą fiziniams asmenims, nustatant laikotarpį ne ilgesnį nei 1 savaitės iki LR valstybinių švenčių.

17 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Punktuose:
1) platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

Išbraukti:" (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus)"
• Punkte:
3) jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
Išbraukti: "jeigu tai trikdo viešąją rimtį"

• Papildyti straipsnį punktu:
- Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, gali naudoti F1, F2, F3 kategorijų fejerverkus tik valstybinių švenčių metu. Kitais atvejais privalo gauti LR įgaliotų institucijų išduotą leidimą.

21 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Išbraukti punktus:
1. F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
2. F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.

• Papildyti punktą:
3. F1, F2, F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

22 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Papildyti:
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę riboti ar uždrausti laikyti, platinti ar naudoti F2 ir F3 kategorijų fejerverkus, teatrines ir kitas pirotechnikos priemones fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (išskyrus licencijų turėtojus ir pirotechnikus), jeigu šių civilinių pirotechnikos priemonių laikymas, platinimas ir naudojimas kelia grėsmę žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai.
5. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekanti valstybės institucija, nustačiusi civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimus, kurie gali kelti pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, įpareigoja atitinkamą ekonominės veiklos vykdytoją imtis veiksmų, būtinų nustatytiems pažeidimams pašalinti, ir, atsižvelgdama į pavojaus pobūdį, nurodo protingą šių taisomųjų veiksmų įvykdymo terminą.
6. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas per civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekančios valstybės institucijos nurodytą terminą nesiima veiksmų, būtinų nustatytiems civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimams, kurie gali kelti pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, pašalinti, civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekanti valstybės institucija nedelsdama imasi priemonių civilinei pirotechnikos priemonei pašalinti iš rinkos, uždrausti ją tiekti rinkai, ją atšaukti arba apriboti jos laisvą judėjimą ir informuoja apie tai paskelbtąją įstaigą.
8. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija nustato, kad atitikties ženklu CE paženklintos civilinės pirotechnikos priemonės, kuriai yra išduotas atitikties sertifikatas, neatitiktis neapsiriboja Lietuvos Respublikos teritorija ir kelia pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, ji nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir visas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių privalo imtis ekonominės veiklos vykdytojas, kad būtų pašalinti nustatyti civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimai.
9. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas nesiima veiksmų, būtinų nustatytiems civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimams, kurie gali kelti pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei ir sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, pašalinti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija imasi priemonių civilinei pirotechnikos priemonei pašalinti iš rinkos, uždrausti ją tiekti rinkai, ją atšaukti arba apriboti jos laisvą judėjimą ir apie tai informuoja Europos Komisiją, visas valstybes nares, nurodydama priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

• Arba, jei naminiai gyvūnai yra prilyginami žmogaus turimai nuosavybei, tai papildyti minėtus punktus žodžiais : kelia pavojų (...) žmonių turimai nuosavybei. Šis papildymas turėtų užtikrinti ne tik gyvūnų, bet ir automobilių, kito kilnojamo ir nekilnojamo turto apsaugą.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-01-03 / 20:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-01-02 / 18:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-12-31 / 14:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-12-30 / 18:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-12-29 / 12:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-12-29 / 12:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-12-29 / 11:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-12-29 / 11:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-12-29 / 10:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-12-29 / 08:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-12-29 / 07:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-12-29 / 01:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-12-28 / 23:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-12-28 / 09:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-12-27 / 20:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-12-27 / 10:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-12-26 / 19:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-12-26 / 17:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-12-26 / 15:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas