Dėl Alytaus "Sakalėlio" ir "Drevinuko" pradinių mokyklų išsaugojimo


Parašų: 2 021


  • Autorius: Edvardas Bielskis
  • Adresuota: Alytaus miesto savaivaldybės tarybai, merui N.Cesiuliui
  • Kategorija: Švietimas

Alytaus miesto savivaldybės tarybai
Alytaus miesto savivaldybės merui N.Cesiuliui

PETICIJA
2020-03-07
Alytus

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
Alytaus miesto savivaldybės taryba savo 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė „pakeisti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“, 1 priedo – Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano lentelės 1, 3, 9, 13 eilutes. Lentelės eilutės „Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis, mokinių sk.-183,klasių kompl. sk.-8, ikimokykl. gr. vaikų-81, priešm. gr. vaikų-35“ stulpelyje „Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo būdai ir etapai“ sakoma, kad „Pertvarkoma struktūra, keičiamas mokyklos tipas iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį. Pradinio ugdymo programa perduodama vykdyti Alytaus Vidzgirio progimnazijai. Vykdoma stebėsena dėl Vidzgirio progimnazijos patalpų pritaikymo judėjimo negalią turintiems asmenims, ikimokyklinio ugdymo poreikio tenkinimo Alytaus miesto savivaldybėje ir priimamas sprendimas dėl 1-4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimo į Vidzgirio progimnazijos patalpas“. Lentelės eilutės „Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, mokinių sk.-272, klasių kompl. sk.-12“ stulpelyje „Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo būdai ir etapai“ sakoma, kad „Reorganizuojama, prijungiant prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos. Vykdoma stebėsena dėl Vidzgirio progimnazijos patalpų sutvarkymo (remonto) pagerinant ugdymo aplinką ir priimamas sprendimas dėl 1–4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimo į Vidzgirio progimnazijos patalpas“. Šiuo veiksmu pažeisdama teisėtus tėvelių, jų vaikų bei kitų alytiškių interesus bei lūkesčius. Sprendimas priimtas neatsižvelgus į abiejų ugdymo įstaigų bendruomenių, kitų alytiškių ir specialistų pastabas bei siūlymus. Abi mokyklos išsiskiria jaukiomis ir moderniomis ugdymo aplinkomis, jos abi yra taupios. „Sakalėlis“ - vienintelė mūsų mieste mokykla, įsirengusi saulės elektrinę ant pastato stogo ir yra pati taupiausia, tai yra mažiausiai savivaldybės biudžeto lėšų aplinkos išlaikymui (vadinamosioms „ūkinėms reikmėms“) sunaudojanti Alytaus švietimo įstaiga. Ši suma - bene perpus mažesnė už Lietuvos mokyklų vienam mokiniui išleidžiamų išlaidų aplinkos išlaikymui vidurkį. Mokykla išsiskiria iš kitų Lietuvos pietų regiono mokyklų dėl etnokultūros, tautinių papročių ir amatų puoselėjimo. Mokyklos folkloro ansamblis „Sakalėlis“ nuo 2002 metų reprezentuoja ne tik mokyklą, bet ir Alytaus miestą, dzūkų kraštą, yra žinomas ne tik respublikoje, bet ir užsienio šalyse. „Drevinuko” mokyklos-darželio mokinių ugdymo sąlygos ir aplinka - puikios, taip pat yra pritaikytos neįgaliesiems, su užvažiavimo takeliais (pandusais), liftu, kineziterapijos sale bei priemonėmis (didžioji įrangos dalis yra padovanota Alytaus miesto klubo „ZONTA“), specialiai įrengtais sanitariniais mazgais. Tai yra vienintelė įstaiga Alytuje, pritaikyta vaikams su judesio ir padėties sutrikimais. Mokykloje-darželyje vykdomas įtraukusis ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi bendrojo ugdymo klasėse ar grupėse, o tai atliepia į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus dėl įtraukiojo švietimo. „Drevinukas“ taip pat atitinka pagrindinius mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių bendruosius ar specialiuosius kriterijus. Mokykloje-darželyje ugdomi vaikai nuo 2 iki 11 metų. Šioje mokykloje organizuojamas kryptingas meninis ugdymas. Teatras integruotas į formalųjį ugdymą. Teatro studija „Drevinukas“ garsina Alytaus miestą respublikoje ir užsienio šalyse. Mokykla-darželis yra 100% užpildytas, maksimaliai išnaudojamos visos patalpos. Yra patrauklus ir populiarus tarp miesto ir rajono gyventojų. Mokyklos - darželio modelis, taip pat labai pasiteisinęs ir ekonomiškai, nes mokykla yra pati taupiausia, tai yra mažiausiai savivaldybės biudžeto lėšų aplinkos išlaikymui (vadinamosioms „ūkinėms reikmėms“) sunaudojanti Alytaus švietimo įstaiga. Abiejose įstaigose suburtas profesionalus ir labai mylintis savo darbą kolektyvas. Pagal standartizuotų testų rezultatus „Drevinuko“ ketvirtokai pernai užėmė 8-ą, o „Sakalėlio“ – 36-ą vietą iš 450-ies Lietuvoje veikiančių pradinių mokyklų. Mažose mokyklose labiau užtikrinamas vaikų saugumas, sukuriama geresnė emocinė aplinka. Mieste esant 2 pradinėms mokykloms ir 2 mokykloms-darželiams, aiškiai matomas šių įstaigų populiarumas ir paklausa mieste. Tėvai mieliau renkasi mažas bendruomenes savo vaikams. Šiose įstaigose sukurtos ne tik puikios sąlygos ugdyti vaikus, bet ir ypatingas saugumo, pagalbos ir meilės žmogui jausmas. Mažoje bendruomenėje į negalią turinčius vaikus žiūrima šeimynišku žvilgsniu. Čia visi vaikai mokosi drauge, jų neišskiriant. Vaikai nebijo paduoti draugui, kuris sėdi neįgaliojo vežimėlyje, rankos, jam padėti, paguosti, nes vieni kitus pažįsta jau daug metų. Prijungiamos (reorganizuojamos) įstaigos dažniausiai nebetenka savo gyvasties greičiau nei per metus. Alytiškių vertinimu, tokia tinklo pertvarka būtų ne kas kita, kaip gerai veikiančių, finansiškai nenuostolingų, 100% užpildytų ugdymo įstaigų sąmoningas sužlugdymas. Akivaizdu, kad savivaldybė turi finansinių problemų su ugdymo įstaigų išlaikymu, yra per daug tuščių patalpų, lėšos ne visai racionaliai panaudojamos, bet šių mokyklų bendruomenės kategoriškai prieš, kad tos problemos būtų sprendžiamos tokiu būdu - griaunant dvi puikiai veikiančias, ekonomiškai taupias ugdymo įstaigas tam, kad būtų išgelbėta viena merdinti mokykla, šiandien turinti gerokai daugiau patalpų negu jai reikia, bet mažai mokinių. O tokių mokyklų Alytuje yra dar ne viena. Norint užpildyti laisvas kitų ugdymo įstaigų patalpas reikalinga pertvarkyti Alytaus sporto mokyklos veiklą, atsisakyti iš privačių įmonių bei asmenų Jaunimo centro veiklai, kitoms savivaldybės įstaigoms nuomojamų patalpų.
Reikalavimai ir siūlymai:
Mes, pasirašę šią peticiją, nesutinkame su 2020 m. vasario 27 d. Alytaus miesto tarybos sprendimo Nr. T-40 dalimi - pertvarkyti „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūrą keičiant mokyklos-darželio tipą į lopšelį-darželį, 1-4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimui į „Vidzgirio“ progimnazijos patalpas bei Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimu prijungiant prie Alytaus „Vidzgirio“ progimnazijos. Reikalaujame, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras atsisakytų šių siekių. Siūlome artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje pakeisti Alytaus miesto tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“, išbraukiant šiuo sprendimu pakeistas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 1 priedo – Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano lentelės 1 ir 3 eilutes (t.y., dėl „Drevinuko“ mokyklos - darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos pertvarkos).


# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-03-18 / 16:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-03-18 / 16:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-03-18 / 16:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-03-18 / 16:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-03-18 / 16:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-03-18 / 12:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-03-18 / 12:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-03-18 / 12:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-03-18 / 10:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-03-18 / 10:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-03-18 / 10:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-03-18 / 10:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-03-18 / 09:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-03-18 / 09:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-03-18 / 09:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-03-18 / 09:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-03-18 / 01:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-03-17 / 23:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-03-17 / 22:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-03-17 / 22:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-03-17 / 21:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-03-17 / 21:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-03-17 / 20:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-03-17 / 11:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-03-17 / 09:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-03-17 / 06:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-03-17 / 05:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-03-17 / 01:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-03-16 / 23:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-03-16 / 23:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas