Dėl Alytaus "Sakalėlio" ir "Drevinuko" pradinių mokyklų išsaugojimo

2 021 PARAŠAI

Kategorija:

Alytaus miesto savivaldybės tarybai
Alytaus miesto savivaldybės merui N.Cesiuliui

PETICIJA
2020-03-07
Alytus

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
Alytaus miesto savivaldybės taryba savo 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė „pakeisti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“, 1 priedo – Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano lentelės 1, 3, 9, 13 eilutes. Lentelės eilutės „Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis, mokinių sk.-183,klasių kompl. sk.-8, ikimokykl. gr. vaikų-81, priešm. gr. vaikų-35“ stulpelyje „Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo būdai ir etapai“ sakoma, kad „Pertvarkoma struktūra, keičiamas mokyklos tipas iš mokyklos-darželio į lopšelį-darželį. Pradinio ugdymo programa perduodama vykdyti Alytaus Vidzgirio progimnazijai. Vykdoma stebėsena dėl Vidzgirio progimnazijos patalpų pritaikymo judėjimo negalią turintiems asmenims, ikimokyklinio ugdymo poreikio tenkinimo Alytaus miesto savivaldybėje ir priimamas sprendimas dėl 1-4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimo į Vidzgirio progimnazijos patalpas“. Lentelės eilutės „Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, mokinių sk.-272, klasių kompl. sk.-12“ stulpelyje „Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo būdai ir etapai“ sakoma, kad „Reorganizuojama, prijungiant prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos. Vykdoma stebėsena dėl Vidzgirio progimnazijos patalpų sutvarkymo (remonto) pagerinant ugdymo aplinką ir priimamas sprendimas dėl 1–4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimo į Vidzgirio progimnazijos patalpas“. Šiuo veiksmu pažeisdama teisėtus tėvelių, jų vaikų bei kitų alytiškių interesus bei lūkesčius. Sprendimas priimtas neatsižvelgus į abiejų ugdymo įstaigų bendruomenių, kitų alytiškių ir specialistų pastabas bei siūlymus. Abi mokyklos išsiskiria jaukiomis ir moderniomis ugdymo aplinkomis, jos abi yra taupios. „Sakalėlis“ - vienintelė mūsų mieste mokykla, įsirengusi saulės elektrinę ant pastato stogo ir yra pati taupiausia, tai yra mažiausiai savivaldybės biudžeto lėšų aplinkos išlaikymui (vadinamosioms „ūkinėms reikmėms“) sunaudojanti Alytaus švietimo įstaiga. Ši suma - bene perpus mažesnė už Lietuvos mokyklų vienam mokiniui išleidžiamų išlaidų aplinkos išlaikymui vidurkį. Mokykla išsiskiria iš kitų Lietuvos pietų regiono mokyklų dėl etnokultūros, tautinių papročių ir amatų puoselėjimo. Mokyklos folkloro ansamblis „Sakalėlis“ nuo 2002 metų reprezentuoja ne tik mokyklą, bet ir Alytaus miestą, dzūkų kraštą, yra žinomas ne tik respublikoje, bet ir užsienio šalyse. „Drevinuko” mokyklos-darželio mokinių ugdymo sąlygos ir aplinka - puikios, taip pat yra pritaikytos neįgaliesiems, su užvažiavimo takeliais (pandusais), liftu, kineziterapijos sale bei priemonėmis (didžioji įrangos dalis yra padovanota Alytaus miesto klubo „ZONTA“), specialiai įrengtais sanitariniais mazgais. Tai yra vienintelė įstaiga Alytuje, pritaikyta vaikams su judesio ir padėties sutrikimais. Mokykloje-darželyje vykdomas įtraukusis ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi bendrojo ugdymo klasėse ar grupėse, o tai atliepia į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus dėl įtraukiojo švietimo. „Drevinukas“ taip pat atitinka pagrindinius mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių bendruosius ar specialiuosius kriterijus. Mokykloje-darželyje ugdomi vaikai nuo 2 iki 11 metų. Šioje mokykloje organizuojamas kryptingas meninis ugdymas. Teatras integruotas į formalųjį ugdymą. Teatro studija „Drevinukas“ garsina Alytaus miestą respublikoje ir užsienio šalyse. Mokykla-darželis yra 100% užpildytas, maksimaliai išnaudojamos visos patalpos. Yra patrauklus ir populiarus tarp miesto ir rajono gyventojų. Mokyklos - darželio modelis, taip pat labai pasiteisinęs ir ekonomiškai, nes mokykla yra pati taupiausia, tai yra mažiausiai savivaldybės biudžeto lėšų aplinkos išlaikymui (vadinamosioms „ūkinėms reikmėms“) sunaudojanti Alytaus švietimo įstaiga. Abiejose įstaigose suburtas profesionalus ir labai mylintis savo darbą kolektyvas. Pagal standartizuotų testų rezultatus „Drevinuko“ ketvirtokai pernai užėmė 8-ą, o „Sakalėlio“ – 36-ą vietą iš 450-ies Lietuvoje veikiančių pradinių mokyklų. Mažose mokyklose labiau užtikrinamas vaikų saugumas, sukuriama geresnė emocinė aplinka. Mieste esant 2 pradinėms mokykloms ir 2 mokykloms-darželiams, aiškiai matomas šių įstaigų populiarumas ir paklausa mieste. Tėvai mieliau renkasi mažas bendruomenes savo vaikams. Šiose įstaigose sukurtos ne tik puikios sąlygos ugdyti vaikus, bet ir ypatingas saugumo, pagalbos ir meilės žmogui jausmas. Mažoje bendruomenėje į negalią turinčius vaikus žiūrima šeimynišku žvilgsniu. Čia visi vaikai mokosi drauge, jų neišskiriant. Vaikai nebijo paduoti draugui, kuris sėdi neįgaliojo vežimėlyje, rankos, jam padėti, paguosti, nes vieni kitus pažįsta jau daug metų. Prijungiamos (reorganizuojamos) įstaigos dažniausiai nebetenka savo gyvasties greičiau nei per metus. Alytiškių vertinimu, tokia tinklo pertvarka būtų ne kas kita, kaip gerai veikiančių, finansiškai nenuostolingų, 100% užpildytų ugdymo įstaigų sąmoningas sužlugdymas. Akivaizdu, kad savivaldybė turi finansinių problemų su ugdymo įstaigų išlaikymu, yra per daug tuščių patalpų, lėšos ne visai racionaliai panaudojamos, bet šių mokyklų bendruomenės kategoriškai prieš, kad tos problemos būtų sprendžiamos tokiu būdu - griaunant dvi puikiai veikiančias, ekonomiškai taupias ugdymo įstaigas tam, kad būtų išgelbėta viena merdinti mokykla, šiandien turinti gerokai daugiau patalpų negu jai reikia, bet mažai mokinių. O tokių mokyklų Alytuje yra dar ne viena. Norint užpildyti laisvas kitų ugdymo įstaigų patalpas reikalinga pertvarkyti Alytaus sporto mokyklos veiklą, atsisakyti iš privačių įmonių bei asmenų Jaunimo centro veiklai, kitoms savivaldybės įstaigoms nuomojamų patalpų.
Reikalavimai ir siūlymai:
Mes, pasirašę šią peticiją, nesutinkame su 2020 m. vasario 27 d. Alytaus miesto tarybos sprendimo Nr. T-40 dalimi - pertvarkyti „Drevinuko“ mokyklos-darželio struktūrą keičiant mokyklos-darželio tipą į lopšelį-darželį, 1-4 klasių mokinių kartu su mokytojais perkėlimui į „Vidzgirio“ progimnazijos patalpas bei Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimu prijungiant prie Alytaus „Vidzgirio“ progimnazijos. Reikalaujame, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras atsisakytų šių siekių. Siūlome artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje pakeisti Alytaus miesto tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“, išbraukiant šiuo sprendimu pakeistas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 1 priedo – Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano lentelės 1 ir 3 eilutes (t.y., dėl „Drevinuko“ mokyklos - darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos pertvarkos).


# Vardas Komentaras
1 Vilma (Alytus)
2020-03-18 / 16:53
Kas negeba išsaugoti nuostabių mokyklėlių,tas griauna mažiukų alytiškių ateitį jaustis saugiems ir globojamiems. Kenkia Lietuvos žmūnėms. Tokia valdžia neverta pasitikėjimo ir reikalauju,kad atsistatydintų V.Valūnas,Meras bei vicemerė.
2 Lina (Alytus)
2020-03-18 / 16:49
Manau, jog Sakalėlis yra viena iš geriausių Lietuvoje mokyklų. Pelnusi ir alytiškių meilę,pagarbą. Jos abidvi turi būtinai išlikti.
3 Janina (Alytus)
2020-03-18 / 16:38
Nepritariu "Sakalèlio" ir "Drevinuko" mokyklų uždarymui.
4 Daiva (Alytus)
2020-03-18 / 16:35
Labai daug alytiškių nori, akd geros mokyklos išliktų.
5 Rita (Alytus)
2020-03-18 / 16:25
Pačios geriausios mokyklos Alytuje. Nustokit koncersocai griauti ardyti!
6 Neskelbiama (Alytus)
2020-03-18 / 12:41
Peticijai pritariu. Kam griauti puikiai veikiančias mokyklas.
7 Neskelbiama
2020-03-18 / 12:31
Nesutinku su sprendimu dėl ,,Drevinuko" ir ,,Sakalėlio" tolimesnio gyvavimo. Peticijai tikrai pritariu. Kam griauti tai, kas buvo ilgai kurta ir yra pritaikyta įvairiems poreikiams?
8 Aurimas (Alytus)
2020-03-18 / 12:00
Alytuje karaliauja gaisrininko valdžia bet ne žmonių. peticija teisinga.
9 Vytautas (Alytus)
2020-03-18 / 10:55
Bendruomenė aiškiai pasakė,kad mokyklos reikalingos. pasirašau
10 Neskelbiama (Alytus)
2020-03-18 / 10:53
Galvokit apie vaikus, o reikia uzdaryti/perkelti ta mokykla kuri yra nuostolinga...
11 Adrijana
2020-03-18 / 10:37
Pritariu peticijai.Alytaus valdžia NEĮGALI. Daro iš kito galo.
12 Gabija (Alytus)
2020-03-18 / 10:01
Pritariu peticijai šimtu procentų. Naikinti uždaryti Alytaus valdžia moka, per metus apskritai Alytus nepajudėjo iš mirties taško. Jeigu ne gaisras šią valdžią reikėjo jau seniai atstatydinti.Meras yra neįgalus spręsti miesto problemas, slepiasi už valdininkų nugarų, poilitikuoja ir pijarinasi. Nesugeba parengti normalaus pertvarkos plano, imituoja darbą. Reika tikią valdžią atstatydinti, o ne mokyklas uždaryti!
13 Rokas (Alytus)
2020-03-18 / 09:44
Atsižvelgti į bendruomenės interesus. Pilna mokykla. Renkasi ją bendruomenė.
14 Sonata (Vilnius)
2020-03-18 / 09:42
Nepritariu tokiam požiūriui, į Alytaus miesto vadovų požiūriu, į šią susidariusią situaciją.
15 Liucija (Alytus)
2020-03-18 / 09:08
Kavila valdzia griauna kas veikia puikiai. kur ta zadeta mokymo kokybe??? pasirasau
16 Marija (Alytus)
2020-03-18 / 09:06
Prašau negriauti gerų mokyklų, skirti pakankamą finansavimą jų gyvavimui.
17 Neskelbiama
2020-03-18 / 01:05
Kam griauti tai kas gerai pritaikyta spec. poreikiams ir veikia.
18 Janina (Alytus)
2020-03-17 / 23:03
Nepritariu "Sakalèlio' ir"Drevinuko" mokyklų uždarymui
19 Neskelbiama
2020-03-17 / 22:22
Niekaip nesuprantu kuo jum panižo panages.Tokios nuostabios mokylos.Šalin rankas.
20 Neskelbiama
2020-03-17 / 22:17
Apsoliučiai nepritarius tokiai švietimo reformai.Ir,kad nebūtų jungemos "Sakalėlio " ir "Drevinuko " mokyklos.Jos turi išlikti ten kur ir yra.
21 Neskelbiama (Kaunas)
2020-03-17 / 21:44
Turi vaikai kur ugdytis, tegu tai būna tęsiama! Gana viską uždarinėti, o poto skųstis..
22 Marius (Alytus)
2020-03-17 / 21:09
Pavyzdinės ugdymo istaigos. Prašau Netrukdyti ir negadinti pavyzdinio ugdymo tobulinimo.
23 Giedrė (Alytus)
2020-03-17 / 20:02
Drevinukas su Sakalėliu puikios mokyklėlės. Pelniusios pagarba ir meilę. Nedrįskit išformuot!
24 Ričardas (Vilnius)
2020-03-17 / 11:11
Kada valdžia laikysis Neįgaliųjų Teisių Konvencijos.
25 Birutė (Alytus)
2020-03-17 / 09:05
Prašau negriauti gerų mokyklų, skirti pakankamą finansavimą jų gyvavimui.
26 Andrius (Alytus)
2020-03-17 / 06:21
Vidzgirio progimnažija visiškai nepasiruošus priimti spec. poreikių turinčių vaikų.
27 Alma (Alytus)
2020-03-17 / 05:24
Puikios mokyklos. Mano dukra ėjo į "Drevinuka" tikrai nuostabi mokykla ir ypač mokytojos. Mažos mokyklos didelis pliusas mažiesiems mokinukams, kai jų per pertrauką nestumdo didesni einant į valgykla, mokytojos pražysta ne tik savo klasės vaikus bet ir kitų klasių nes kartu keliauja, važiuoja į ekskursijas. Visa mokykla tarsi šeima. Taip pat daug gerų žodžių girdėjau ir apie "Sakalelio" mokykla.
28 Rita (Alytus)
2020-03-17 / 01:40
Už nuostabių mokyklų išlikimą su savo dabartiniu statusu.
29 Zigmas (Alytus)
2020-03-16 / 23:35
Noriu kad mokyklos gyvuotų ir toliau. Šalin purvinas koncervų ir socdemų rankas.
30 Neskelbiama (Alytus)
2020-03-16 / 23:18
Pačios geriausios mokyklos, pilnai užpildytos. Kodėl norit sunaikinti!

Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (133)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.