Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų


Parašų: 659


  • Autorius: Grigiškių bendruomenė
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui
  • Kategorija: Kita

P E T I C I J A
Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų
2021 m. vasario 10 d.,
Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda.
Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais.
Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais.

Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar.

Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų.

П E T И Ц И Я
Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем
2021 г. февраль
Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует.

Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики.

Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями.

Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений

Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.


# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-03-17 / 20:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-03-16 / 14:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-03-15 / 18:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-02-22 / 19:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-02-22 / 09:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2021-02-21 / 00:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2021-02-16 / 11:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2021-02-15 / 23:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-02-15 / 11:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2021-02-15 / 10:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2021-02-14 / 09:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2021-02-13 / 11:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2021-02-12 / 09:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2021-02-12 / 09:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-12 / 06:41
Atsibodo tai, kad musu GRIGIŠKIŲ seniunas nieko nedaro mūsų miesteliui. Norim kito, kuris daris mūsų miesta grazesni!!!
16 Neskelbiama
2021-02-11 / 21:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Linas
2021-02-11 / 13:50
Pritariu ,neukiskas savo miesteliui,abejingas žmonėms
18 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-11 / 09:07
Pritariu. Keičiasi pats seniūnas savo požiūriu, arba keičiamas seniūnas.
19 Ala
2021-02-11 / 08:48
Zmogus ,dirbantis -ai kaip bus tai bus,arba Ale dirbantis,turi eiti lauk!!!!
20 Natalja (Vilnius)
2021-02-11 / 08:13
Visiškai neveiksnus seniūnas. Jau seniai jį reikėjo keisti. Gaila tiek daug prarasto laiko.
21 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-11 / 08:06
Na, kaip ir darbu nematyt zmogus statytinis ir tiek laikas pokyciam
22 Vardas
2021-02-11 / 06:08
Laikas keistis, Grigiškės nusipelnė naujo seniūno! Sutinku su peticija, situacija tragiškai.
23 Neskelbiama
2021-02-10 / 23:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2021-02-10 / 23:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2021-02-10 / 22:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2021-02-10 / 22:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2021-02-10 / 22:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2021-02-10 / 22:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2021-02-10 / 22:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2021-02-10 / 21:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas