MES PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!

1 230 PARAŠAI

Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
Kategorija:

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, esame prieš privalomą sveikatos tikrinimą dėl COVID-19!

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, reikalaujame LR Seimą stabdyti 2021 m. kovo 23 d. LR Seimo priimto ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 18, 26 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIV-195 galiojimą ir kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl minėto įstatymo atitikimo LR Konstitucijai.
Įstatymas pateikiamas žemiau:  

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą, taip pat Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, darbuotojų tikrinimosi tvarką nustato Vyriausybė.

2. Kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodytiems darbuotojams leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, ir įgyvendinus kitas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paskirtas šiems darbuotojams privalomas užkrečiamosios ligos kontrolės priemones. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šioje dalyje nurodytus darbuotojus nustato sveikatos apsaugos ministro nustatyta užkrečiamųjų ligų epidemiologinės diagnostikos tvarka, atsižvelgdamas į užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos duomenis, ir apie tai informuoja šiuos darbuotojus ir darbdavį.

3. Darbdavys ir darbuotojas privalo laikytis darbuotojo sveikatos privalomo tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų išvadų nurodymų.

4. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

5. Uždaruose kolektyvuose gyvenantys kariai, asmenys, laikomi Vidaus reikalų ministerijos ar Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos uždarose įstaigose, privalo būti tikrinami, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis. Šių asmenų sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų tvarką nustato tų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Asmenims, įtariamiems, kad serga, ar susirgusiems pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki šeimos gydytojo leidimo draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose sąrašuose nustatytus darbus ar tęsti darbą šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje darbovietėje, išskyrus atvejus, kai dirbama nuotoliniu būdu arba asmuo yra perkeltas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Pavojingų ir ypač pavojingų ligų, dėl kurių asmenims draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše nustatytus darbus iki šeimos gydytojo leidimo, sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Šie asmenys darbdavio iniciatyva, taip pat vykdant apskričių vyriausiųjų epidemiologų sprendimus, atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriami dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliami toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jiems leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, laikinai nušalinami nuo darbo.

7. Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas, jeigu kituose įstatymuose nenumatyta kitaip. Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, ir darbuotojų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti 26 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

„8) organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų sveikatos patikrinimus dėl užkrečiamosios ligos.“

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka;“.

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. kovo 26 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2021 m. kovo 25 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d2d979c08bc811eb998483d0ae31615c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4483ab93-4a34-4af0-8c34-ba49f094aa34

Pasirašyti peticiją

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.
# Vardas Komentaras
1 Dalia
2021-04-13 / 08:45
Nuimti privalomą testavimą sveikiems žmonėms kas 10 dienų
2 Rima (Klaipėda)
2021-04-13 / 00:12
as pries privalomus skiepus.testus,bet kokias intervencijas i zmogaus kuna!Pries bet kokius bandymus pazeisti mano teises,pries bandymus pakeisti konstitucija!!!skaitau.kad laikas musu isrinktus liaudies tarnus mesti lauk is ju kedziu,nes jie netarnauja tautai!laikas skelbti referenduma ir atlaisvinti sali nuo neismaneles vyriausybes,kuri daro geda tautai pries visa pasauli ir gadina mums gyvenima!!
3 Neskelbiama
2021-04-12 / 11:03
Prieš bet kokias privalomas intervencijas į žmogaus kūną! Tai pažeidžia žmogaus teises ir laisves!
4 Irina
2021-04-11 / 22:20
Esu prieš privalomą skiepijimą nuo Covid-19, testavimą ir skiepų pasus. Vakcinos sukurtos paskubomis, jose yra GMO ir jų ilgalaikis poveikis žmogaus organizmui neaiškus, neištirtas . Manau, kad priverstiniu skiepijimu ir testavimu pažeidžiamos žmogaus laisvės ir orumas. Žmogus turi turėti galimybę pats pasirinkti ir žinoma jam tenka atsakomybė už tai, ką pasirenką.
5 NIJOLĖ
2021-04-11 / 12:50
Prieš bet kokią invaziją į žmogaus kūną prieš jo valią. Testai nepatikimi, tai patvirtino ir PSO ir pasisakė patas šio testo kūrėjas. Skiepai nepraėjo 3 etapo, nebuvo išbandyti ant gyvūnų. Žodis "galimai saugūs" žmonėms netinka, tai genocidas, nežinant ilgalaikių pasekmių. O gal žinant...?
6 Rita (Vilnius)
2021-04-10 / 14:58
PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!
7 Eimantas (Jonava)
2021-04-10 / 11:41
Aš prieš privalomus: 1) sveikatos tikrinimą dėl covid-19, 2) skiepus, 3) skiepų pasą. Testai netikslūs, be to brangūs. Pasiskiepijęs žmogus gali užsikrėsti virusu ir perduoti jį aplinkiniams. Todėl aplinkiniams nėra reikalo rūpintis - pasiskiepijusi aš, ar ne. Užteks pažeidinėti žmonių teises, žlugdyti valstybę! Nedarykim sau gėdos prieš ateinančias kartas, kurios istorijos vadovėlyje ras temą "Kaip XXI a. dėl slogos buvo sužlugdyta ekonomika"
8 Neskelbiama (Vilnius)
2021-04-09 / 22:30
Aš prieš privalomus: 1) sveikatos tikrinimą dėl covid-19, 2) skiepus, 3) skiepų pasą. Testai netikslūs, be to brangūs. Pasiskiepijęs žmogus gali užsikrėsti virusu ir perduoti jį aplinkiniams. Todėl aplinkiniams nėra reikalo rūpintis - pasiskiepijusi aš, ar ne. Užteks pažeidinėti žmonių teises, žlugdyti valstybę! Nedarykim sau gėdos prieš ateinančias kartas, kurios istorijos vadovėlyje ras temą "Kaip XXI a. dėl slogos buvo sužlugdyta ekonomika"
9 Neskelbiama (Druskininkai)
2021-04-09 / 11:00
Prieš privalomus testus dėl covid19, nes jie nėra tikslūs. Ir nėra normalu, kai asmuo nejaučiantis jokių simptomų turi kas septynias dienas testuotis ir save žaloti, nes tai liepia kažkoks įsakymas neduodantis jokios naudos pandemijos valdyme. Ryte testas rodo teigiamą, po pietų padarytą pakartotinai rodo neigiamą, tai kur čia tikslumais ir ligos apsisaugojimas???
10 Neskelbiama (Kaunas)
2021-04-08 / 17:11
Dideli netikslumai su šiais testais, kurie neparodo realios statistikos ir prievarta daroma žmonėms intervencija į kūną, graunama konstitucinė žmogaus apsauga. O po šio testo galima ir po valandos užsikrėsti covid-19, o testas daromas kas 7- 10d. Tai tik testų panaidojimas, galios demonstravimas nesiekiant tikros žmonių apsaugos. Ir dar nevaliduotais testais vykdoma prievarta.
11 Loreta (Klaipėda)
2021-04-08 / 11:25
Prieš bet kokias privalomas intervencijas į žmogaus kūną! Tai pažeidžia žmogaus teises ir laisves!
12 Vilma
2021-04-07 / 16:50
Esu prieš priverstinį vaikų testavimą ir skiepijimą!!!!!
13 Neskelbiama
2021-04-07 / 16:22
PRIEŠ VISUS TESTAVIMUS IR SKIEPIJAMASI. NELIESKITE VAIKŲ IR ŽMONIŲ LAISVĖS-PASIRINKTI.
14 Neskelbiama
2021-04-07 / 15:58
Jeigu testuoti, tai visus, pasiskiepijusius taip pat, nes jie taip pat gali sirgti. Išsitestavęs asmuo, netgi tą pačią dieną gali užsikrėsti, kokia nauda iš testavimo?
15 Zita
2021-04-07 / 15:26
PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19
16 Neskelbiama
2021-04-07 / 14:43
Nesutinku, kad testuotų tik darbuotojus. Mes sąžiningai dėvime kaukes, esant kokiems simptomais neiname į darbą. Tad arba visi testuojasi arba laisvu sutikimu kas nori.
17 Sabina (Kaunas)
2021-04-07 / 14:41
Prieš bet kokias privalomas intervencijas į žmogaus kūną! Tai pažeidžia žmogaus teises ir laisves!
18 Neskelbiama (Kaunas)
2021-04-07 / 14:30
Sutinkam skiepintis, pradinukų tėvai turi turėti tokią teisę!
19 Kristina (Kaunas)
2021-04-07 / 14:22
Norim laisvės! Ir turėti laisvą pasirinkimą nuspresti ar mums reikia testavimų ir skiepų ar ne!!!
20 Julija (Kaunas)
2021-04-07 / 14:20
Prieš testavimą! Leiskit vaikam laisvai mokintis ir eit į mokyklą!!!
21 Neskelbiama
2021-04-07 / 13:14
Žmogus neprivalo su savimi atlikinėti jokių eksperimentų ir med. bandymų vien dėl to, kad taip užsimanė valdžia. LR Konstitucija 21 str. LR Konstitucija yra aukščiausias šalies įstatymas ir visi kiti įstatymai jai prieštaraujantys yra ANTI konstituciniai ir laisvas žmogus neprivalo jų vykdyti. Pagal LR Konstitucijos 6 str. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Be improvizacijų. Ir kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.
22 Laura
2021-04-07 / 12:11
Prieš privalomą testavimą vaistininkams, mokytojams! Prieš privalomą skiepijimą!turi būti demokratija, o ne diktatūra!
23 Dalia (Klaipėda)
2021-04-07 / 08:33
Prieš priverstinį testavimą dėl covid19 ir prieš vakcinavimą.
24 Maryte
2021-04-06 / 06:54
prieštarau prieš privaloma sveikatos tikrinima gel COVID-19
25 Marina (Vilnius)
2021-04-05 / 16:21
MES PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!
26 Neskelbiama (Kaunas)
2021-04-04 / 21:37
sergančius testuokit. O dabar dėl bereikalingo perteklinio testavimo, nėra net vietų dvi savaites testuotis ir tada negaliu normaliai dirbti. Tai sudarykit sąlygas tada. Ir išvis, kam kankinti sveikus žmones?
27 Neskelbiama (Vilnius)
2021-04-04 / 17:34
Pries priverstini testavima del covid 19, testuotis turetu tik zmones su simptomais
28 Neskelbiama
2021-04-04 / 17:19
Pries priverstini testavima del covid 19, testuotis turetu tik zmones su simptomais
29 Ingrida (Vilnius)
2021-04-04 / 11:55
Prašome leisti sveikiems žmonėms dirbti. Reguliariai tikrinamės sveikatą be prievartos!
30 Neringa
2021-04-04 / 00:52
As kategoriskai pries isgalvota pandemija ir visas jos priverstinas priemones ! tai idiotizmas

Už Dumsių kopos išsaugojimą (256)

N.Žvilienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Krašto apsaugos ministerija

Mes, žemiau pasirašiusieji, NESUTINKAME su karinio poligono ir karinio mokymo...

MES PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19! (184)

Zenonas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, esame prieš privalomą sveikatos tikrinimą dėl...

Dėl Aplinkos apsaugos departamento direktorės Olgos Vėbrienės grąžinimo į pareigas bei nepasitikėjimo pareiškimo ir interpeliacijos procedūros inicijavimo Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui (75)

J.. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos žurnalistų sąjungai

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 2021-04-09 netikėtai ir dėl abejotinos...

Elektrėnų gyventojai prieš vandenlenčių parko pašalinimą (111)

Vincentas. Adresuota: Vilniaus apygardos teismas

Šią peticiją pasirašo žmonės, kurie nesutinka dėl Prokuratūros kreipimosi į...