MES PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!


Parašų: 1 611


  • Autorius: Zenonas Andrulėnas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, esame prieš privalomą sveikatos tikrinimą dėl COVID-19!

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, reikalaujame LR Seimą stabdyti 2021 m. kovo 23 d. LR Seimo priimto ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 18, 26 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIV-195 galiojimą ir kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl minėto įstatymo atitikimo LR Konstitucijai.
Įstatymas pateikiamas žemiau:  

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą, taip pat Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, darbuotojų tikrinimosi tvarką nustato Vyriausybė.

2. Kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodytiems darbuotojams leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, ir įgyvendinus kitas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paskirtas šiems darbuotojams privalomas užkrečiamosios ligos kontrolės priemones. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šioje dalyje nurodytus darbuotojus nustato sveikatos apsaugos ministro nustatyta užkrečiamųjų ligų epidemiologinės diagnostikos tvarka, atsižvelgdamas į užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos duomenis, ir apie tai informuoja šiuos darbuotojus ir darbdavį.

3. Darbdavys ir darbuotojas privalo laikytis darbuotojo sveikatos privalomo tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų išvadų nurodymų.

4. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

5. Uždaruose kolektyvuose gyvenantys kariai, asmenys, laikomi Vidaus reikalų ministerijos ar Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos uždarose įstaigose, privalo būti tikrinami, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis. Šių asmenų sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų tvarką nustato tų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Asmenims, įtariamiems, kad serga, ar susirgusiems pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki šeimos gydytojo leidimo draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose sąrašuose nustatytus darbus ar tęsti darbą šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje darbovietėje, išskyrus atvejus, kai dirbama nuotoliniu būdu arba asmuo yra perkeltas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Pavojingų ir ypač pavojingų ligų, dėl kurių asmenims draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše nustatytus darbus iki šeimos gydytojo leidimo, sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Šie asmenys darbdavio iniciatyva, taip pat vykdant apskričių vyriausiųjų epidemiologų sprendimus, atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriami dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliami toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jiems leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, laikinai nušalinami nuo darbo.

7. Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas, jeigu kituose įstatymuose nenumatyta kitaip. Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, ir darbuotojų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti 26 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

„8) organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų sveikatos patikrinimus dėl užkrečiamosios ligos.“

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka;“.

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. kovo 26 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2021 m. kovo 25 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d2d979c08bc811eb998483d0ae31615c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4483ab93-4a34-4af0-8c34-ba49f094aa34

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-04-22 / 14:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-04-21 / 23:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-04-21 / 22:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-04-21 / 10:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-04-21 / 09:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2021-04-18 / 22:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2021-04-18 / 20:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2021-04-18 / 11:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-04-18 / 10:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2021-04-18 / 07:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2021-04-17 / 23:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2021-04-17 / 22:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2021-04-17 / 19:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2021-04-17 / 17:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2021-04-17 / 16:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2021-04-17 / 16:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2021-04-17 / 14:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2021-04-17 / 11:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2021-04-17 / 09:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2021-04-17 / 05:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2021-04-16 / 22:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2021-04-16 / 22:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2021-04-16 / 22:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2021-04-16 / 22:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2021-04-16 / 22:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2021-04-16 / 21:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2021-04-16 / 21:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2021-04-16 / 21:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2021-04-16 / 20:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2021-04-16 / 20:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.