MES PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!


Parašų: 1 611


  • Autorius: Zenonas Andrulėnas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, esame prieš privalomą sveikatos tikrinimą dėl COVID-19!

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, reikalaujame LR Seimą stabdyti 2021 m. kovo 23 d. LR Seimo priimto ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 18, 26 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIV-195 galiojimą ir kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl minėto įstatymo atitikimo LR Konstitucijai.
Įstatymas pateikiamas žemiau:  

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą, taip pat Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, darbuotojų tikrinimosi tvarką nustato Vyriausybė.

2. Kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodytiems darbuotojams leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, ir įgyvendinus kitas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paskirtas šiems darbuotojams privalomas užkrečiamosios ligos kontrolės priemones. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šioje dalyje nurodytus darbuotojus nustato sveikatos apsaugos ministro nustatyta užkrečiamųjų ligų epidemiologinės diagnostikos tvarka, atsižvelgdamas į užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos duomenis, ir apie tai informuoja šiuos darbuotojus ir darbdavį.

3. Darbdavys ir darbuotojas privalo laikytis darbuotojo sveikatos privalomo tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų išvadų nurodymų.

4. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

5. Uždaruose kolektyvuose gyvenantys kariai, asmenys, laikomi Vidaus reikalų ministerijos ar Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos uždarose įstaigose, privalo būti tikrinami, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis. Šių asmenų sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų tvarką nustato tų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Asmenims, įtariamiems, kad serga, ar susirgusiems pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki šeimos gydytojo leidimo draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose sąrašuose nustatytus darbus ar tęsti darbą šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje darbovietėje, išskyrus atvejus, kai dirbama nuotoliniu būdu arba asmuo yra perkeltas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Pavojingų ir ypač pavojingų ligų, dėl kurių asmenims draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše nustatytus darbus iki šeimos gydytojo leidimo, sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Šie asmenys darbdavio iniciatyva, taip pat vykdant apskričių vyriausiųjų epidemiologų sprendimus, atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriami dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliami toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jiems leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, laikinai nušalinami nuo darbo.

7. Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – darbuotojas, jeigu kituose įstatymuose nenumatyta kitaip. Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, ir darbuotojų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti 26 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

„8) organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų sveikatos patikrinimus dėl užkrečiamosios ligos.“

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka;“.

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. kovo 26 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2021 m. kovo 25 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d2d979c08bc811eb998483d0ae31615c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4483ab93-4a34-4af0-8c34-ba49f094aa34

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-04-22 / 14:49
Esu PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!
2 Mindaugas (Kėdainiai)
2021-04-21 / 23:14
Esu PRIEŠ PRIVALOMĄ SVEIKATOS TIKRINIMĄ DĖL COVID-19!
3 Neskelbiama
2021-04-21 / 22:43
As uz laisva pasirinkima!!!ir tikslingai aiskiai teikiama informacija apie vakcinas ir uzkrata ( kuris egzistuoja jau simtus metu ..tolygus persalimui! ) !!!! We know ...truth
4 Neskelbiama (Kaunas)
2021-04-21 / 10:56
Esu prieš privalomą testavimą, prieš privalomą vakcinavimą
5 Zivile
2021-04-21 / 09:45
Prieš privalomą testavimą, prieš privalomą vakcinavima
6 Veslava (Vilnius)
2021-04-18 / 22:42
Esu prieš priverstinį testavimą, prieš kaukes ir prieš priverstinį skiepijimą! Mes turim teisę rinktis kaip mums gyventi!
7 Linara
2021-04-18 / 20:46
Tai sistemingai įteisinama prievarta, sustabdykite juos!!! STOP - REPRESINEI VALDŽIOS SAVIVALEI !!! STOP - LIETUVOS ŽMONIŲ KASDIENIAM TERORIZAVIMUI IR GĄSDINIMUI, PRISIDENGIANT DIRBTINAI SUKURPTA "Covido Pandemijos" MELO PROPAGANDA!! STOP PRIEVARTAVIMĄ SKIEPYTIS, TESTAVIMĄ, VERGO KAUKIŲ DĖVĖJIMĄ IR VISUS ABSURDIŠKUS RIBOJIMUS, VERSLO, PREKYBOS VIETŲ UŽDARYMUS - KURIE REIŠKIA FIZINĮ, PSICHOLOGINĮ, IR EKONOMINĮ LIETUVOS VALSTYBĖS GENOCIDĄ !!
8 Erika
2021-04-18 / 11:54
Esu pries privaloma sveikatos tikrinima ir pries bet kokia prievarta
9 Kristina
2021-04-18 / 10:41
Esu prieš bet kokią prievartą ir už teisę rinktis.
10 Nenurodyta (Vilnius)
2021-04-18 / 07:08
Aš pati turiu priimti sprendimą, kada man testuotis
11 Neskelbiama (Kaunas)
2021-04-17 / 23:19
Ar mes kokie gyvuliai? Tikrinti kėkviena kaip skerdyklose nuo kempinligės ar panašiai. Kėkvienas turim teisę rinktis. Aš sakau, esu prueš privaloma tsveikatos ikrinima.
12 Neskelbiama
2021-04-17 / 22:07
Aš pati turiu teisę priimti sprendimą, kada man testuotis.
13 Neskelbiama
2021-04-17 / 19:20
Nenoriu kas savaitę testuotis dėl darbo,nes esu sveika.
14 Neskelbiama
2021-04-17 / 17:15
Norim laisves mes prieš įestavima vakcinas prieš kaukes norim normalaus gyvenimo be ribojimu
15 Vida (Vilnius)
2021-04-17 / 16:48
Mes juk esame ne vergijoje, kad su mumis darytų ką tik nori. Negali būti jokios prievartos prieš žmogaus norus, tik pats žmogus gali spręsti ką jam daryti. Aš esu prieš betkokią prievartą, žmogus turi pats nuspręsti.
16 Sergej
2021-04-17 / 16:36
Esu prieš priverstinį testavimą. Žmogus turi teisę rinktis.
17 Neskelbiama (Vilnius)
2021-04-17 / 14:57
Esu prieš bet kokią neišbandytą intervenciją į žmogaus kūną. Žmogus turi teisę rinktis. Antikonstitucinis įstatymas, kuris nedelsiant turi būti pašalintas!
18 Barrlomiej
2021-04-17 / 11:43
Pasijausiu blogai pats nueisiu i ligonine ir susimokesiu uz patikrinima. Devas sukure mus zmones, nedgi jis i musu gyvenimus nelenda o tai tikrai neleusiu kitems list pre mano kuno .
19 Rima (Plungė)
2021-04-17 / 09:35
Esu prieš priverstinį tikrinimą ir prieš visus žmogaus teisių pažeidimus, kurie vykdomi seimo ir Šimonytes vyriausybes
20 Genadijus
2021-04-17 / 05:41
Tai sistemingai įteisinama prievartą, sustabdykite juos.
21 Daiva
2021-04-16 / 22:56
Esu prieš priverstinį testavimą. Žmogus turi teisę rinktis.
22 Dovilė
2021-04-16 / 22:34
B*, n*...!!!!! Velnias ruoš puotą su visais tais, kurie prisidėjo :)
23 Edvardas (Radviliškis)
2021-04-16 / 22:24
Mes, pasirašiusieji šią peticiją, reikalaujame LR Seimą stabdyti 2021 m. kovo 23 d. LR Seimo priimto ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 18, 26 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIV-195 galiojimą ir kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl minėto įstatymo atitikimo LR Konstitucijai. Išvis,kaip galima sedeti seime ir nesilaikyti šios valstybes konstitucijos? Tai gal seimunai sumaiset veliava?
24 Kristina
2021-04-16 / 22:22
Tai omogausteisių/laisvių pažeidimas - PRIEŠ!!!
25 Neskelbiama (Kaunas)
2021-04-16 / 22:04
Aš esu prieš žmonių sveikų testavimą,nepatikrintus skiepus,esu prieš bet apribojimus judėti,bendrauti,dirbti,mokytis.
26 Vitalijus (Šilalė)
2021-04-16 / 21:53
Aš prieš priverstinį žmogaus testavimą. Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis kas jam geriau. Niekas negali priversti testuotis, prieš žmogaus valia nei jėga nei kitais būdais.....
27 Vitalij (Vilnius)
2021-04-16 / 21:53
Esu prieš priverstinį testavimą ir vakcinavimą.
28 Neskelbiama (Šiauliai)
2021-04-16 / 21:01
Sveikas žmogus neturi testuotis ir įrodynėti, kad sveikas.
29 Vera
2021-04-16 / 20:05
Prieš bet kokį priverstinį testavimą, skiepijima.Kiek gali tyčiotis iš žmonių.
30 Agnieska (Vilnius)
2021-04-16 / 20:00
Pries!!! Pries visa karantina! Pries visa seima, reikalauju atsitraukti simonytes partija!!!! GEDA!!!!

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.