Prieš nepagrįstus konstitucinių teisių suvaržymus siekiant Lietuvoje valdyti COVID-19 epidemiją


Parašų: 4 755   (tikslas: 10 000)

Paramos: 580.00 EUR


  • Autorius: Konstitucinių asmens teisių institutas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2021-11-01
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


Lietuvoje jau pusantrų metų paskelbta ekstremali situacija. Ją paskelbė Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr).

Per šį laikotarpį Vyriausybė Lietuvos teritorijoje apribojo, o tam tikrais laikotarpiais ir visiškai draudė šias tiesiogiai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas žmogaus teisės ir laisves:
1) teisę į sveikatą, kai nenurodytam laikui apribojamas kai kurių ligų gydymas, sumažintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (Konstitucijos 53 str.),
2) teisę į darbą ir verslą, ribojant ūkinę veiklą ar įvedant prievolę privalomai testuotis ar skiepytis (Konstitucijos 48 str.),
3) teisę į švietimą, mokslą, neformalųjį ugdymą, ribojant galimybes dalyvauti švietimo ir ugdymo veikloje (Konstitucijos 41 str.),
4) judėjimo laisvę šalies viduje ar vykstant į užsienį (Konstitucijos 32 str.),
5) susirinkimų laisvę, organizuojant susirinkimus, renginius, protestus (Konstitucijos 36 str.).

Nuo ekstremalios situacijos paskelbimo Vyriausybė 18 kartų keitė konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių ribojimų apimtį, tačiau taip ir nenumatė maksimalaus termino, kiek tokie ribojimai gali būti tęsiami.

Antrus metus tebesitęsianti COVID-19 epidemijos valdymo patirtis rodo, kad didžiausias iššūkis Lietuvos teisinei sistemai išlieka ekstremalios situacijos ar karantino pagrindu įvestų specialiųjų priemonių, kurios susijusios su žmogaus teisių ribojimais, taikymas, nepaisant to, kad dauguma gyventojų ir visuomenės informavimo priemonių įvestus ribojimus iš principo palaikė ir nekvestionavo jų teisėtumo bei masto. Tai susiję ne tik su klausimu, ar konstitucines žmogaus teises galima riboti vien vykdomosios valdžios sprendimais be Seimo pritarimo, bet ir su tuo, koks gali būti šių ribojimų mastas ir intensyvumas.

Konstitucija numato tik vieną specialųjį teisinį režimą – nepaprastąją padėtį, leidžiančią riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves (Konstitucijos 144 str.). Nepaprastąją padėtį įvesti gali tik Seimas ar Prezidentas (pritarus Ministrui Pirmininkui), o ne Vyriausybė.

Nepaprastosios padėties metu taikomi žmogaus teisių ribojimai yra griežčiausias Konstitucijoje numatytas žmogaus teisių ribojimo režimas, kurio negalima peržengti ekstremaliosios situacijos ar karantino metu. Pažymime, kad Lietuvoje nuo Konstitucijos priėmimo nepaprastoji padėtis nebuvo įvesta nė karto.

Tačiau nuo 2020 m. vasario mėnesio besitęsiantis konstitucinių žmogaus teisių ribojimo intensyvumas (kartais peraugantis į visišką draudimą) prilygsta ribojimams, kurie galimi tik įvedus nepaprastąją padėtį.

Konstitucija nenumato galimybės nepaprastajai padėčiai trukti ilgiau nei šešis mėnesius, vis dėlto, Nepaprastosios padėties įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169562/asr) 5 str. 2 d. numatoma, kad „nepaprastoji padėtis gali būti įvesta ne vieną kartą“, t. y. norint pratęsti šį terminą, formaliai Seimas (ar Respublikos Prezidentas) turi priimti naują sprendimą dėl nepaprastosios padėties įvedimo.

Pagal galiojančio Žmogaus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr) 21 str. 3 d., Vyriausybė (sveikatos apsaugos ministro teikimu) karantino trukmę gali numatyti ne ilgesnę kaip trys mėnesiai, leidžiant jį pratęsti ne daugiau kaip vienam mėnesiui. Vadinasi, karantinas negali trukti ilgiau nei keturis mėnesius. Todėl, kaip ir dėl nepaprastosios padėties atveju, esant būtinybei karantiną tęsti ilgiau, Vyriausybė po keturių mėnesių turėtų iš naujo priimti sprendimą dėl jo įvedimo.

Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. valstybės lygio ekstremaliąją situaciją paskelbė nurodydama vieną konkretų pagrindą – „dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“ nors Civilinės saugos įstatyme nenumatytas toks ekstremaliosios situacijos paskelbimo teisinis pagrindas. Civilinės saugos įstatyme numatyta, jog ekstremali situacija gali būti įvedama tik dėl gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio įvykio, o ne užkrečiamos ligos epidemijos suvaldymo.

Todėl Vyriausybės nutarimas, kuriuo paskelbta pusantrų metų tebesitęsianti ekstremali situacija dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės yra neteisėtas, nes priimtas nenurodant tinkamo teisinio pagrindo.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, jog galiojantis Civilinės saugos įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69957/asr) nenumato ekstremaliosios situacijos įvedimo trukmės termino, o ji Lietuvoje įvesta jau pusantrų metų.

Akivaizdu, kad Civilinės saugos įstatymas, vien ta apimtimi, kuria leidžia plačios apimties konstitucinių žmogaus teisių ribojimą, nenumatant jų laiko trukmės, prieštarauja Konstitucijai.

Suprantame Vyriausybės pareigą taikyti tam tikras priemones, siekiant suvaldyti užkrečiamų ligų epidemijas, tačiau pažymime, kad teisinėje valstybėje taikant minėtas priemones, būtina įstatymuose numatyti jų laikinumą, o taikant konstitucinių žmogaus teisių ribojimus, juos taikyti teisėtai ir proporcingai.

Konstitucija leidžia nepaprastosios padėties ar kitais ypatingais atvejais laikinai apriboti kai kurias konstitucines žmogaus teises, tačiau ji net nepaprastosios padėties metu neleidžia visiškai uždrausti jas realizuoti, todėl būtina atsisakyti visiško aukščiau minėtų konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių draudimo praktikos.

Dėl šios priežasties teigtina, kad Konstitucijai neprieštarautų tokia tvarka, jei įstatymuose būtų numatyta, jog ekstremaliosios situacijos ir karantino metu taikomi konstitucinių žmogaus teisių laikini apribojimai turėtų būti sankcionuoti Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento, t.y. atitiktų tvarką, kuri numatyta Konstitucijos 144 straipsnyje.

Be to, būtina atkreipti dėmesį, jog per dvejus COVID-19 epidemijos valdymo metus Lietuvoje buvo taikyta nemažai konstitucinių žmogaus teisių ribojimų ar visiško jų draudimo (pvz., teisės į privatų gyvenimą, susirinkimų ir asociacijų teisės, teisės streikuoti), kurie nėra numatyti jokiame įstatymų leidžiamosios ar vykdomosios valdžios priimtame teisės akte, o dalis jų įtvirtinti ne įstatymuose, bet poįstatyminiuose aktuose, kas neatitinka teisinės valstybės ir kitų konstitucinių principų.

TODĖL
Atsižvelgdami į aukščiau nurodytus argumentus,
Pavargę nuo besikeičiančių ribojimų apimties ir teisinio neapibrėžtumo,
Su nerimu stebėdami Vyriausybės planus artimiausiu metu vėl didinti konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių ribojimų apimtį,

MES, pasirašiusieji šią peticiją,

PRAŠOME:
1. Įstatymuose numatyti, kad Lietuvoje galiojant ekstremaliai situacijai ar karantinui, nebūtų nepagrįstai ar per didele apimtimi ribojamos konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės.
2. Įstatymuose įtvirtinti, kad ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimas turėtų būti sankcionuotas Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento, kaip tai numato specialius teisinius režimus reglamentuojantis Konstitucijos 144 straipsnis.
3. Įstatymuose įtvirtinti maksimalų terminą, kiek dėl įvestos ekstremalios situacijos ar karantino gali būti ribojamos konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Kadangi paskelbus ekstremaliąją situaciją, nukrypstama nuo demokratijos ir teisinės valstybės (valdžių padalijimo) principų ir žmogaus teisių apsaugos konstitucinio standarto, įstatymuose privalo būti numatytas šių priemonių laikinumas, t.y. konkretus laiko terminas, kaip tai numatyta Konstitucijos 144 straipsnyje.

Peticiją inicijuoja Konstitucinių asmens teisių institutas (http://www.kati.lt )

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Giedrė (Kaunas)
2021-09-24 / 11:52
Prieš privalomą vakcinaciją, segregacijos priemones t.y. galimybių pasus, prieš laisvos valos suvaržymus, prieš visus konstitucijos pažeidimus.
2 Neskelbiama
2021-09-23 / 14:31
Prieš privalomą vakcinacija, prieš galimybių pasus, prieš konstitucijos pažeidimą
3 Neskelbiama
2021-09-23 / 14:27
Prieš diktatūrą ir žmogaus teisių suvaržymus, prieš melą!
4 Robertas
2021-09-23 / 12:51
Prieš privalomą vakcinacija, prieš galimybių pasus, prieš konstitucijos pažeidimą
5 Elvyra (Vilnius)
2021-09-23 / 10:41
Prieš privalomą vakcinacija, prieš galimybių pasus, prieš konstitucijos pažeidimą
6 Neskelbiama (Vilnius)
2021-09-23 / 08:05
Esu už laivą pasirinkimą. Prieš priverstinius skiepus ir galimybių pasą. Už Lietuvos Respublikos konstituciją.
7 Neskelbiama
2021-09-23 / 06:16
Prieš privaloma vakcinaciją, prieš galimybių pasus.prieš konstitucijos pažeidimus.
8 Ligita
2021-09-23 / 02:45
Už Lietuvos Respublikos konstituciją ir Lietuvos piliečių teises.
9 Lineta (Šilalė)
2021-09-22 / 23:10
Esu prieš priverstinę vakcinaciją ir visus kitus suvaržymus
10 Neskelbiama
2021-09-22 / 23:02
Prieš žmogaus teisių pažeidimus, prieš privalomus skiepus ir testus, prieš GP
11 Neskelbiama (Vilnius)
2021-09-22 / 19:34
Prieš privaloma vakcinaciją, prieš galimybių pasus.
12 Neskelbiama (Vilnius)
2021-09-22 / 19:28
Prieš galimybiu paso, privalomos vakcinacijos bei testavimo kas 10 dienų!
13 Juozas (Vilnius)
2021-09-22 / 14:24
nepripazistu pandemijos valdymo neisigilinus, pilna nelogisku ir didziules abejones kelianciu sprendimu, vercianciu abejoti ir susimastyti kokie galetu buti tikrieji to tikslai
14 Neskelbiama
2021-09-22 / 14:15
Prieš suvaržymus antikonstitucinius. Ir kategoriškai prieš galimybiu paso ivedima ir naudojima. Prieš žmogaus teisių pažeidimą. Prieš sveiko žmogaus suvaržimus naudotis paslaugomis bei parduotuvėmis .
15 Donatas
2021-09-22 / 12:02
Prieš suvaržymus antikonstitucinius. Ir kategoriškai prieš galimybiu paso ivedima ir naudojima
16 Linas (Kaunas)
2021-09-22 / 11:25
Neiskraipykit Lietuvos konstitucijos, jus ne ja kuret ne jum ja ir lauzyt.
17 Agnė (Vilnius)
2021-09-22 / 10:48
Prieš žmogaus teisių pažeidimą. Prieš laisvę naudotis paslaugomis bei parduotuvėmis.
18 Juozas
2021-09-22 / 10:28
Prieš suvaržymus antikonstitucinius. Ir kategoriškai prieš galimybiu paso ivedima ir naudojima
19 Laimonas (Varėna)
2021-09-22 / 09:05
Šitos nesąmonės pagaliau turi baigtis. Puikiai matome daugiausiai pasiskiepijusių šalių statistiką. Skiepai neveiksmingi, jie nebuvo kuriami kovoti nei su Delta atmaina, nei su naujausia MU, bet žmonės toliau verčiami skiepytis neveiksmingu preparatu, kurio ilgalaikės pasekmės nežinomos.
20 Neskelbiama (Kaunas)
2021-09-22 / 08:53
Prieš nepagrįstus konstitucinių teisių suvaržymus siekiant Lietuvoje valdyti COVID-19 epidemiją
21 Viktorija
2021-09-22 / 08:28
Emocijų ir galios principai situacijos valdyme nebetenkina.
22 Virginija (Kaunas)
2021-09-22 / 06:36
Pasirašau, kad Lietuvoje galiojant ekstremaliai situacijai ar karantinui, nebūtų nepagrįstai ar per didele apimtimi ribojamos konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės.
23 Renata
2021-09-22 / 01:50
logo Prieš nepagrįstus konstitucinių teisių suvaržymus siekiant Lietuvoje valdyti COVID-19 epidemiją
24 Dalius (Jonava)
2021-09-22 / 01:32
Antikonstitucininkai neturėtų vaikščioti laisvėje... Ir taip pat peržengtos visos ribos, keliamas spaudimas, žeminamas žmogaus orumas, nuolatinis stresas, gąsdinimai, prievarta. Visi skaičiai yra dirbtini.. daug tiesos jie slepia nuo žmonių. Lauk tokią valdžią ant teisiamūjų suolo.
25 Ignas (Vilnius)
2021-09-21 / 23:56
2019 Liepos mėnesį priimant "pandemijos" valdymo planą buvo pasakyta, kad karantinas yra skelbiamas, kai serga 100/100tūkst. ir ~30proc žmonių būna hospitalizuoti. Covid niekada tokių skaičių nesiekė. Testuojami visi iš eilės, rezultate turime ~5proc teigiamų testų ir ~8-10proc hospitalizuotų.
26 Arūnas
2021-09-21 / 23:04
Valdantieji jau senei peržengė raudona linija. Susidaro toks įspūdis kad Lietuvoje nėra teisininkų ginančių tautą ne žodžiais o teisiniais būdais
27 Vita
2021-09-21 / 22:48
Panaikinti žmogaus orumą ir Konstituciją pažeidžiantį gp
28 Neskelbiama (Vilnius)
2021-09-21 / 22:04
Butina kuo skubiau atšaukti GP galiojimą aukštosiose mokyklose, kad studentams būtų užtikrinama teisė į mokslą, kad jie nebūtų diskriminuojami padiskiepijusių atžvilgiu.
29 Neskelbiama (Vilnius)
2021-09-21 / 22:04
Nesuprantamas ir nepateisinamas kitokios nuomonės ignoravimas
30 Milda
2021-09-21 / 21:56
Esu prieš antikonstitucinį, nusikalstamą rėžimą.

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.

Griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais (21774)

Vet.. Adresuota: VMVT, LR Seimas

Atėjo laikas sustabdyti šį verslą Lietuvoje, kuris luošina gyvūnus, todėl...

Kad Skinderiškio dendrologiniui parkui būtų suteiktas Kęstučio Antano Kaltenio vardas (67)

Laura. Adresuota: LR Aplinkos ministerija

Kėdainių rajono savivaldybės Krakių seniūnijos seniūno Ernesto Barčo iniciatyva renkami...

Prašome-reikalaujame išvalyti Buivydiškių tvenkinį (6)

Siutilas. Adresuota: VILNIAUS MIESTO MERUI REMIGIJUI ŠIMAŠIUI

Buivydiškių tvenkiniuose, kurie priklauso Vilniaus m. savivaldybei, įvykus avarijai dėl...

Dėl atminimo Rožytei (P.Cvirkos aikštėje) (1)

Matas. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė

Priėmus sprendimą nukelti P. Cvirkos paminklą, prašome vietoje jo įamžinti...