Neorganizuokite Vilniaus P.Vileišio progimnazijoje vaikų skiepijimo


Parašų: 3


  • Autorius: Emilis
  • Adresuota: Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos administracija
  • Kategorija: Švietimas

Miela mokyklos administracija, brangi mokyklos direktore, mandagiai primename, kad tiek pagal JTO Vaiko teisių konvenciją, tiek pagal LR Civilinį kodeksą, tiek pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, tėvai neša pagrindinę atsakomybę už vaiko auklėjimą ir vystymąsi.
Ši atsakomybė pagal įstatymus jiems tenka ne iki dvylikos, ne iki šešiolikos, bet iki aštuoniolikos metų, t.y. iki tol, kol vaikai sulaukia pilnametystės.
Tėvų atsakomybė apima ne tik vaikų priežiūrą, jų dvasinį ir moralinį ugdymą, bet ir jų sveikatos priežiūrą. Todėl jokie veiksmai vaikų atžvilgiu, įskaitant ir sveikatos priežiūrą, negali būti atliekami be tėvų informavimo, jų dalyvavimo ir jų sutikimo.
Tėvai atlikdami savo, kaip tėvų pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Tėvų atsakomybė nepasikeičia ir nepasibaigia vaikui peržengus mokyklos slenkstį. Įstatymai nepasikeičia, vaikas netampa valstybės vaiku tik dėl to, kad ateina į valstybinę švietimo sistemą.
Daugumoje liberaliosios demokratijos valstybių yra pripažįstamas ir ginamas šeimos autonomijos principas, kuris sako, kad šeima yra autonominis vienetas, kurio valdymas priklauso išimtinai jį sudarančių individų kompetencijai. Todėl visi sprendimai, susiję su šeimos gyvenimu, įskaitant ir sveikatos priežiūrą, yra ir turi būti priimami šeimos narių susitarimu.
Todėl labai prašome, be tėvų žinios, jų dalyvavimo ir jų sutikimo, neorganizuokite mokyklose vaikų skiepijimo, nedarykite ten vakcinacijos centro. Mokykla nėra sveikatos priežiūros įstaiga. Neprisiimkite atsakomybės ten, kur neturite teisės jos prisiimti. Kitu atveju, atsakomybė už vaikui dėl vakcinos kilusias nepageidaujamas reakcijas teks ir jums. Esame įsitikinę, kad nenorite, jog jūsų švietimo įstaiga būtų patraukta bendrų atsakovų byloje dėl vaikui ir tėvams padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
Atkreipiu jūsų dėmesį, kad vaistai turi būti skiriami tik tada, kai jų reikia. Vakcinos realiai skiriamos sveikiems žmonėms (vaikams), siekiant išvengti galimo susirgimo, galimų komplikacijų. Vaikams vakcinos nuo covid tiesiog nereikia (nepaisant viešojoje erdvėje kurstomos baimės).
Be to primename, kad Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas draudžia vykdyti agitacinę veiklą ar raginimus, kuriais siekiama skatinti receptinių vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą (COVID-19 vakcinos yra receptiniais vaistiniais preparatais). Todėl nerašinėkite tėvams laiškų, kviečiančių iar raginančių vaikus skiepytis ar juos skiepyti. Jūs neturite jokios teisinės pareigos persiųsti tėvams ir vaikams informacijos, kuri nėra susijusi su ugdymu ir jo organizavimu, net jei ši informacija ateitų iš savivaldybės, ar kitos valstybinės institucijos.
Labai prašome užsiimti ta veikla, ir vykdyti tas funkcijas, kurias jums numato LR Švietimo įstatymas: ugdyti dorą, savarankišką, atsakingą, patriotišką asmenybę, o vaiko sveikatos priežiūrą palikti šeimos ir sveikatos priežiūros sistemos abipusio susitarimo reikalui.

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mokinių tėvai

* Tarptautinė teisė aiškiai pripažįsta, kad tėvams tenka pagrindinė atsakomybę už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Šis, pagrindinės tėvų atsakomybės už vaiko auklėjimą ir vystymąsi principas yra įtvirtintas net trijuose JTO Vaiko teisių konvencijos (1989) straipsniuose.
„Tėvams arba, atitinkamais atvejais, teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi.“ JTO Vaiko teisių konvencijos 18 str. 1 d.
„Tėvams <...> tenka didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal jų sugebėjimus ir finansines galimybes. (Konvencijos 27 str. 2 d.)
„Valstybės dalyvės gerbia tėvų <...> atsakomybę, teises ir pareigas <...> vaiką pakreipti <...> ir jam vadovauti“ Konvencijos 5 str.]
Jis įdiegtas ir Lietuvos teisinėje sistemoje. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. sakoma, kad “Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. "
Atitinkamai, LR Civilinis kodeksas numato, jog „vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi“ (CK 3.155 straipsnio 1 d.)
LR CK 3.165 straipsnis sako, kad "Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis.”
VTAPĮ 31 st. 1. d. atkartoja LR CK nuostatas:
"Vaiko tėvų teisės ir pareigos yra prigimtinės. Vaiko tėvai turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis auginti ir auklėti savo vaikus. Vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos apibrėžtos Konstitucijoje, Civiliniame kodekse, Švietimo įstatyme, šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose.
2. Vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalo rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti ir sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis, tobulėti. "
**
- Kad vaikai serga retai, lengvai ir su mažai liekamųjų reiškinių:
https://www.thelancet.com/.../PIIS2352-4642.../fulltext...
- Be to, medicinoje galioja principas, kad intervencijos nauda būtų didesnė negu galima žala. Esami tyrimai rodo, kad vakcinos nauda (susirgimo COVID-19 išvengimas) yra mažesnė negu vakcinacijos žala (nepageidaujami reiškiniai). Apie tai - komentare su skaidre.
- Farmacijos teisėje galioja "kaltumo" prezumpcija - kol neįrodyta, kad vaistas yra saugus ir veiksmingas, laikoma, kad jis nesaugus ir neveiksmingas. Šiuo atveju nei viena Lietuvoje pacientams galima skirti COVID-19 vakcina nėra iki galo patvirtinta. Šiuo metu yra toliau vykdoma visų šių vakcinų papildoma stebėsena tam, jog būtų galutinai patvirtintas vakcinų saugumas ir veiksmingumas, o vakcinų gamintojai yra įpareigoti Europos vaistų agentūrai pateikti galutinę vakcinų klinikinių tyrimų ataskaitą.