Valstybinės ligonių kasos nemokama ligos išmoka savaitgaliais


Parašų: 22
Paramos: 30.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Džiuginta Sabaliauskaitė
  • Adresuota: LR Prezidentas, LR Vyriausybė
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Remiantis LR Konstitucijos IV skirsnio 48 str "Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju" ir LR Konstitucijos IV skirsnio 52 str "Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais", LR Vyriausybės priimtas sprendimas mokėti ligos išmoką nuo trečios ligos dienos tik darbo dienomis (Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo IX skyriaus 65 punktas "Ligos išmoka, profesinės reabilitacijos išmoka, motinystės išmoka ir tėvystės išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė") pažeidžia LR Konstitucines nuostatas ir vienodas žmogaus teises į nedarbo išmokas bei visiškai neatspindi LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 str 1 punkto reglamentavimo "Turintiems darbo ar tarnybos santykius apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems šio įstatymo 5 str 2d 1, 3, 4 punktuose nurodytais atvejais, ligos išmoką dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, moka darbdavys. Ligos išmoką iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti trečiąją nedarbingumo dieną ir mokama iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos". Lietuvoje yra labai daug dirbančiujų pagal suminę darbo laiko apskaitą (t.y kai pagal grafiką tenka dirbti ir savaitgaliais), tai ir gamybos sektorius, ir aptarnavimo, ir medicinos, ir t.t. Tokiu atveju jeigu dirbantis pagal suminę darbo laiko apskaitą suserga prieš savaitgalį (kai darbuotojui pagal darbo grafiką trečia ir ketvirta ligos dienos turėtų būti darbo dienos savaitgalį), jis netenka galimybės gauti ligos išmokos. Tokiu būdu yra diskriminuojami žmonės, kadangi dirbantieji savaitiniu darbo grafiku susirgę visada gauna galimybę gauti pilną ligos išmoką, kai tuo tarpu dirbantys pagal suminę darbo laiko apskaitą lieka be išmokos savaitgalį (kai pagal savo darbo grafiką turėtų dirbti). Mokesčius į valstybės biudžetą mokame visi vienodai, bet privilegiją gauti pilną ligos išmoka turi tik dirbantys savaitiniu darbo grafiku. Tokiu būdu yra pažeidžiami proporcingumo ir lygiateisiškumo principai. Vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – reikalavimas, kad neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui, todėl "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo IX skyriaus 65 punktas "Ligos išmoka, profesinės reabilitacijos išmoka, motinystės išmoka ir tėvystės išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė)" yra antikonstitucinis ir prieštaraujantis LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymui bei pažeidžiantis esminius žmogaus teisių konstitucinius principus. Valstybinės ligonių kasos ligos išmoka nuo trečios nedarbingumo dienos turėtų būti mokama visiems, nediskriminuojant darbuotojų bei atsižvelgiant į darbuotojo darbo laiko apskaitą.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2022-03-13 / 19:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2022-03-03 / 21:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.