Kreipimasis dėl skundo Lietuvos Respublikos Seimo etikos komisijai dėl netinkamo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kačiūno elgesio 2023.03.29


Parašų: 45
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Action group
  • Adresuota: LR Seimo Etikos ir procedūrų komisija
  • Kategorija: Kita

2023 m. kovo mėn. 29 dieną įvyko Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas įstatymo projektas Nr. XIVP-2496(2), kuria ribojamos ir pažeidžiamos užsienio piliečių – teisėtų Lietuvos gyventojų ir lietuvių kilmės asmenų, įskaitant ir negyvenančius Lietuvoje, teisės. Į susirinkimą pakviesti prisijungė pranešėjai iš iniciatyvinės gyventojų grupės. Komiteto nariams buvo numatyta paaiškinti, kokias gyventojų grupes paliečia įstatymo projektas, pateikti pavyzdžių per jų asmenines istorijas, taip pat nurodyti, kad yra peticija su pasiūlymais dėl įstatymo projekto pataisų.

Susitikimo dalyviai ir žiūrovai tapo nepriimtino Seimo deputato elgesio liudininkais – Laurynas Kasčiūnas rėkė ant jaunos pranešėjos merginos Vladislavos Sokolovos, kuriai tai buvo pirmoji patirtis bendraujant su Seimo atstovu.

Komiteto posėdžio vaizdo įrašą galima rasti adresu https://www.youtube.com/watch?v=wTLqXb8bbhY (nuo 1:21:45). Iš šio įrašo matyti, kad kviestiniai pranešėjai (Gitana Buividaitė, Olga Demina, Marija Čepaitytė, Tatjana Sokolova), dėl kurių pagal susirinkimo taisykles buvo susitarta iš anksto, Laurynas Kasčiūnas posėdžio metu neleido pasisakyti, o Vladislavą Sokolovą labai grubiai pertraukė ir kalbėti daugiau nebeleido, į ką dalyviai turėjo visišką ir įstatyminę teisę.

Vaizdo įraše aiškiai matyti, kaip Seimo narys nemandagiai ir ultimatyviai pertraukia savo svečią, ragindamas jį galvoti ne apie save, o apie ukrainiečius, kurių šalyje vyksta karas. Mes esame pasipiktinę cinišku Seimo nario žaidimu, kuris Ukrainos žmonių tragediją naudoja savo asmeniniams politiniams tikslams. Seimo nario elgesys negali būti vertinamas kitaip, nes siūlomas įstatymo projektas niekaip nepalengvina sunkios Ukrainos žmonių padėties. Priešingai, jo pateiktas įstatymo projektas suteikia dar vieną priežastį Rusijos propagandai teigti, kad rusakalbiai Lietuvos gyventojai yra persekiojami tautiniu pagrindu, taip didinant agresoriaus rinkiminę paramą. Tai kelia klausimų apie tikruosius Seimo nario tikslus ir abejonių dėl jo žodžių nuoširdumo, nes deklaruojama parama Ukrainai iš tiesų skatina jos priešų mobilizaciją.

Manome, kad Laurynas Kasčiūnas, t.y. valstybės politikas ir asmuo, kuriam suteiktas įgaliojimas, eidamas savo pareigas, viešai ir įžeidžiančiu būdu, tiesiogiai ir nedviprasmiškai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant:

1) paskelbė, kad didelei Lietuvos gyventojų grupei netaikomas Konstitucijoje įtvirtintas draudimas riboti teises atsižvelgiant į jų kilmę (LR Konstitucijos 29 straipsnis 2 dalis LRK);

2) apkaltino kelias dešimtis tūkstančių Lietuvos gyventojų kolektyviai bendrininkavus padarant nusikaltimus, už kuriuos šie gyventojai nėra nuteisti jokiu įsiteisėjusiu pasaulio teismo nuosprendžiu, tuo tiesiogiai pažeidžiant nekaltumo prezumpciją ir taikant neteisėtus kolektyvinės atsakomybės principas (LRK 31 straipsnis) ;

3) tiesiogiai leido apriboti etninių lietuvių konstitucines teises (32 straipsnio 4 dalis).

Mes manome, kad toks Seimo nario elgesys yra Konstitucijoje įtvirtintų Lietuvos gyventojų teisių, ES reglamentų nepaisymas, Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnio, EŽTK, EŽTK 12 protokolo 1 straipsnio pažeidimas apie diskriminacijos draudimą, EŽTK 17 straipsnis dėl draudimo piktnaudžiauti teisėmis.
Mes taip pat manome, kad Laurynas Kasčiūnas demonstravo nepriimtiną elgesį trečiosiojo asmens atžvilgiu ir neigiamai pateikė Lietuvos valstybės institucijas. Tokį elgesį būtinai turi įvertinti Lietuvos taika ir gerove suinteresuoti asmenys ir viešosios institucijos..

Laurynas Kasčiūnas, mūsų nuomone, pagal Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodeksą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.283041?jfwid= ) pažeidė toliau nurodytas kodekso nuostatas:

Ketvirtas straipsnis „Valstybės politikų elgesio principai“:

p.1 -pagarba žmogui ir valstybei – laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis.
Grubus kalbėtojo pertraukimas, neleistina elgėsena, monologai vietoj dialogo, susirinkimo uždarymas – tikrai ne tai, ko visuomenė tikisi iš išrinkto žmonių atstovo, atsakingo už įstatymų leidybos iniciatyvas saugumo srityje.

p. 2 - teisingumas – vienodai tarnauja visiems žmonėms nepaisydamas jų tautybės […], kilmės ar kitų skirtumų.
Jokios tarnybos, net ne pagarbos, o atvirkščiai – demonstratyvus antikonstitucinis šalies gyventojų ir etninių lietuvių skirstymas į kategorijas.

p. 3 - sąžiningumas – pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą.
Aptariamas politikas ne tik parodė netinkamo elgesio modelį, bet ir priverčia priimti sprendimus, keliančius ne tik abejonių, bet ir socialinę įtampą visuomenėje.

p. 6 - pavyzdingumas – deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų.

Žiūrėti 1 punktą aukščiau.

p. 9 atsakomybė – atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

Prašome apsvarstyti mūsų kreipimąsi kitame Etikos komiteto posėdyje.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-04-03 / 12:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas