PETICIJA DĖL S. JAKĖS GRĄŽINIMO Į VIDAUS TARNYBĄ


Parašų: 246
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Greta Muškauskė
  • Adresuota: Policijos departamentas prie LR VRM
  • Kategorija: Kita

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto
valdyboje atlikus tarnybinį patikrinimą dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos
Sandros Jakės veiksmų įvertinimo 2023 m. balandžio 19 d. buvo surašyta tarnybinio patikrinimo
išvada Nr. 5-IS-54 (toliau - Išvada), kurios pagrindu 2022-04-19 buvo priimtas Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymas „Dėl komisarės Sandros Jakės atleidimo iš
vidaus tarnybos“ Nr. 40-TE-136 nurodant, kad ji atleidžiama iš vidaus tarnybos 2023-04-20
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72 straipsnio 1 dalies 7 punktu (kai
savo poelgiu pažemina pareigūno vardą).
Mes, Kuršėnų miesto gyventojai, taip pat aplinkinių seniūnijų gyventojai, kreipiamės į Policijos
departamentą prie vidaus reikalų ministerijos ir joje dirbančius atsakingus asmenis, nes
NESUTINKAME su priimtu sprendimu, kadangi vaizdo įrašas (ir jo dalis), kurio pagrindu buvo
priimtas sprendimas, buvo paviešintas taip pat įrašai buvo išplatinti ir uždarose grupėse jaunimo
tarpe. Taigi MUMS ŽINOMA, kad pareigūnė bute, bendraudama su asmenimis vartojo
necenzūrinius žodžius ir jų buvo 27, kad Išvadoje nurodyta, kad ji bendravo įžūliai, taip pat, kad
imitavo alkoholio vartojimą, kadangi buvo gauta informacija dėl įvykdytos vagystės, bei kad toks
jos elgesys, pasak tyrimą atlikusių Imuniteto valdybos pareigūnų, žemina visos vidaus tarnybos
sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga, ją kompromituoja, dėl ko
pareigūnė sulaužė duotą priesaiką, o jos veiksmai atitinka pareigūno vardo pažeminimą.
Mes manome, kad vyriausioji tyrėja Sandra Jakė, kuri nuo 2006 m. balandžio mėnesio dirbo
Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate (Kuršėnuose, esančioje nuotolinėje darbo vietoje)
savo elgesiu ir veiksmais nepažemino pareigūno vardo (tai galėtų būti laikoma etikos
pažeidimu), nes:

1. Vyriausioji tyrėja, komisariato turimais duomenimis skatinta 14 kartų: 2007-11-14,
2007-12-27, 2015-07-01, 2017-06-24, 2020-10-30, 2021-06-18, 2021-11-05, 2022-10-28
pareigūnė komisariato vadovo įsakymu buvo skatinta vienkartinėmis piniginėmis
išmokomis; 2021-06-26 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu už
nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimo apdovanota antrojo laipsnio
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“; 2014-01-15 – už
nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimo apdovanota trečiojo laipsnio
policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“; 2016-03-08 Vidaus reikalų ministro
įsakymo už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą buvo apdovanota 2-
ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“; 2016-05-23
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato įsakymu už nepriekaištingą, sąžiningą ir
ilgalaikį darbą buvo apdovanota ketvirtojo laipsnio atminimo ženklu „Už ištarnautus
metus“; 2018-10-18 Apskrities vyriausiojo policijos komisariato įsakymu – pirmojo
laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“; 2019-10-02
apdovanota Kužių seniūnijos padėka „Už glaudų bendradarbiavimą, prevencinį darbą ir
nuolatinę bei operatyvią pagalbą Kužių seniūnijai“.

2. Paskatinimai (dar 9) apie kuriuos vadovybei net nebuvo žinoma (dokumentai tai
patvirtina): 2022-10-03 Šiaulių kaimiškosios seniūnijos padėka „Už nepriekaištingą ir
sąžiningą darbą bei pagalbą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos padaliniams“;
2022-09-30 Lietuvos probacijos tarnybos padėka „Už aktyvų bendradarbiavimą ir
pagalbą Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnams“; 2021-12-01 Šiaulių rajono
savivaldybės mero padėkos raštas Nr. M-73 „Už profesionalų ir atsakingą darbą
rūpinantis Šiaulių rajono gyventojų saugiau kaimynyste. Jūsų nuoširdi tarnystė rajono
žmonėms yra pavyzdys, stiprinantis gyventojų ir policijos pareigūnų bendradarbiavimą,
atsakingą požiūrį į visuomenės turtą“; 2021-10-02 Šiaulių apskrities vaiko teisių
apsaugos tarnybos padėka „Už aktyvų bendradarbiavimą, operatyvų reagavimą ir pagalbą
užtikrinant vaiko teisių apsaugą“; 2021-10-02 Lietuvos probacijos tarnybos padėka „Už
entuziazmą ir aktyvų abipusiu supratimu paremtą bendradarbiavimą su Lietuvos
probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriumi“; 2020-11-05 buvo apdovanota Šiaulių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko raštu „Už profesionalumą
atskleidžiant nusikalstamą veiką“; 2019-06-21 buvo apdovanota Lietuvos probacijos
tarnybos už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą Lietuvos bausmių vykdymo sistemai
medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai (ženklo Nr. 403); 2018-03-16
Lietuvos Respublikos Seimo seimo nario Vitalijaus Gailiaus padėka „Už nuoširdų ir
sąžiningą darbą, pelnytą žmonių pagarbą ir pasitikėjimą, pilietiškumą ir glaudų
bendradarbiavimą su Šakynos seniūnija, Šiaulių rajono socialinių paslaugų socialiniais
darbuotojais“; 2015-07-30 Šiaulių AVPK konkurse „Mūsų geriausieji 2015 metų 1-ojo
pusmečio nominacija“ GERIAUSIAS SEKLYS buvo skirta Sandra Jakei.

3. Vyriausioji tyrėja sistemingai rengė paskaitas – susitikimus: 2023-01-26 Kužių
seniūnijoje ir 2023-02-20 Šiaulių rajono savivaldybės V. Vitkausko bibliotekoje buvo
surengtos paskaitos „elektroninės cigaretės – grėsmė ar mada“; 2022-12-14 Šiaulių
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojus susitikimo metu informavo
apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų vartojimo žalą vaikų sveikatai; 2022-11-17
Šiaulių rajono savivaldybės V. Vitkausko bibliotekoje organizavo susitikimą su
delikventinio ir deviantinio elgesio jaunimu „Tokie ir KITOKIE pasikalbėjimai su Sandra
Jake“; 2021-12-13, 2021-12-09, 2021-12-08 – Kužių, Šakynos ir Kuršėnų gyventojams
seniūnijoje gyventojams pasakojo apie smurtą artimoje aplinkoje: prevenciją ir pagalbą;

4. Vyriausioji tyrėja dalyvavo efektyvaus tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklo Šiaulių
rajono savivaldybėje kūrime, kur daugiau kaip 30 organizacijų atstovų (policija,
mokyklos, probacija, vaiko teisės, užimtumo tarnyba, socialinių paslaugų centras, vaikų
dienos centrai, švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės administracija,
Atviras jaunimo centras, globos centras ir kt) kūrė pagalbos tikslo grupei tinklą.

5. 2021-08-2021-10 organizavo ir vykdė savanorystės akciją Kuršėnų šeimos namuose, kur
stengėsi užimti, padėti globos namuose augantiems vaikams, turintiems elgesio
problemų.

6. Kiekvienais metais Kuršėnų mieste esančiuose lopšeliuose- darželiuose vyriausioji tyrėja
vykdė susitikimus su ugdymo įstaigas lankančiais vaikais ir pasakojo jiems apie saugų
eismą, buvo „Amsiumi“, organizavo patiems mažiausiems žinių patikrinimus „diena be
automobilio“, „saugus eismas“, „šviesoforas“ temomis.

7. Vyriausioji tyrėja sistemingai dalyvavo susitikimuose su visų Kuršėnų miesto mokyklų
bendruomenėmis ir informuodavo apie kylančias problemas, aktualius klausimus,
susijusius su nepilnamečių nusikalstamumu, teisės pažeidimais;

8. Savo iniciatyvomis prisidėjo, kad Kuršėnų mieste būtų įrengta daugiau vaizdo stebėjimo
kamerų;

9. Apie Kuršėnų mieste įvykdytas nusikalstamas veikas, pažeidimus, iškilusias problemas
stengėsi informuoti visuomenę, kiek tai būtina, kad visais atvejais būtų nustatyti
nusikalstamą veiką, pažeidimą padarę asmenys;

10. Tai žmogus, kuris rasdavo kalbą su bet kokio amžiaus, socialinio sluoksnio asmenimis,
stengdavosi išklausyti kiekvieną, rasti problemos sprendimo būdą, suteikti neatidėliotiną
pagalbą 24/7, turėjęs daugumos Kuršėnų gyventojų pasitikėjimą ir laikęsis duoto žodžio.
Nei su vienu visuomenės – bendruomenės nariu nėra bendravusi taip, kad jis būtų
įžeistas, pažemintas ar liktų nesuprastas. Rasdama kalbą su kiekvienu, skirtingo amžiaus,
charakterio, nusistatymo žmogumi, ji parodydavo, kad ne kiekvienas gali būti tokiu, kad
taip lengvai susikalbėtų ir įgytų pasitikėjimą, pasiektų tikslą.

VAIZDO ĮRAŠAS mums, kaip visuomenei, nesukėlė jokių neigiamų emocijų,
nešokiravo. Pažįstame šią pareigūnę beveik 17 metų, kiekvienas turime savo nuomonę,
kadangi daugeliui teko susitikti asmeniškai: paskaitose, susitikimuose, darbo kabinete ar
prašant patarimo, todėl manome, kad pareigūnas atlikdamas pareigas žino ir suvokia, kaip
kiekvienoje situacijoje jis turi pasielgti, kad būtų pasiektas tikslas. Todėl PRIIMTAS
SPRENDIMAS ATLEISTI SANDRĄ JAKĘ – NETEISINGAS, visuomenė tiki, pasitiki
ir reikalauja grąžinti S. Jakę į vidaus tarnybą.

# Vardas Komentaras
1 Simas (Kuršėnai)
2023-05-05 / 17:49
Nesutinku su pareigūnės S. Jakės atleidimu. Prašau gražinti į tarnybą.
2 Lina
2023-05-05 / 12:57
Nesutinku su priimtu sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę
3 Aurelijus (Kuršėnai)
2023-05-04 / 14:56
PRIIMTAS SPRENDIMAS ATLEISTI SANDRĄ JAKĘ – NETEISINGAS, visuomenė tiki, pasitiki ir reikalauja grąžinti S. Jakę į vidaus tarnybą.
4 Neprisistatysiu
2023-05-04 / 12:56
Be jos nebus tvarkos labai puikiai tvarkesi su jaunimu labai jos reikia išmananti savo darba!
5 Romualdas
2023-05-03 / 18:21
Tai neteisinga! Specialiai ją pakišo, todėl privalote grąžinti Sandrą į darbą.
6 Daivab (Kuršėnai)
2023-05-03 / 13:19
Nesutinku su sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę
7 Nijolė (Kuršėnai)
2023-05-03 / 09:43
Nesutinku su pareigūnės Sandros Jakės atleidimu.Neadekvatus, per griežtas sprendimas
8 Vilma
2023-05-03 / 09:07
Per griezta bausme,nesutinku su pareigunes atleidimu.
9 Judita (Kuršėnai)
2023-05-02 / 23:52
Per griežta nuobauda. Ji nežinojo, kad yra filmuojama, todėl elgėsi taip, kad įgytų pasitikėjimą ir tai darė ne viešoje vietoje,
10 Rimas
2023-05-02 / 21:30
Nesutinku su priimtu sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę
11 Vaida (Kaunas)
2023-05-02 / 21:29
Nesutinku su priimtu sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę
12 Adomaitiene (Šiauliai)
2023-05-02 / 21:05
Reikia tokių policininkų daugiau,o klaidas darome visi.
13 Roma
2023-05-02 / 20:29
Nuoširdžiai dirbanti, turi vietos bendruomenės palaikymą.
14 Vaida (Kuršėnai)
2023-05-02 / 19:51
Labai gera pareigūnė,ir kaip žmogus. Ir taip trūksta gerų specialistų.
15 Kristina
2023-05-02 / 19:46
NESUTINKU su priimtu sprendimu atleisti Sandrą Jakę iš pareigų! Tai puikus žmogus, visą save atidavęs darbui ir mūsų miestelio saugumui. Todėl labai tikiuosi, kad ši peticija padės S. Jakę grąžinti į vidaus tarnybą ir mes vėl galėsime jaustis saugiai!
16 Ingrida
2023-05-02 / 18:31
Gerų pareigūnų labai truksta.. Lauksim sugrįžtant..
17 Rugilė (Kuršėnai)
2023-05-02 / 18:18
Mano nuomone Sandra buvo ir bus!Puiki pareigūnė!Grąžinkite Sandrą į jos darbo vietą.
18 Monika (Kuršėnai)
2023-05-02 / 18:02
Labai gera, žmoniška pareigūnė, nubausta per stipriai.
19 Romualda (Kuršėnai)
2023-05-02 / 17:05
Aš už teisėta,demokratinę valstybę,kuri nepriima skubotų sprendimų...
20 Lina (Kuršėnai)
2023-05-02 / 16:33
Nesutinku su tokiu sprendimų.Pergrieštas priimtas sprendimas Sandrai Jakei.Gražinkit pareigūnę i tarnybą
21 Laura
2023-05-02 / 16:29
Nesutinku su priimtu sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę iš pareigų.
22 Rita (Kuršėnai)
2023-05-02 / 16:10
Geriau už ją dirbančio pareigūno Kuršėnai neturėjo ir tikiuosi nepraras.
23 Mantas (Kuršėnai)
2023-05-02 / 16:06
Puiki savo darbą mylinti pareigūnė. Neproporcinga nuobauda, galėjo apsiriboti ir įspėjimu.
24 Žaronaitytė (Kuršėnai)
2023-05-02 / 16:03
Nesutinku su tokiu sprendimų.Pergrieštas priimtas sprendimas Sandrai Jakei.Gražinkit pareigūnę i tarnybą
25 Asta
2023-05-02 / 14:52
Nesutinku su priimtu spendimu, prašau atsatyti Sandrą Jakę į buvusias pareigas.
26 Giedre
2023-05-02 / 14:37
Nesutinku su priimtu sprendimu, atleisti pareigūnę Sandra Jakę. Gražinkite į tarnyba.
27 Ingrida (Šiauliai)
2023-05-02 / 14:32
Nesutinku su tokiu sprendimų.Pergrieštas priimtas sprendimas Sandrai Jakei.Gražinkit pareigūnę i tarnybą
28 Laura (Kuršėnai)
2023-05-02 / 14:32
Nesutinku su priimtu sprendimu, atleisti pareigūnę Sandra Jakę. Gražinkite į tarnyba.
29 Sigita (Kuršėnai)
2023-05-02 / 14:31
Nesutinku su priimtu sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę iš pareigų.
30 Goda (Vilnius)
2023-05-02 / 14:21
Nesutinku su priimtu sprendimu atleisti pareigūnę Sandrą Jakę