Dėl galimybių paso veikimo stabdymo


Parašų: 133 870   (tikslas: 100 000)

Statusas: Prezidentui įteiktas kreipimasis su 112 tūkst.parašų. Prezidentas pats nesikreips į Konstitucinį teismą, tačiau prašys maksimaliai greitai nagrinėti jau pateiktą bylą.
Paramos: 21,295.00 EUR


  • Autorius: Vita Gruodytė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Gerbiamas Prezidente,

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021-11-17 dienos nutarimu Nr. 943 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ įvedė papildomus asmenų teisių ir laisvių ribojimus:

Galimybių paso reikalavimą 12-16 metų vaikams, iki 210 dienų apribojo galimybių paso galiojimo terminą pilnai pasiskiepijusiems (atitinkamai dvejomis ar viena vakcinos doze) asmenims, nustatė, kad galimybių pasas išduodamas tik tiems neskiepytiems asmenims, kurie atliko PGR testą, panaikindama iki tol galiojusį reguliavimą, suteikiantį teisę gauti galimybių pasą atlikus antigeno testą, nustatė periodinį testavimosi reikalavimą nevakcinuotiems darbuotojams jų pačių lėšomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021-09-08 dienos nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ nustatė asmens teisės gauti paslaugas ir įsigyti prekes ribojimus tik galimybių paso kriterijus atitinkantiems asmenims bei apribojo tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformalaus suaugusiųjų švietimo vykdymą tik galimybių paso kriterijus atitinkantiems asmenims.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021-09-29 dienos nutarimu Nr. 770 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, taip pat 2021-09-08 dienos nutarimu Nr. 714 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitė galimybių paso reikalavimus asmenims, siekiantiems gauti paslaugas ar įgyti prekes, bei tikslino reikalavimus asmenims gauti tęstinį profesinį mokymą, aukštojo mokslo studijas ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Minėti Vyriausybės nutarimai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją bei įstatymus, nes juose nustatyti ribojimai:

1. Įtvirtinti Vyriausybės nutarimu, o ne įstatymu;

2. Nėra pagrįsti ir proporcingi;

3. Nepateisinamai diskriminuoja grupę asmenų;

4. Pažeidžia vieną ar kelis Konstitucijoje įtvirtintus: teisinės valstybės principą, teisę į žmogaus asmens neliečiamumą ir orumą (21 str.), privatų gyvenimą (22 str.), teisę į aukštąjį mokslą (41 str.), tėvų teises ir pareigas bei nuostatą, kad nepilnamečius vaikus gina įstatymas, o valstybė globoja šeimas (38 ir 39 str.), taip pat žmogaus teisę pasirinkti darbą (48 str.);

5. Pažeidžia tarptautines konvencijas, kurių nare yra Lietuvos Respublika (tame tarpe Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, Ovjedo konvenciją, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją ir kt.).

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnis, nustato, kad dėl Vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą gali kreiptis Respublikos Prezidentas, o jo teikimas sustabdo šio akto galiojimą.

Susiklosčiusiomis aplinkybėmis esate vienintelis politinis pareigūnas Lietuvoje, turintis galią skubiai stabdyti žmogaus teises pažeidžiantį reguliavimą.

Nuo Jūsų sprendimo priklauso tūkstančių Lietuvos žmonių teisų ir laisvių padėtis, Jūsų galioje grąžinti pasitikėjimą valstybe ir sustabdyti tebeaugantį susipriešinimą.

Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome Lietuvos Respublikos Prezidentą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl šių Vyriausybės nutarimų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

Data Rezultatas
2021-12-16Kreipimasis pradėtas viešinti Facebook Ads
2021-12-20Suderintas publikacinis straipsnis su idėjos autore, atiduotas viešinimui.
2021-12-17Rezervuotos reklaminės vietos spaudoje ir žiniasklaidos portaluose.
2021-12-20Gautas atsisakymas viešinti iš 15 min, Delfi ir Lrytas portalų.
2021-12-21Užsakytas ir paleistas iniciatyvos reklaminis klipas ACM ekranuose, viešinimas 9 miestuose, 26 ekranuose. Reklamos laikotarpis 12 21 - 24.
2021-12-21Iniciatyvai surinkta 20,135.00 EUR paramos, iniciatyvai viešinti 2021 12 21 išleista 4,229 EUR, laukiama sąskaitų iš kitų užsakytų inciatyvos viešinimo kanalų. Šiai dienai užsakytų viešinimo paslaugų suma: 16,132.50 EUR. Baigus viešinimą ir išleidus visus paramai surinktus pinigus, visi iniciatyvą parėmę asmenys gaus ataskaitą su išlaidų išklotine.
2021-12-21Numatytas viešas kreipimosi įteikimas 2021 12 29.
2021-12-22Straipsnis apie viešąjį kreipimąsi publikuotas Alfa, Respublika, Diena, Kauno diena ir kituose portaluose.
2021-12-28Iniciatyvai surinkta 21,280 EUR paramos, iniciatyvai viešinti 2021 12 28 išleista 14,001 EUR. Laukiama įteikimo.
2021-12-29Prezidentui įteiktas kreipimasis su 112 tūkst. (išvalyti nekokybiški, nekorektiški, nepilnai pasirašyti) parašų dėl galimybių paso stabdymo. Prezidentas pats nesikreips į Konstitucinį teismą, tačiau prašys maksimaliai greitai nagrinėti jau pateiktą bylą.

Sekite Konstitucinių asmens teisių instituto inicijuotą peticiją Peticijų komisijai# Vardas Komentaras
Ekspertinis komentaras
Ignas Vėgėlė
Turite ekspertinę nuomonę dėl šios peticijos?

Siųskite savo komentaro tekstą adresu [email protected] publikacijai čia

Šis dokumentas yra prasmingas poveikio politikai ir teisei būdas. Tai mano kaip profesoriaus ir teisės praktiko asmeninė nuomonė, o šis komentaras jokiu būdu nesietinas su kitomis mano užimamomis pareigomis. Minėtas dokumentas – tai pagalba Prezidentui apsispręsti dėl būtinumo stabdyti neteisėtus ribojimus: piliečių valia demokratinėje valstybėje yra svarbiausias elementas, į kurį atsižvelgdama privalo veikti politinė valdžia. Juk Konstitucijos 2 straipsnis aiškiai nustato, kad suverenitetas priklauso Tautai. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Dokumentas, kuris per keturias dienas sulaukia daugiau nei 80.000 parašų, rodo aiškią piliečių valią.

 

Kita vertus tai nėra peticija teisine prasme, greičiau piliečių iniciatyva ir kreipimasis į Prezidentą. Vadovaujantis Peticijų įstatymu, peticija yra rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis su reikalavimais ar siūlymais priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą. Esmė tame, kad peticija galima kreiptis tik į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas. Todėl tokio pobūdžio dokumentas, nukreiptas į Prezidentą, negali būti teisiškai vertinamas kaip peticija.

 

Kodėl nebuvo pasirinkta įstatymu pripažinta peticijos forma – kreiptis peticija į Seimą ar Vyriausybę – galima tik spėlioti. Tačiau akivaizdu, kad įvertinant nuoseklią vykdomosios valdžios vykdomą vienos asmenų grupės diskriminaciją (pradedant ribojimais kavinėse ir restoranuose, maisto prekybos vietose, studijas ir baigiant teise į darbą), kuriai viešai pritaria žinomi politikai, tikėtis, kad Seimas ar Vyriausybė atsižvelgtų į šios grupės asmenų įstatyminę peticiją Seimui ar Vyriausybei yra, ko gero, naivu. Be to, Peticijų įstatymas yra ydingas, nes nenustato terminų, per kuriuos peticijos turi būti išnagrinėtos: neretai tokios peticijos ilgam užsiguli institucijų stalčiuose. Todėl mano įsitikinimu, tai labai taikli ir prasminga iniciatyva, išreiškianti piliečių valią ir skatinanti Prezidentą reaguoti. Derėtų atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų aspektą. Prezidentas ir Vyriausybė sudaro vykdomosios valdžios grandį. Lietuvos valstybės konstitucinei santvarkai yra būdingas dualistinės (sudvejintos) vykdomosios valdžios modelis: vykdomąją valdžią Lietuvoje vykdo Respublikos Prezidentas bei Vyriausybė. Prezidentas ne tik skiria atsakingus vykdomosios valdžios pareigūnus, tiesiogiai atlieka Konstitucijoje numatytas valdymo funkcijas, leidžia aktus-dekretus, bet ir prižiūri vykdomosios valdžios veikimą. Prezidento statusas yra ypatingas. Būdamas valstybės vadovu jis daro įtaką teisėkūrai, priimamiems sprendimams, rūpinasi, kad būtų vadovaujamasi Konstituciniais principais: nediskriminavimo, lygiateisiškumo, asmens orumo ir kitais. Tuo tikslu, Konstitucijoje numatyta Prezidento teisė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Vyriausybės teisės aktų atitikimo įstatymams ir Konstitucijai. O tokio kreipimosi pasekmė – automatiškas tokių teisės aktų veikimo stabdymas.

 

Kadangi Prezidentas yra vykdomosios valdžios dalis, todėl akivaizdu, kad Prezidento neveikimas – tai yra nesikreipimas dėl Konstitucijai galimai prieštaraujančių poįstatyminių teisės aktų į Konstitucinį Teismą – rodytų jo įsitikinimą, kad šie teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams. Primintina, kad abejonę dėl galimybių paso reguliavimo teisėtumo išreiškė didelė grupė Seimo narių, kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą, ją išreiškia didelė grupė piliečių savo kreipimųsi-peticija. Nei vienas šių veiksmų nestabdo šių teisės aktų galiojimo. Be to, ir pats Prezidentas yra išreiškęs savo abejones dėl galimybių paso reguliavimo.

 

Šiomis aplinkybėmis Prezidento nesikreipimas į Konstitucinį Teismą galėtų kelti klausimą, ar jam kaip Prezidentui nekyla pareiga veikti taip, kad Lietuvos piliečiai – valstybinė bendruomenė galėtų pasitikėti Prezidento – valstybės vadovo institucija. Juk Konstitucinis teismas yra pripažinęs, kad deramas šios Prezidento – valstybės vadovo konstitucinės pareigos vykdymas yra būtina piliečių pasitikėjimo pačia Lietuvos valstybe, kaip bendru visos visuomenės gėriu, ir jos institutais, sąlyga.

Ekspertinis komentaras
Rizikos valdymo ekspertas, psichoterapeutas Darius Radkevičius
Turite ekspertinę nuomonę dėl šios peticijos?

Siųskite savo komentaro tekstą adresu [email protected] publikacijai čia

Vyriausybės sprendimas jau 12-mečiams taikyti GP (gėdos pasus) bus dar vienas veiksnys, reikšmingai pabloginsiantis visos visuomenės psichinę sveikatą.

 

Akivaizdu, kad šis sprendimas niekaip nepakeis situacijų ligoninėse, nes ne dėl vaikų ir paauglių jos perpildytos. Tačiau tai bus dar vienas pleištas, skaldantis visuomenę – jau dabar kai kurie politikai atvirai skatina paauglius konfliktuoti su jų skiepyti nenorinčiais tėvais. Vienus vaikus pavyks įtikinti, tačiau kitų vaikų pyktis ir neapykanta bus nukreipti į išorę. Vieni gali perkelti priešo įvaizdį į tėvus, kad čia jie kalti, nes kažkodėl neklauso valdžios, nesiskiepija ir taip atima iš jų socialinį gyvenimą, kiti gali jausti pykti ir neapykantą visuomenei, valdžiai, elitui, kuris žemina jų tėvus ir atima jų teises.

 

Jau pavasarį buvo pastebėtas polinkis vyresnėse klasėse skatinti patyčias tarp skiepytų ir neskiepytų vyresnių klasių moksleivių, kurio ėmėsi kai kurios „gerosios“ auklėtojos, o dabar spaudimas gali paplisti ir tarp jaunesnių.

 

Vyresnės kartos žmonės dar prisimena sovietinės valdžios siekį pokario metu supriešinti tėvus ir vaikus. Tokios politikos tikslas – auginti naująjį pilietį, kurio vertybes formuotų ne „buržuaziniai nacionalistai“, bet „teisinga“ valdžia. Pilietį, kurio autoritetas būtų valdžia, o ne tėvai. Tam buvo sukurta ištisa sistema: nuo privalomo darbo motinoms vaikus paliekant lopšeliuose iki ideologizuotų pamokų, kur buvo iškeliami siektini pavyzdžiai, kaip vaikai išduoda nacionalistus tėvus, aiškinama apie „tamsuolius“ tėvus, kurie vis dar tiki „prietarais“, Dievu, o ne mokslu.

1 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2021-12-23 / 23:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2021-12-23 / 22:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2021-12-23 / 21:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2021-12-23 / 20:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2021-12-23 / 20:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2021-12-23 / 20:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2021-12-23 / 20:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2021-12-23 / 20:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.