Aplinkosauga 4 psl.

Žūklei gyva žuvele - NE!

Ramunas xiang. Adresuota: Lietuvos žvejai

Žūklė gyva žuvele turėtų būti uždrausta, taip pat žūklė skrituliais. Paliekant galimybę žvejoti tik žuvelės dalimi ir dirbtiniais masalais. Kodėl? Todėl, kad žūklė taptų estetiškesnė ir sportiškesnė. Būkim šiuolaikiški, pamirškim barbariškus žvejybos būdus!

Prašome nutraukti gyvūnų gynėjų persekiojimą

Marius Kundrotas. Adresuota: Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

Mes, pasirašantys Lietuvos Respublikos piliečiai, esame suglumę dėl Tauragės rajone susiklosčiusios padėties. Augintinis.eu leidinio duomenimis abejotinos atsakomybės piliečiai pririšo šunį viduryje plyno lauko baidyti šernų. Jį aptikę gyvūnų gynėjai rado apleistą, kupiną parazitų, iššutusia oda. Šuo sunkiai vaikščiojo, menkai reagavo į aplinką, kentė skausmus. Paaiškėjus, kad išgydyti galimybių nėra, teko gyvūną užmigdyti. Šuns savininkė Danutė Ramanauskienė apkaltino gyvūnų globėją Andželiką Bajorinaitę šuns vagyste ir nužudymu. Dabar jai keliama byla. Šią situaciją laikome absurdiška, nes pagal turimus duomenis būtent šeimininkai privedė gyvūną iki beviltiškos padėties, o gyvūnų gynėjai visomis priemonėmis bandė jį išgelbėti. Prašome nutraukti bylą, iškeltą A. Bajorinaitei, ir pradėti tyrimą dėl galimo D. Ramanauskienės elgesio - gyvūno nepriežiūros, dėl kurios jis patyrė kančią ir turėjo žūti.

Kauno piliečių peticija prieš medžių naikinimą Kaune

Giedrius Kuprevičius. Adresuota: Kauno miesto merui

KAUNO PILIEČIŲ PETICIJA 2017 rugpjūčio 14 d. Kauno miesto Merui Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos ministerijai Lietuvos Seimo aplinkos apsaugos komitetui Mes, žemiau pasirašiusieji, griežtai protestuojame prieš beatodairišką sveikų ir dar nesenų medžių kirtimą Kauno gatvėse. Pasisakome už atvirą, kompetentingą diskusiją ir dėl kitų Kauną identifikuojančių objektų – Kauko laiptų, Ąžuolyno, Centrinio pašto, Pieno centro ir t.t. likimo. Ketiname pasitelkti visas įstatymų leistinas priemones, įskaitant ir kreipinį į tarptautines gamtos ir paveldo apsaugos organizacijas su prašymu nustatyti mieste vykdomų procesų žalos mastą gamtai ir unikaliems miesto paveldo objektams.

Prieš cirkus ir gyvunų kankinimus Lietuvoje

Modestas. Adresuota: Lietuvis respublikos seimas

Siekiame uždrausti cirkus Lietuvoje, prieš gyvūnu kankinimus.

Už cirką be gyvūnų.

Karolina Adomaityte. Adresuota: LIetuvos respublika

UŽ žmogišką cirką. Cirkas tai daugumos vaikystės gražus prisiminimas. Bet po viso grožio yra tai : gyvūnai yra plakami , juos laiko daug mažesniuose garduose. Gyvūnai yra dresuojami, taikant bausmes, kankinant, duodant arba neduodant maisto už atliktą užduotį – tokiu būdu jiems sukeliamas stresas ir daug begalė kitų dalykų.

Neleisim iš miestų daryti sąvartynus!

Jevgenij Šuklin. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

2016m. rugsėjo 3 dieną iš Vilniaus rajono atliekų tvarkymo centro į Visagino savivaldybės teritorijoją be miesto vadovų žinios dideliais kiekiais pradėtos vežti deginimui paruoštos kietos buitinės atliekos (KBA). Tokie pervežimai ir ilgalaikis laikymas KBA neleistinos, nes pažeidžiami regioninės atliekų tvarkymo taisyklės. Tuo metu, padedant visuomenei, žiniasklaidai ir operatyviai reaguojant miesto administracijai, visgi pavyko atkreipti šalies vadovų dėmesį į susidariusį pavojų Visagino miestui ir pavyko sustabdyti neteisėtą atliekų įvežimą į savivaldybės teritoriją. Bet jau 2017 metų balandžio 14d Aplinkos apsaugos agentūra informavo Visagino savivaldybės administraciją, kad UAB „Debris“ nuomojamoje žemėje, Visagino savivaldybės teritorijoje, planuoja rinkti, sandėliuoti, saugoti, rūšiuoti ir perdirbti pavojingas ir nepavojingas atliekas (pavojingų - apie 57 400 t per metus, nepavojingų – apie 199 600 t per metus), ir kad šiai veiklai net nereikalingas leidimas ir aplinkos taršos vertinimas iš agentūros. Šalyje lig šiol iki galo nesutvarkyta atliekų tvarkymo sistema, bet Lietuvoje susidariusi problema negali būti sprendžiama atskirų savivaldybių sąskaita, ypač Visagino, kurio teritorijoje yra strateginis objektas – atominė elektrinė. Aplinkos apsaugos agentūra neatsakingai išduoda leidimus taršai, kuriomis remiantis dideli kiekiai pavojingų ir nepavojingų atliekų pervežamos iš Vilniaus regiono į kitas savivaldybes. Tuo tarpu pačios savivaldybės, netobulos valstybinės sistemos dėka, net neįtraukiamos į sąrašą tų institucijų su kuriomis derinamas išdavimas panašių leidimų, o dažnu atveju net nėra informuojamos apie tokių svarbių miestui ir jo gyventojams leidimų išdavimą Mes, žemiau pasirašę Visagino miesto gyventojai, 1. KATEGORIŠKAI PRIEŠ bet kokį (trumpalaikį ar ilgalaikį) pavojingų, nepavojingų ar degiųjų atliekų (kietojo kuro gauto perdirbus buitines atliekas), atvežtų iš kitų regionų ir miestų, perdirbimą sandėliavimą, saugojimą ar rūšiavimą Visagino savivaldybės teritorijoje. 2. REIKALAUJAME, kad visi sprendimai savivaldybės teritorijoje susiję su panašia veikla būtų derinami ir tvirtinami gyventojų ir miesto vadovų! 3 сентября 2016 года на территорию Висагинского самоуправления, без уведомления руководства города, в большом количестве стали завозить горючие твёрдые бытовые отходы (ТБО), которые поступали с центра упорядочения отходов Вильнюсского района. Подобная перевозка и долгосрочное хранение такого большого количества ТБО недопустимо, так как нарушаются общие региональные правила упорядочения отходов. На тот момент при помощи общественности, средств массовой информации и оперативном реагировании администрации города всё же удалось обратить внимание руководства страны на сложившуюся угрозу для Висагинаса и остановить незаконный ввоз отходов на территорию самоуправления. Однако уже 14 апреля 2017 года агентство охраны окружающей среды поставило в известность руководство Висагинского самоуправления о том, что ЗАО «Debris» на арендованной им земле на административной территории ВСУ планирует собирать, складировать, хранить, сортировать и перерабатывать опасные и неопасные отходы (опасных - порядка 57 400 тонн в год и неопасных - порядка 199 600 тонн в год) и что для этой деятельности даже не нужно разрешения и оценки загрязнения окружающей среды от агентуры. В стране до сих пор полноценно не работает система упорядочения отходов, однако проблема, сложившаяся в Литве, не может решаться за счёт отдельных самоуправлений, особенно Висагинского на территории которого находится стратегический ядерный объект - атомная электростанция. Агентура охраны окружающей среды безответственно выдаёт лицензии на загрязнение, на основании которых большое количество опасных и не опасных отходов перевозятся из Вильнюсского региона в другие самоуправления. А сами самоуправления не находится в числе институций, согласовывающих выдачу подобного рода разрешений и даже зачастую не информируется по таким важным для города и всех жителей вопросам - по причине несовершенной правовой среды в государстве. Мы, ниже подписавшиеся жители Висагинаса, 1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ Всякого (краткосрочного или долгосрочного) складирования, хранения, сортировки и переработки опасных и неопасных отходов а так же горючих отходов (твёрдого топлива полученного путём сортировки бытовых отходов), на территории Висагинского самоуправления, привезённых из других регионов и городов! 2. НАСТАИВАЕМ на том, что бы все решения, связанные с подобной деятельностью на территории самоуправления, предварительно были согласованы и одобрены жителями и руководством города!

Už Pučkorių[Belmonto] užtvankos išsaugojimą

Eglė Baranauskaitė. Adresuota: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministrui, Lietuvos Respublikos seimo aplinkos apsaugos komitetui, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriui, Vilniaus miesto savivaldybei

Reikalaujame išsaugoti Pučkorių [Belmonto] užtvanką! Mielieji,stokime į Belmonto krioklių gynėjų sąjungą,išgelbėkime Pučkorių užtvanką,išsaugokime savo miesto istoriją ir vieno iš nedaugelio ypatingo grožio vietų mūsų Vilniuje. Belmonto užtvanka pastatyta XIX amžiaus pradžioje,daugellį metų yra neatsiejama Vilnios slėnio ir viso Pavilnio istorinio kraštovaizdžio dalis,saugotinas kultūros paveldo objektas ir viena mėgstamiausų vilniečių ir miesto svečių poilsio vieta. Užtvanka,pastatyta kaip neatsiejama prancūziškojo Leoniškių[Belmonto] vandens malūno dalis,yra ryškus Vilniaus miesto istorinis ženklas. po šio pavasario polaidžio pro užtvankos konstrukcijas prasiveržęs Vilnios upės vanduo ardo pačią užtvanką.Nedelsiant nesiėmus jokių gelbėjimo darbų.ji neišvengiamai sugrius,nustos veikti jau keliolika metų lašišoms ir šlakiams sėkmingai tarnaujantis žuvitakis. Aplinkos ministerijos biurokratai,nepateikę rimtų argumentų ir pakurstyti lašišų saugojimo aktyvistų,nutarė užtvanką nugriauti,kartu likviduojant ir zuvitakį. Gerbiami valdžios atstovai,Jūs,lengva ranka,gerai nepasvėrę visų galimų pasėkmių,norite sunaikintitai,ko per šimtmečius nesugebėjo įveikti tekantis vanduo. Griauti paprasčiausias ir lengviausias kelias!

Dėl šunų prieglaudos

Kaimynė. Adresuota: Linksmakalnio gyventojai

Mes, Linksmakalnio gyventojai, turime rimtų skundų dėl mūsų miestelyje įsikūrusios Penkta koja, šunų prieglaudos. Didžiulė smarvė, pastovus šunų lojimas, baisi aplinka. Prieglauda įsikūrusi pačiame miestelio centre. Pas juos ištisai siaučia Parvo virusas. Šunys parišti be ansnukių. Savanoriai juos vedžioja po miestelį ir stadioną, nerenka šunų išmatų.

Apsaugokime Žemųjų Šančių paukščius!

Inga Kaminskaitė. Adresuota: Kauno savivaldybė

Šių, 2017 metų, vasario 16-osios įvykiai privalo nebepalikti abejingų, kurie vietoj širdies dar nenešioja akmens gabalo ir kurių vienintelis Dievas nėra pinigai. Žmonės, kuriems rūpi gamta ir jos gerovė, susivienykim ir parodykim, kad nesam abejingi. Padėkime išgelbėti gulbes nuo paikų žmonių ir apsaugokime jas nuo sužalojimų ir mirties. Pasirašykit, pasisakykit ir padėkit pasiekti rankomis uždengtas ausis, kurių nepasiekia prašymai įrengti laidus kitose vietose arba bent jau pažymėti juos taip, kad paukščiai juos pastebėtų ir į juos neatsitrenktų. Padėkite pasiekti ausis tų, kurie ir toliau plaukioja pro Žemuosius Šančius baidarėmis, nors jų prašoma to nedaryti ir nebaidyti šioje vietoje žiemojančių paukščių. Padėkite apsaugoti karališkuosius mūsų paukščius ir užtikrinti jų gerovę. Juk tik dėl žmogaus jie ir lieka čia žiemoti... Tad dar kartą kreipiuosi į visus neabejingus žmones, netylėkite ir padėkite mūsų balsui ne tik pasiekti nenorinčius girdėti, bet ir priversti juos imtis priemonių. Apsaugokime Šančių paukščius! Na, o tiems, kurie galbūt dar nežino, kokie įvykiai paskatino šios peticijos sukūrimą, straipsnį galite perskaityti čia: http://www.delfi.lt/grynas/gamta/vasario-16-osios-minejimas-kaune-pazymetas-gulbiu-krauju.d?id=73779534 . Nesinori perrašinėti tokių skaudžių įvykių, tad tiesiog paskaitykite patys ir padėkite užtikrinti, kad tai nepasikartotų. Labai prašau jūsų visų, nelikite abejingi!!!

PRIEŠ PAVELDO NAIKINIMĄ TRAKUOSE

Lina Leparskienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, Trakų rajono savivaldybė

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, SIEKDAMI APGINTI MŪSŲ ISTORINĮ PAVELDĄ, pasisakome prieš brutalią verslo plėtrą nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sąskaita. PRIEŠTARAUJAME DIDELIO MASTO PREKYBOS CENTRO STATYMUI TRAKŲ ISTORINIO MIESTO TERITORIJOJE. Suvokdami grėsmę Trakų paveldo išlikimui PAREIŠKIAME, kad UAB „Trastas“ vadovo Dariaus Nedzinsko inicijuotų ir finansuotų Trakų miesto bendrojo ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste detaliojo planų korektūros sprendiniai bei jiems pataikaujantis nekilnojamosios kultūros vertybės - Trakų senamiesčio (un. k. 17114) pietinių ribų mažinimas prieštarauja esminėms istorinio Trakų miesto, kaip vieno iš Lietuvos valstybingumo centrų, apsaugos principams. Šių specialiųjų planų korektūrose Vytauto g. 90 sklype (skl. kad. Nr. 7977/0002:417) numatytos didelio masto komercinės bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų statybos, kurių metu atsiras nauja autobusų stotis su gigantišku prekybos centru. Viešai pristatytuose projektiniuose pasiūlymuose numatytos prekybos centro apimtys viršija 2000 kv. m. (!). Trakai ir Trakų apylinkės – unikalus reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kur nedidelėje teritorijoje susitelkę daugybė retų gamtos ir kultūros paveldo objektų, o pati vietovė SAUGOMA DĖL MINIATIŪRINIO SAVO MASTELIO. Tuo tarpu UAB „Trastas“ planuojamos statybos yra svetimos šiai trapiai, subtiliai teritorijai, reikalaujančiai specifinių sprendimų, pritaikytų prie Trakų gamtos bei miesto statybos tradicijų. Pasirašydami šią peticiją, mes griežtai pasisakome prieš didelio masto pastatų statybas Trakų senamiesčio prieigose bei tyčinį paveldo naikinimą verslininkų interesams patenkinti. Ištarkime griežtą NE tipinių komercinių gigantų statybai unikaliose paveldo vietovėse! NELIKIME ABEJINGI PASIDIDŽIAVIMĄ LIETUVA ĮKVEPIANČIOMS VIETOMS! Daugiau informacijos www.gelbekimtrakus.lt