Baudžiamojo kodekso pažeidimas

0 PARAŠAI

Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
Kategorija:

Kodėl Lietuvos Respublikos piliečiai , užsiimantys gyvūnų auginimu privalo kaupti duomenis apie jų gyvūnus įsigijusius žmones ?

Manau tai neteisėtas Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos reikalavimas .

Žemiau pateikta informacija tai pilnai atsispindi :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454514/yabCDoQUBT

VIII. GYVŪNŲ AUGINTINIŲ APSKAITOS TVARKA
57. Siekiant užtikrinti įsigyjamų, veisiamų ir parduodamų (perduodamų) gyvūnų augintinių atsekamumą, gyvūnų augintinių veisėjai turi tvarkyti gyvūnų augintinių apskaitą.
58. Gyvūnų augintinių veisėjai atitinkamame žurnale ar elektroninėje laikmenoje turi registruoti šiuos duomenis apie gyvūnus augintinius:
58.1. gyvūno augintinio rūšį, veislę, atvedimo / išperėjimo datą, lytį;
58.2. individualų numerį (jeigu žinomas), šuns, katės ar šeško poodinės mikroschemos numerį, ir, jei tai veislinis gyvūnas augintinis, dokumento, kuriuo patvirtinama jo veislė ir kilmė, numerį;
58.3. duomenis apie gyvūno augintinio gydymą, jam atliktas veterinarines procedūras (pvz.: kastracija, gydymas, vakcinacijos data, vakcinos pavadinimas ir kt.) ir (ar) jo nugaišimą;
58.4. gyvūną augintinį įsigijusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;
58.5. gyvūno augintinio įsigijimo, atvykimo, išvykimo, pardavimo (perdavimo) datą.
59. Gyvūnų augintinių veisėjas gali atsisakyti parduoti (perduoti) gyvūną augintinį, jei jį įsigyjantis asmuo atsisako pateikti Reikalavimų 58.4 punkte nurodytus duomenis.....

Ar Lietuvos respublikos įstatymai neprasilenkia su Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymais ? Cituoju vieną iš aukščiau įkeltų punktų :
...,, 58.4. gyvūną augintinį įsigijusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ... " citatos pabaiga .

Kas yra asmens duomenys?
Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta. Tai gali būti:
vardas, pavardė, pravardė;
gimimo data;
namų adresas;
elektroninio pašto adresas;
telefono numeris;
nuotrauka;
prisijungimo prie interneto svetainių duomenys – vartotojo vardas, slaptažodis, susirašinėjimas;
ir kt.


Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos rašte teigiama :

cituoju : ,, ...asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 ir 5 straipsnių reikalavimus, t. y. asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia nustatytam tikslui pasiekti ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijų (pvz., duomenų subjektas duoda sutikimą; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). Tuo atveju, jei nėra nei vieno iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti tvarkomi " ... citatos pabaiga .

Gyvūnų veisėjai neatitinka nei vienam iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslų , .... o taip pat gyvūnų veisėjai nėra registruoti duomenų registre kaip duomenų valdytojai , neturi duomenų valdytojo statuso , gyvūnų veisėjų kompiuteriai neturi atitinkamos apsaugos asmens duomenų kaupimui ir išsaugojimui .
PRAŠAU :

Atšaukti įstatymų punktus apie veislynams reikalaujamų duomenų kaupimą , nes tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymui dėl asmens duomenų kaupimo .

Kas aukščiau Lietuvos respublikoje :

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas dėl asmens duomenų kaupimo ar Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstatymas , reikalaujantis kaupti asmens duomenis ?21414 straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas
KEISTA:
1. 1998 04 07 įstatymu Nr. VIII-687 (nuo 1998 04 29)
(Žin., 1998, Nr. 40-1065)
2. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)
(Žin., 2004, Nr. 25-763)
3. 2014 10 16 įstatymu Nr. XII-1236 (nuo 2015 01 01)
(TAR, 2014, Nr. 2014-15013)

Asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą –
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.


Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis ir pasilieku sau teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos KONSTITUCINĮ TEISMĄ dėl paaiškinimo ar Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ar šis Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo nepažeidžia ŽMOGAUS TEISŲ Lietuvos Respublikoje .

Aš nežinau kokie Lietuvos respublikos Vyriausybės veiksmai po šio mano laiško ir kokie bus atsakymai į šį mano laišką su prašymą , koks bus Lietuvos Respublikos KONSTITUCINIO TEISMO atsakymas su paaiškinimu .

Ar šis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo nepažeidžia Europos Sąjungos ŽMOGAUS TEISŲ įstatymų spręsti paliksiu Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre (Prancūzija ) .

Aš tik siūlau įsivaizduoti galimo triukšmo apimtis , kai Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys keli šimtai veislynų galimai paduos ieškinius prieš Lietuvos Respubliką Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Ar Jums tai reikalinga ? O gal paprasčiau peržiūrėti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo ?

Aš niekam negrasinau ir nesiruošiu to daryti ateityje .
Aš tik pateikiau savo veiksmų planą .
Aš nesiekiu sau kažkokio tikslo apjuodinti Lietuvos Respubliką .
Aš tik siekiu išsiaiškinti TIESĄ .
Bet pakol kas Lietuvos respublikoje niekas manęs negirdi .
Pagarbiai
Romualdas Jasiškis

Už Dumsių kopos išsaugojimą (263)

N.Žvilienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Krašto apsaugos ministerija

Mes, žemiau pasirašiusieji, NESUTINKAME su karinio poligono ir karinio mokymo...

Dėl Aplinkos apsaugos departamento direktorės Olgos Vėbrienės grąžinimo į pareigas bei nepasitikėjimo pareiškimo ir interpeliacijos procedūros inicijavimo Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui (122)

J.. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos žurnalistų sąjungai

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 2021-04-09 netikėtai ir dėl abejotinos...

Nacionalinė gedulo diena gerb. Maestro Ostapenko netekčiai paminėti (6)

Ervinas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

2021-04-14 Netekome visiems gerai pažįstamo, širdžiai artimo draugo, bičiulio, nuostabaus...