Baudžiamojo kodekso pažeidimas

0 PARAŠAI

Kategorija:

Kodėl Lietuvos Respublikos piliečiai , užsiimantys gyvūnų auginimu privalo kaupti duomenis apie jų gyvūnus įsigijusius žmones ?

Manau tai neteisėtas Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos reikalavimas .

Žemiau pateikta informacija tai pilnai atsispindi :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454514/yabCDoQUBT

VIII. GYVŪNŲ AUGINTINIŲ APSKAITOS TVARKA
57. Siekiant užtikrinti įsigyjamų, veisiamų ir parduodamų (perduodamų) gyvūnų augintinių atsekamumą, gyvūnų augintinių veisėjai turi tvarkyti gyvūnų augintinių apskaitą.
58. Gyvūnų augintinių veisėjai atitinkamame žurnale ar elektroninėje laikmenoje turi registruoti šiuos duomenis apie gyvūnus augintinius:
58.1. gyvūno augintinio rūšį, veislę, atvedimo / išperėjimo datą, lytį;
58.2. individualų numerį (jeigu žinomas), šuns, katės ar šeško poodinės mikroschemos numerį, ir, jei tai veislinis gyvūnas augintinis, dokumento, kuriuo patvirtinama jo veislė ir kilmė, numerį;
58.3. duomenis apie gyvūno augintinio gydymą, jam atliktas veterinarines procedūras (pvz.: kastracija, gydymas, vakcinacijos data, vakcinos pavadinimas ir kt.) ir (ar) jo nugaišimą;
58.4. gyvūną augintinį įsigijusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;
58.5. gyvūno augintinio įsigijimo, atvykimo, išvykimo, pardavimo (perdavimo) datą.
59. Gyvūnų augintinių veisėjas gali atsisakyti parduoti (perduoti) gyvūną augintinį, jei jį įsigyjantis asmuo atsisako pateikti Reikalavimų 58.4 punkte nurodytus duomenis.....

Ar Lietuvos respublikos įstatymai neprasilenkia su Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymais ? Cituoju vieną iš aukščiau įkeltų punktų :
...,, 58.4. gyvūną augintinį įsigijusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ... " citatos pabaiga .

Kas yra asmens duomenys?
Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta. Tai gali būti:
vardas, pavardė, pravardė;
gimimo data;
namų adresas;
elektroninio pašto adresas;
telefono numeris;
nuotrauka;
prisijungimo prie interneto svetainių duomenys – vartotojo vardas, slaptažodis, susirašinėjimas;
ir kt.


Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos rašte teigiama :

cituoju : ,, ...asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 ir 5 straipsnių reikalavimus, t. y. asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia nustatytam tikslui pasiekti ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijų (pvz., duomenų subjektas duoda sutikimą; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). Tuo atveju, jei nėra nei vieno iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti tvarkomi " ... citatos pabaiga .

Gyvūnų veisėjai neatitinka nei vienam iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslų , .... o taip pat gyvūnų veisėjai nėra registruoti duomenų registre kaip duomenų valdytojai , neturi duomenų valdytojo statuso , gyvūnų veisėjų kompiuteriai neturi atitinkamos apsaugos asmens duomenų kaupimui ir išsaugojimui .
PRAŠAU :

Atšaukti įstatymų punktus apie veislynams reikalaujamų duomenų kaupimą , nes tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymui dėl asmens duomenų kaupimo .

Kas aukščiau Lietuvos respublikoje :

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas dėl asmens duomenų kaupimo ar Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstatymas , reikalaujantis kaupti asmens duomenis ?21414 straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas
KEISTA:
1. 1998 04 07 įstatymu Nr. VIII-687 (nuo 1998 04 29)
(Žin., 1998, Nr. 40-1065)
2. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)
(Žin., 2004, Nr. 25-763)
3. 2014 10 16 įstatymu Nr. XII-1236 (nuo 2015 01 01)
(TAR, 2014, Nr. 2014-15013)

Asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą –
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.


Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis ir pasilieku sau teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos KONSTITUCINĮ TEISMĄ dėl paaiškinimo ar Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ar šis Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo nepažeidžia ŽMOGAUS TEISŲ Lietuvos Respublikoje .

Aš nežinau kokie Lietuvos respublikos Vyriausybės veiksmai po šio mano laiško ir kokie bus atsakymai į šį mano laišką su prašymą , koks bus Lietuvos Respublikos KONSTITUCINIO TEISMO atsakymas su paaiškinimu .

Ar šis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo nepažeidžia Europos Sąjungos ŽMOGAUS TEISŲ įstatymų spręsti paliksiu Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre (Prancūzija ) .

Aš tik siūlau įsivaizduoti galimo triukšmo apimtis , kai Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys keli šimtai veislynų galimai paduos ieškinius prieš Lietuvos Respubliką Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Ar Jums tai reikalinga ? O gal paprasčiau peržiūrėti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įstatymas dėl asmens duomenų kaupimo ?

Aš niekam negrasinau ir nesiruošiu to daryti ateityje .
Aš tik pateikiau savo veiksmų planą .
Aš nesiekiu sau kažkokio tikslo apjuodinti Lietuvos Respubliką .
Aš tik siekiu išsiaiškinti TIESĄ .
Bet pakol kas Lietuvos respublikoje niekas manęs negirdi .
Pagarbiai
Romualdas Jasiškis

Pasirašyti peticiją

Dėl adekvačios paramos grožio sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės (1540)

Inga. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Labai prašome jūsų pasirašyti peticiją-atvirą laišką LR Seimui, Vyriausybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuriame reikalaujama paramos grožio sektoriui,  ypatingai nukentėjusiam nuo COVID-19 krizės.   COVID-19 pandemija smarkiai paveikė visą grožio sektorių. Grožio paslaugos uždraustos ir salonai uždaryti antrą kartą nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos.   Šiuo sudėtingu metu individualia veikla besiverčiantys žmonės gauna 257€ subsidiją. Grožio  srities specialistams individuali veikla beveik visada yra jų pagrindinė veikla, bei vienintelės asmens pajamos. Specialistai nuomojasi patalpas, kuriose dirba, o teikiama 257€ parama dažnu atveju nepadengia net patalpų nuomos ir išlaikymo kaštų.   Subsidija patalpų nuomai nebeteikiama nuo 2020 m gruodžio mėn. 1 dienos.   Susidarė nepriimtina situacija, kai grožio specialistai, šiuo karantino laikotarpiu sustabdžius veiklą, liko be pajamų pragyvenimui.   Pajamų praradimas kelia tiesioginę grėsmę gyvenimo kokybei ir kosmetologams, kirpėjams, manikiūristams, permanentinio makiažo meistrams ir visiems kitiems grožio srities specialistams. Pažymėtina, kad daugelis iš jų ir iki šios pandemijos nebuvo užtikrinti savo finansine gerove bei socialinėmis garantijomis.   Individuali veikla yra įprasta veiklos forma, kai veiklą vykdo vienas žmogus, susikurdamas sau darbo vietą, ir įprastomis veiklos sąlygomis nereikalaujanti ir negaunantis jokios paramos. Todėl esant karantino sąlygoms ir pereinamajame laikotarpyje reikalaujame lygiateisiškumo, adekvačios paramos skyrimo dekoratyvinės ir higieninės kosmetikos bei grožio srities specialistams, bent tais pačiais principais, kaip subsidijuojami pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, šiuo sunkiu metu esantys prastovose (šiuo metu Valstybės subsidija prastovose atsidūrusiam asmeniui siekia 910,5€). Taip pat prašome atnaujinti subsidijas patalpų nuomai.   Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ragindami imtis neatidėliotinų bendrų veiksmų, kad būtų sušvelnintos neigiamos COVID-19 krizės pasekmės grožio sektoriui, ypač individualia veikla besiverčiantiems meistrams.  

Už teisę būti GAMTOJE! (1254)

Linas. Adresuota: LR Seimui, Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai

LAISVĘ JUDĖJIMUI Į GAMTĄ TARP SAVIVALDYBIŲ! Šia peticija kreipiamės į LR Seimą, Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją, ragindami imtis veiksmų dėl Lietuvos gyventojų psichinės bei fizinės sveikatos ir prašome sušvelninti judėjimo tarp atskirų savivaldybių apribojimą, kad gyventojai turėtų daugiau galimybių leisti laisvalaikį, sportuoti ir žvejoti gamtoje. Psichologai, psichiatrai perspėja, kad jau beveik metus besitęsianti pandemija gali palikti ryškių pėdsakų visuomenės psichinėje sveikatoje. Europos trauminio streso tyrimų asociacijos tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip Covid-19 pandemija paveikė žmonių psichologinę savijautą per pirmąjį karantiną, parodė, kad pandemija padarė stiprų neigiamą poveikį Lietuvos žmonių emocinei sveikatai: 51 % žmonių patyrė stipresnį nerimą, 38 % – liūdesį, 29 % jautėsi vidutiniškai ar labai vieniši. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad net 46 % apklaustųjų psichinė savijauta buvo prasta. Lapkričio 27 d. vykusioje 5-ojoje tarptautinėje savižudybės intervencijos metodų konferencijoje akcentuotas augantis nerimo lygis, depresyvios mintys, kylanti savižudybių kreivė. Priverstinis užsidarymas namuose lėmė ir išaugusį smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičių – daugėjo smurto tiek prieš vaikus, tiek prieš moteris. Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad buvimas gamtoje, sportas, fizinis aktyvumas teigiamai veikia kraujotaką, kuri aprūpina visą organizmą didesniu deguonies ir kitų maisto medžiagų kiekiu, buvimas lauke stiprina imuninę sistemą, padeda sumažinti su depresija susijusias nuotaikas, nes sportuojant, aktyviai leidžiant laiką gamtoje gerėja seratonino apytaka, todėl mažėja nerimo lygis. Todėl, siekiant sumažinti neigiamą psichologinį ir fizinį karantino apribojimų efektą, prašome kuo greičiau sušvelninti judėjimo tarp atskirų savivaldybių apribojimą, kad gyventojai turėtų daugiau galimybių leisti laisvalaikį, sportuoti parkuose, pažintiniuose takuose ir žvejoti prie vandens telkinių, kurie yra nutolę nuo savivaldybės, kurioje jie gyvena.

Dėl sankcijų panaikinimo sanatorijai “Belorus” Druskininkuose (446)

Sanatorijos. Adresuota: Lietuvo Respublikos seimas ir vyriausybė

VšĮ sanatorija „Belorus“ – gydymo ir reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems teikianti įstaiga, veikianti nuo 1946 m. Gruodžio mėnesį mūsų įstaigai nepamatuotai buvo pritaikytos ES sankcijos, dėl to buvo įšaldytos įstaigos sąskaitos ir beveik 400 žmonių atsidūrė nežinioje. Šiuo metu LR Seime priimamos įstatymo pataisos, kurios mums neužtikrina jokio ateities garanto ar stabilumo – tik bedarbio pašalpą. Sieksime, kad ES sankcijų taikymas mūsų įstaigai būtų dar kartą peržiūrėta ir neabejojame, kad Europos Taryba yra numačiusi išimtis. Pandemijos laikotarpis ypatingai sunkus – darbuotojai yra prastovose ir kiekvieną mėnesį gaunama suma, siekianti kiek daugiau kaip 400 eurų, jiems yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl siūlome, kad sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gautų visas darbuotojams priklausančias garantijas ir paramą karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu. Išsaugokime sanatoriją ir beveik 400 darbo vietų Druskininkų žmonėms!

Atliekų tvarkymo įmonei Kairių miestelyje NE (127)

R.Pumputienė. Adresuota: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos ministerija, Šiaulių rajono savivaldybė, Kairių seniūnija

Nepritariame UAB "Virginijus ir Ko" pateiktai nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės PVSV ataskaitai, kuri parengta formaliai ir neatsakingai, pritraukiant prie leistinų higienos normų. Nepritariame nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) riboms, kuri sutampa su įmonės teritorijos ribomis, juntamas stiprus fizinis ir psichologinis poveikis. 100 m SAZ zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 16-oje stovi gyvenamieji namai. 300 m SAZ zonoje yra 71 gyvenamosios paskirtie sklypai, iš jų 53-juose stovi gyvenamieji namai. poveikis juntamas ir toliau už nurodytų zonų ribų SAZ - gyvenamoji statyba negalima. Įmonė negirdi, MŪSŲ, žmonių nerimo ir gudrumu plečia veiklą, stato plastiko deginimo monstrą, kuris į aplinką išmes toksines medžiagas, kvapą, kels triukšmą visą parą, o "išvalytą vandenį" išleis į gamtinę aplinką. Reikalaujame stabdyti aplinką teršiančią veiklą arba įmonę iškelti toliau nuo apgyvendintos teritorijos.